Member of Museums.EU
 • Event Calendar
  Working hours

  BULLETIN OF THE ETNOGRAPHIC MUSEUM VOL. 73

  429 strana, ilustrovano

  Etnografski muzej u Beogradu, 2009.

  Urednik: Dr Vesna Marjanović

   

  REČ UREDNIKA
  Etnologija i antropologija

  Miloš Matić Socijalna organizacija u selima u okolini Pirota 
  Sofija Kostić Godišnji običaji u Pirotu i okolini

  Tatjana Mikulić Analiza prostornog ponašanja na primeru sahrane kralja Petra I Karađorđevića
  Jelena Savić Kolo srpskih sestara-odgovor elite na žensko pitanje

  Ivan Kovačević „Američki idol“, „Jaranski princip“ i vrednovanje rezultata humanističkih nauka u Srbiji

  Muzeologija

  Marko Stojanović Muzeji i turizam : nematrijalno kulturno nasleđe – konceptualizacija studije slučaja

  Vjera Medić Natpisi na narodnoj nošnji iz fonda Etnografskog muzeja

  Aleksandra Trklja Kolekcija prtenih čaršava u Etnografskom muzeju u Beogradu

  Gordana Pajić Kolekcija ćilima u zbirci tekstilnog pokućstva Narodnog muzeja Valjevo

  Saška Velkova Etnologija u Muzeju Ponišavlja

  Velizar Sekulić Funkcija britve u narodnoj tradiciji na primeru iz zbirke Etnografskog muzeja u Beogradu

  Etnografska građa

  Danka Višekruna Pogrebni običaji i verovanja mostarskih Hrvata

  Vesna Nikolov Obročni krstovi u okolini Dimitrovgrada

  Ka novom muzeju

  Marko Stojanović, Miloš Matić Centar za projekte i razvoj u Etnografskom muzeju u Beogradu

  Hronika

  Miodrag Maticki Vukovi sabori

  Vesna Bižić-Omčikus Etnografski materijal poreklom iz Srbije Slovenskom etnografskom muzeju u Ljubljani

  Vesna Marjanović 5th InASEA Conference “Migrations in, from, and to Southeastern Europe: Social Changes, Intercultural Communication, Transnational Ties”, Ankara, Turkey, 21-24 May 2009 

  Tatjana Mikulić Konferenci­ja „Why mu­seums and to whom – Mu­seum as forum and ac­tor – What is the role of mu­seums in contemporary society and what fu­tu­re ro­les can they play?“ 

  Marko Stojanović Očuvanje i zaštita kulturnog nasleđa Srbije u inostranstvu

  Miloš Matić Seminar/okrugli sto o dostupnosti muzejskih programa i sadržaja za osobe s invaliditetom

  Tatjana Mikulić Naučni skup „No­ve tendenci­je u muzeo­lo­gi­ji – stal­ne po­stavke“

  Miloš Matić Stručni skup Savremena et­no­grafska muzeo­lo­gi­ja i prezentantaci­ja (no­vih) identi­teta
  Marko Stojanović Terenska istraži­vanja (izazo­vi – rezul­tati – pri­mena)Međunarodna naučna konferencija, Sirogojno
  Marina Cvetković Izveštaj o studijskoj po­seti Bugarskoj
  Vera Šarac-Momčilović Terensko istraži­vanje i prikupljanje građe o naro­doj no­šnji Srba u Baranji

  Prikazi i kritike

  Vesna Marjanović Lidija Nikočević : iz „Etnološkog mraka“

  Ildiko Erdei Museum and Society Vol. 7, No 1, 2, 3 (2009)

  O radu Etnografskog muzeja

  Saša Srećković Izveštaj o radu XVIII Međunarodnog festivala etnološkog filma

  In memoriam

  Jasna Bjeladinović Nada Mitić (1925-2009)

  Senka Kovač Edit Petrović (1959-2009)

  UPUTSTVO SARADNICIMA

  Download Bullet of the Etnographic Museum vol. 73 (2009)

  Glasnik Etnografskog muzeja 73

  Search website

  ×