Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
Календар Догађања
радно време музеја

Радионице

Радионица кинеске калиграфије

Институт Конфуције у Београду и Етнографски музеј у Београду организују радионицу кинеске калиграфије.

Кинеска калиграфија је познат начин исписа кинеског писма у земљама источне Азије које су користиле, или још увек користе кинеско писмо. У држaвaмa попут Кине, Jaпaна, Кореје, и у мaњoj мeри Виjeтнaма кaлигрaфиja joш увeк имa значајан пoлoжaj у друштвeнoм и умeтничкoм живoту. Дaлeкoистoчнa трaдициja кaлигрaфиje нaстaлa je и рaзвилa сe у Кини, пoсeбнo зa писaњe кинeских знaкoвa са мастилом и четкицом. Пoрeд тoгa штo je кaлигрaфиja сaмoстaлнa умeтнoст, тaкoђe je утицaлa и нa друга писма кojа су исписивана сличним прeдмeтимa и тeхникoм. Кинeскa кaлигрaфиja je дoпринела и рaзвojу мнoгих других oбликa умeтнoсти у истoчнoj Aзиjи, укључуjући рeзбaрeњa кинeских пeчaтa, сликoвитих прeдмeтa и писaрскoг кaмeнa, збoг чeгa je зaштићeнa кao УНEСКO-вa нeмaтeриjaлнa свeтскa бaштинa.

Кинeскa кaлигрaфиja je нajцeњeниja умeтнoст у Кини. Oнa прaти пoчeткe и рaзвoj кинeскoг писмa, сaзрeвa тoкoм свoje дугe истoриje, прoлaзeћи крoз рaзличитe фoрмe и стилoвe, и пoстaje jeдинствeни умeтнички изрaз. У кaлигрaфиjи сe кoристe пиринчaни пaпир, мaстилo, вoдa и чeткицa.

Oд aприлa 2009. гoдинe Институт Кoнфуциje у сaрaдњи сa Унивeрзитeтoм зa мeдиje и кoмуникaциje НР Кинe, oргaнизуje курс кинeскe кaлигрaфиje. Курс држи пoзнaти кaлигрaф и сликaр, прoфeсoр Ли Ђунминг.

У оквиру изложбе „Пут свиле – нови изглед“ професор Ли Ђунминг ће у четвртак 22. октобра 2015. са почетком у 17:30 ч. у Манаковој кући, Гаврила Принципа 5, одржати једночасовни час кинеске калиграфије!

Добро дошли!

Radionica kaligrafije Manakova kuća

 

У оквиру пратећег програма уз изложбу Златовез вечити изазов, ауторке Милице Јовановић Марковић, биће организоване радионице израде златовеза.
Контакт: Милена Ђурица, ликовни уредник програма, milena.djurica@etnografskimuzej.rs

Програм радионица:

I ниво

Полазници уче да везу са основним бодовима златовеза, дебљим гајтаном и лурексом а памучним концем бод прошивања.

Једноставнији мотив са манастирским бодом би се радио на тканини, који би могао да се урами или аплицира на одевни предмет или на торбицу.

Потребан материјал и прибор су обезбеђени.

Радионица се одржава у суботу 18. априла 2015. год. од 11 до 14  сати

Цена: 1.500 динара

 

II ниво

Полазници уче да везу 7 бодова памучним концем, 6 бодова златовеза као и вез перлицама и шљокицама.  

Полазници уче да извезу компликованији мотив са више бодова, који би могао да се урами или аплицира на одевни предмет или на торбицу.

Потребан материјал и прибор су обезбеђени, као и мапа са бодовима златовеза и цртежима мотива златовеза.

Цена се односи на четири радионице које ће се одржати 21,  23  и  28. априла 2015. у терминима од 17 до 20 сати и и 25. априла у термину од 11 до 14 сати .

Радионицу води: Милица Јовановић Марковић

Цена: 4. 000 динара

У оквиру пратећег програма уз изложбу Знаци, ауторке Весне Каракаш, одржаће се радионице израде мозаика.
Појединачна улазница за радионицу је 800 динара. Комплет улазница на 5 радионица је 3.500 динара.
Контакт: Милена Ђурица, ликовни уредник програма, milena.djurica@etnografskimuzej.rs

Програм:

четвртак, 2.04.2015. од 18-19 часова, предавање о мозаику.

Почасни гост Борислав Њежић

петак, 3.04.2015, прва радионица у трајању од три сата, од 18-21 сат,

У току радионице теоретско упознавање полазника са врстама материјала, алатима, поступцима и техникама за израду мозаика и слично, уз коришћење видео презентације; практично извођење рада у техници мозаика –израда мозаичке минијатуре.

Гост радионице: Пеђа Тодоровић

 субота, 4.04. 2015, друга радионица у трајању од три сата, од 11-14 сати,

наставак практичног извођења рада у техници мозаика-израда мозаичке минијатуре.

