Member of Museums.EU
 • Event Calendar
  Working hours

  GLASNIK ETNOGRAFSKOG MUZEJA, KNJ. 35

  152 strana, ilustrovano

  Etnografski muzej u Beogradu, 1972.

  Odgovorni urednik  dr Slobodan Zečević

  Sadržaj
  Studije i članci

  Jasna Bjeladinović: Narodna nošnja u račanskom kraju

  Dr Mirko Barjaktarović: Tradicionalni oblici svojine u Jugoslaviji

  Dr Đurđica Petrović: Prilog proučavanju kasnosrednjovekovnih gradskih grobalja

  Mr Dušan Bandić: Neki tipovi ,,sečnog” oružja u našim narodnim verovanjima i magiji

  Andrijana Gojković: Nekoliko muzičkih instrumenata Dalekog Istoka

  Građa

  Anica Šaulić: Poneki trag totema u narodnoj priči

  Dr Jovan Trifunoski: Etnografska građa iz oblasti Babune i Topolke

  Hronika

  Dr Petar Vlahović: Rad dvanaestog savetovanja etnologa Jugoslavije

  Dr Petar Vlahović: Rad HVIII kongresa Saveza folklorista Jugoslavije

  Nadežda Pešić-Maksimović: Jugoslovenski etnolozi na prvom međunarodnom kongresu evropske etnologije

  Nadežda Pešić-Maksimović: Zaštita narodne arhitekture – tema simpozijuma ICOMOS-a

  Prikazi

  Dr Petar Vlahović: Dr Dejan Medaković: Putevi srpskog baroka

  Breda Vlahović: Slavko Kremenšek; Ljubljansko naselje Zelena Jama kot etnološki problem

  Dr Mirko Barjaktarović: Dr Vanek Siftar: Cigani -minulost v sedajnost

  Dr Mirko Barjaktarović: Jens Bjere: Kalahari (pračovjek u atomsko doba)

  In memoriam

  Milica Matić-Bošković: Branislav Rusić (1912-1971)

  Bibliografija

  Milica Marić-Bošković: Bibliografija radova prof. Dr Branislava Rusića (1934 – 1971)

   

  Download Bulletin of the Etnographic Museum:

  http://books.google.rs/books/about?id=pYehBQAAQBAJ&redir_esc=y

  icon_google_preview

  Search website

  ×