Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Скорашњи чланци

 • Категорије

 • Архиве

 • Јавни конкурс за избор директора

  На основу члана 35. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), чл. 26. став 1. и 45. став 1. тачка 9) Статута Етнографског музеја у Београду број: 612/1 од 22.11.2016. године
  Управни одбор Етнографског музеја у Београду
   
  расписује
  ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
  ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ

   

   

  Подаци о установи културе

  Етнографски музеј у Београду, Студентски трг 13, Београд, матични број: 07031491, ПИБ: 100063220 (у даљем тексту: Музеј).

   

  Услови за избор директора

  На конкурс за директора Музеја могу се јавити кандидати који испуњавају следеће услове:

  1. висока стручна спрема на Филозофском факултету, Одељење за етнологију и антропологију или висока стручна спрема хуманистичких наука (високо образовање на студијама II степена – дипломске академске студије – мастер; специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије или високо образовање на основним студијама у трајању од четири године);
  2. десет година радног искуства у области културе;
  3. да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности директора;
  4. активно знање једног светског језика;
  5. држављанство Републике Србије;
  6. општа здравствена способност.

  Приликом избора кандидата за директора, Управни одбор ће посебно вредновати познавање пословања музејских установа и поседовање организаторских способности.

   

  Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву

   

   

  1. предлог програма рада и развоја Музеја за период од четири године;
  2. оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми;
  3. оверену копију радне књижице или други доказ о радном искуству;
  4. биографију кандидата која мора да садржи елементе који доказују стручност из делокруга;
  5. доказ о активном знању једног светског језика (оверена фотокопија студентског индекса или уверења о положеном испиту, односно оверена фотокопија уверења о завршеном вишем курсу језика у некој од регистрованих установа или института за учење страних језика);
  6. уверење надлежног органа да се против кандидата не води истрага и уверење надлежног органа да против њега није покренута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, с тим да уверења не могу бити старија од шест месеци;
  7. уверење о држављанству Републике Србије, не старије од шест месеци;
  8. извод из матичне књиге рођених;
  9. доказ о општој здравственој способности – оригинално лекарско уверење.
  Изборни поступак

  Изборни поступак спровешће се увидом у податке из пријаве учесника конкурса, увидом у документа и доказе достављене уз пријаву и усменим разговором са учесницима конкурса који су поднели благовремене и потпуне пријаве и за које је утврђено да испуњавају услове конкурса (у даљем тексту: кандидати) на основу кога ће се процењивати и познавање пословања музејских установа и поседовање организаторских способности кандидата. Датум усменог разговора са кандидатима биће одређен накнадно, о чему ће кандидати  бити благовремено обавештени (е-маилом, телефоном, телеграмом и др.).

  Документа за конкурс се достављају у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа.

  Директора Музеја именује Влада Републике Србије на период од четири године на предлог Управног одбора.

  Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс Управни одбор неће разматрати.

  Потпуна пријава је свака пријава која садржи доказе и податке из конкурсне документације.

  Благовремена пријава је свака пријава која је поднета у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

  Учесници конкурса и сва лица заинтересована за учешће на јавном конкурсу за избор директора Музеја, могу да изврше увид у конкурсну документацију у згради Етнографског  музеја у Београду, Студентски трг 13 Београд, 2  спрат, у времену од 11 до 13 часова, сваког радног дана, почевши од дана објављивања конкурса па до дана истека рока за пријаву на конкурс, уз присуство овлашћеног радника Музеја.

  Конкурсну докуметацију, у коју може извршити увид сваки учесник конкурса и заинтересовано лице, чине: Статут, Правилник о организацији и систематизацији послова Музеја, модел уговора о раду директора и податак о висини плате директора Музеја.

   

  Рок за подношење пријава

  Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у дневном листу „Политика“, издању за целу територију Србије.

   

  Адреса на коју се подносе пријаве

  Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се у затвореној коверти Управном одбору Етнографског музеја у Београду, а преко Етнографског музеја у Београду, Студентски трг 13, 11000 Београд или лично на истој адреси у периоду од 9 до 15 часова, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора Етнографског музеја у Београду“.

   

  Подаци о лицу за контакт

  Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Вељко Алваџић, одељење за заједничке послове, тел: 011/262 99 51, 011/2625-140, 063/235-110, маил: veljko.alvadzic@etnografskimuzej.rs.

   

  др Биљана Ђорђевић,

  председник управног одбора

   

   

  Претражите сајт

  ×