Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
  • Календар Догађања
    радно време музеја

    Гласник Етнографског музеја, књ. 49

    237 стране, илустровано

    Етнографски музеј у Београду, 1985.

    Одговорни уредник: Никола Пантелић

     

    ИСТРАЖИВАЊА

    Никола Ф. Павковић: Становништво насеља Партизани

    Борђе Р. Симоновић: О именима неких насеља y Србији

    Брaнко Ћyпyрдијa: Порекло и значење речи „мајур“, „мајер“

    Милан Јевтић: Риболов y Мачви

    Ранко Финдрик: Трагови старих словеноких и средњовековних конструкција y нашој народној архитектури

    Јован Ф. Трифуноски: Печење креча y Скопској Црној Гори

    Бојан Јовановић: Одуховљавање природе у веровању Срба

    Андријана Гојковић: Историјски пресек друштвене улоге народних музичких инструмената у Срба

    Jaков Шареиац: Обичаји о рођењу и жнидби у источној Херцеговини

    Мирко Барјактаровић: О смрти и сахрани y горњем Полимљу

    Ранко Баришић: Архаичана брава из збирке Етнографског музеја у Београду

    Благоје В. Марковић: Израда асуре у Враки

    Јеремија Д. Митровић: Називи за степене потомака и предака код Срба

    МУЗЕЈИ

    Јан Кжиштоф Макулски: Сакупљање етнографских музејских збирки из савременог живота

    ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ

    Милутин Гарашанин: Поводом књиге „Narodna umetnost Jugoslavije“

    Сребрица Кнежевић: Представљање књиге Петра Влаховића „Народи и етничке заједнице света“

    Мирјана Прошић-Дворнић: Among the People, Native Yugo­slav Ethnography

    Бранко Ћупурдија: Претпоставка марксистичко-антрополошког утемељења наше етнологије

    Ранко Баришић: Jean Chevalier i Alain Ghebrant, Rječnik sim­bola

    Никола Пантелић; Градска култура на Балкану (XV—XIX век), зборник радова

    Никола Пантелић: Фолклорни театар y балканским и подунавским земљама

    Никола Пантелић: Ранко Финдрик, Кућа и стан на селу y Србији у другој половини XVIII века према сведочењима савременика

    Јоана Павковић: Изложба „Фотографије пољских сељака“

    ЕТНОГРАФСКИ MУ3EJ У БЕОГРАДУ У 1984. ГОДИНИ

    Откривање спомен плакета yтемељивачима Етнографскаг музеја

    Награда „Боривоје Дробњаковић“ за 1984. годину

    Поздравна реч председника Извршног већа Скупштине CP Србије Бранислава Иконића на свечаности поводом 80-годишњице прве сталне изложбе и отварања Етнографског музеја у обновљеној згради

    Делатност Етнографског музеја y 1984. години

    Уroвop о непосредној сарадњи између Државнаг Етнографског музеја народа СССР y Лењинграду и Етнографског музеја у Београду за 1985—1986. годину

    Споразум о сарадњи, Словенски народни музеј y Братислави — Етнографски институт у Мартину и Етнографски музеј y Београду

    Самоуправни споразум о сарадњи Етнографског музеја y Београду, Етнографског института Српске академије наука и уметности и Републичког завода за заштиту споменика културе 

     

    Преузмите Гласник Етнографског музеја:

    https://books.google.rs/books/about?id=C9-mCQAAQBAJ&hl=en

    icon_google_preview

    Претражите сајт

    ×