Гост радионице: Мирослав Лазовић, професор на катедри сликарства ФПУ.

уторак, 7.04.2015. трећа радионица у трајању од три сата, од 18-21 сат,

практично извођење рада у техници мозаика- израда подметача за чаше

Гост радионице: Милица Вуковић

 среда, 8.042015, четврта радионица  у трајању од три сата, од 18-21 сат,

 наставак практичног извођења рада у техници мозаика –израда подметача за чаше

Гост радионице: Оливера Гаврић Павић

 четвртак, 9.04.2015. пета радионица, у трајању од три сата, од 18-21 сат,

практично извођење рада у техници мозаика- израда мозаичке минијатуре јајета

Гост радионице: Петар Вујошевић

 петак, 10.04.2015. додела сертификата за похађање почетног курса мозаика и затварање радионица и изложбе.

У оквиру изложбе организовано је укупно пет радионица мозаика.

Цена једне радионице кошта 800,00 динара, а комплет 3.500,00 динара.

Урађени предмет је власнишво полазника радионице мозаика.

*       *        *

РАДИОНИЦА РУЧНОГ ТКАЊА одржаће се у суботу, 31.01.2015. године, од 12-15 часова у просторијама Манакове куће, Гаврила Приципа бр.5.

Информације и пријаве на телефон 063 889 55 68.

Радионицу води Ивана Чолић, едукатор у Школи ручног ткања у Манаковој кући.

УЛАЗ ЈЕ БЕСПЛАТАН.

1

Ручно ткање (тромесечни програм)

ШКОЛА РУЧНОГ ТКАЊА

 

Едукатор: Ивана Чолић

Школа ручног ткања у Манаковој кући постоји преко 22 године. Оно што је у почетку било замишљено као демонстрација и пратећи програм једне изложбе, прерасло је у курс ручног ткања, сада школу, са најдужом традицијом и највећим реномеом у земљи.

Школа ручног ткања траје три месеца, односно 12 термина (4 термина месечно), у трајању од 3,5 сата. У овом циклусу термини су средом од 17-20:30, и суботом од 12-15:30

Пред сваки нови тромесечни циклус организује се информативна једнодневна бесплатна радионица (трајање 3сата). Због великог интересовања последња једнодневна радионица је одржана у два термина и окупила је преко 20 жена.

Полазници школе, поред својих радова, добијају збирку ткачких шема, као и сертификат Етнографског музеја у Београду о завршеној школи ручног ткања.

САДРЖАЈ И НАСТАВНЕ ТЕМЕ ОБУКЕ

Часови се реализују кроз практичан рад, односно ткање узорака различитих врста преплетаја, у комбинацији са теоријскиим делом наставе. Обрађују се технике ручног ткања на нитним хоризонталним разбојима, као и ћилимарске, односно таписеријске технике на вертикалном разбоју.

Нитни хоризонтални разбој

Наставне теме:

–          ПОЈАМ ТКАЊА

–          ОСНОВНЕ ТЕХНИКЕ ТКАЊА

–          ДЕЛОВИ РАЗБОЈА И ПРАВИЛНО РУКОВАЊЕ

–          ПРИПРЕМА ЗА ТКАЊЕ:

Одабир предива

Одабир преплетаја

–          ПРИПРЕМА  И ПОСТАВЉАЊЕ ОСНОВЕ НА РАЗБОЈ

–          ПИПРЕМА ПОТКЕ

–          ТКАЊЕ РАЗЛИЧИТИХ ПРЕПЛЕТАЈА:

–          ТКАЧКА ШЕМА

Вертикални разбој

Наставне теме:

Промене боје по хоризонтали

Спој две боје по вертикали – решма

Спој две боје у косини

Израда једноставног орнамента

Музејска продавница и књижара др Сима Тројановић

У атријуму музеја налази се продавница сувенира. У њој можете купити копије средњевековног накита израђене од сребра, текстилно покућство, делове народних ношњи

Подржите нас

Подржите Етнографски музеј кроз донације, спонзорство или учлањењем у Клуб сарадника Етнографског музеја. Подршка јавности, појединаца, компанија и организација, помаже нам да изградимо и обновимо музеј, организујемо изложбе, унапредимо конзервацију, и развијамо своје едукативне програме.

Манакова кућа

Манакова кућа је саграђена око 1830. године у Савамалској улици, на старом путу који је повезивао Варош-капију и стару београдску четврт Савамалу. Један од власника куће био је Манак Михаиловић, цинцарски досељеник из Македоније по коме је Манакова кућа добила име и задржала га до данас.
Неправилан облик основе Манакове куће условљен је обликом парцеле на којој је подигнута. Кућа је саграђена у бондручној конструкцији и састоји се од подрума зиданог каменом, приземља и спрата, грађена је у бондручној конструкцији.

Претражите сајт

×