Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Скорашњи чланци

 • Категорије

 • Архиве

 • Старинска ткања и заборављени преплетаји

  Отварање изложбе

  18. 1. 2017. у 13 часова

   

  Пројекат Одсека за занате и домаћу радиност Етнолошког одељења Музеја Војводине, развијан је под радним насловом Архаизми текстилних традиција или Мултиетничка слика традиционалног ткања у Војводини.

   Актуелна презентација Старинска ткања и заборављени преплетаји баца светло на поједине архаизме из текстилних фондова кроз њихове форме и функције које су одавно изобичајене, те сада углавном непознате савременицима. Изузетне споменичке вредности покретне материјалне текстилне културе овде су и у фокусу заштите нематеријалне културне баштине. Изложене музеалије представљене су у одговарајућем садржајном и хронолошком контексту архивских фотографија; како би реална и имагинарна значења ових архаизама могла изронити из дубина фондова традиционалне симболике. Стога ово може бити прилика да се сагледа низ анахроних призора са музеалијама (из средине 19. и првих деценија 20. века) репрезентима хетерогених текстилних традиција Војводине, у тематској експозицији, у 2014. години.

   Аутор изложбе и каталога

  Братислава Идвореан-Стефановић

  Ликовно и техничко решење изложбе

  Драган Јеринић и мр Драган Радовановић

  Музеј Војводине, Нови Сад, Дунавска 35

            www.muzejvojvodine.org.rs

   

  Section of Crafts and Home Manufacturing, Ethnol­ogy Department of the Museum of Vojvodina has developed a project, initially entitled Archaisms of Textile Traditions or Multiethnic Image of Traditional Weaving in Vojvodina.

  The current presentation Old Weaves and Forgot­ten Interlaces, of antique woven textiles and no longer used weave interlaces sheds some light on certain archaic ele­ments of textile funds through their forms and functions that became obsolete long ago, and are thus largely unknown nowadays. Exceptional historical value of movable material textile culture is in the focus of the protection of contents and phenomena of non-material cultural heritage. The ex­hibits presented are shown in relation to the context of the chronology and content of archive photographs. This way, the real and imaginary meaning of these archaisms can emerge from the depths of the traditional symbolism. In that respect, this can be viewed as a rare opportunity to grasp a series of anachronistic scenes with exhibits (made between the mid-19th and the first decades of the 20th century) rep­resenting heterogeneous textile traditions of Vojvodina, in a thematic exposition, in 2014.

   

   

  The author of the Еxhibition and Catalog

  Bratislava Idvorean-Stefanović

  The author of the Design Project

  Dragan Jerinić, Dragan Radovanović M.Sc.

  Museum of Vojvodina, Novi Sad, Dunavska 35

  www.muzejvojvodine.org.rs

   

   

  Претражите сајт

  ×