Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
Календар Догађања
радно време музеја

ГЕМ 78

Гласник Етнографског музеја, књ. 78

239, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 2013.

Главни и одговорни уредник: др Мирјана Менковић

САДРЖАЈ

Музеологија и материјална култура

Љиљана Гавриловић Сан о лепоти и спасавање прошлости : фотографије Петра Аран ђеловића

Борислава Вучковић   ФОТОГРАФСКЕ ПРИЧЕ СВАТОВСКОГ РИТУАЛА

Виолета Цветаноска   Културна биографија мијачке ношње

Етнологија и антропологија

Наташа Николић Промене у обичајној пракси на примеру пОБРАТИМСТВа

Милеса Стефановић Бановић, Бранислав Пантовић Домовински клубови и удружења наших исе љеника у Аргентини 

Конзервација и заштит а

Душко Кузовић Друмска механа тре ће класе у селу Годовик код Пожеге из 1900. године – ИЗМЕЂУ ВЕРНАКУЛАРНЕ И АКАДЕМСКЕ АРХИТЕКТУРЕ

Милица Томић Једноделна брвнара у Великом Крчмару 

Грађа

Маша Вукановић Културно насле ђе, стварала штво и културна партиципација –подстицаји за лонгитудинално истраживање 

Гордана Пајић Свадбени обичаји у ва љевском крају 

А. Тодоровић, Ђ. Псодоров, О. Шимурина, Д. Плавшић ТРАДИЦИОНАЛНИ ГАСТРОНОМСКИ ПРОИЗВОДИ ОД ТЕСТА ИЗ ПИРОТСКОГ КРАЈА

Ида Саламон Српски Беч 

Прикази и осврти

Данијела Велимировић Мирјана Менковић Мода и дизајн. Мир јана Марић. Етнографски музеј у Београду у сарадњи са Mnemosyne – Центром за очување наслеђа Косова и Метохије . Београд

Татјана Микулић Mузеј иза ре шетака : изложба сукњи у затвору 

Хроника

Марко Стојановић Међународни научни скуп „Културно насле ђе и културни туризам : музејске перспективе “ (Международна научна конференци я „Културно наследство и културен туриз ъм: музе йни перспективи “)

Наташа Младеновић Рибић Десета конференција европских музејских саветника „Музејски рад – рад за музеје “ (10th European Museum Advisors Conference „Museum Work – Workin g for Museums “), Минхен , 06–10. јул 2014. године

Невена Милановић Хроника поводом научног скупа „Етнос , религија и идентитет : научни скуп у част Душана Банди ћа“, одржаног 11. и 12. априла 2014. године на Филозофском факултету у Београду 

Даница Јовић, Бојан Марић, Милош Ничић Студије културе : Гласови с маргине 7–8. јун 2014, Факултет политичких наука , Београд

Мирјана Крагуљац Илић Извештај с округлог стола „Уметност као пут социјализације особа с инвалидитетом “, одржан 18. децембра 2014. у Новом Саду , поводом отварања изложбе „Додирни и осети : десет уметничких дела из Колекције Павле Бељански “

Анали

Марко Стојановић Изве штај : 23. Међународни фестивал етноло шког филма 

Милош Матић Извештај о раду Етнографског музеја у Београду у 2014. години 

УПУТСТВО ауторима

 

Преузмите Гласник Етнографског музеја у Београду

https://books.google.rs/books?id=rEMsDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

icon_google_preview

Папирно издање можете набавити у нашој књижари др Сима Тројановић. Цена: 200 динара

Музејска продавница и књижара др Сима Тројановић

У атријуму музеја налази се продавница сувенира. У њој можете купити копије средњевековног накита израђене од сребра, текстилно покућство, делове народних ношњи

Подржите нас

Подржите Етнографски музеј кроз донације, спонзорство или учлањењем у Клуб сарадника Етнографског музеја. Подршка јавности, појединаца, компанија и организација, помаже нам да изградимо и обновимо музеј, организујемо изложбе, унапредимо конзервацију, и развијамо своје едукативне програме.

Збирке

У музеју се чувају збирке предмета из ХVIII, XIX и XX века, али и старе и ретке књиге, фотографије, три велика албума акварела Николе Арсеновића који је сликао народне ношње од 1840. до 1870, радови Владислава Тителбаха, Карола Поп де Сатмарија (Carol Popp de Szathmáry), Ђоке Миловановића и радови неколицине сликара етнографа (Никола Зега, Драгутин Инкиостри, Олга Бенсон…). У збиркама се чува око 200.000 музеалија међу којима је више од 56.000 етнографских предмета.

Претражите сајт

×