Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
Календар Догађања
радно време музеја

Конкурс за избор директора

На основу члана 35. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), чл. 26. став 1. и 45. став 1. тачка 9) Статута Етнографског музеја у Београду број: 612/1 од 22.11.2016. године

Управни одбор Етнографског музеја у Београду расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ

Подаци о установи културе

Етнографски музеј у Београду, Студентски трг 13, Београд, матични број: 07031491, ПИБ: 100063220 (у даљем тексту: Музеј).

Услови за избор директора

На конкурс за директора Музеја могу се јавити кандидати који испуњавају следеће услове:

 1. висока стручна спрема на Филозофском факултету, Одељење за етнологију и антропологију или висока стручна спрема хуманистичких наука (високо образовање на студијама II степена – дипломске академске студије – мастер; специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије или високо образовање на основним студијама у трајању од четири године);
 2. десет година радног искуства у области културе;
 3. да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности директора;
 4. активно знање једног светског језика;
 5. држављанство Републике Србије;
 6. општа здравствена способност.

Приликом избора кандидата за директора, Управни одбор ће посебно вредновати познавање пословања музејских установа и поседовање организаторских способности.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву
 1. предлог програма рада и развоја Музеја за период од четири године;
 2. оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми;
 3. оверену копију радне књижице или други доказ о радном искуству;
 4. биографију кандидата која мора да садржи елементе који доказују стручност из делокруга;
 5. доказ о активном знању једног светског језика (оверена фотокопија студентског индекса или уверења о положеном испиту, односно оверена фотокопија уверења о завршеном вишем курсу језика у некој од регистрованих установа или института за учење страних језика);
 6. уверење надлежног органа да се против кандидата не води истрага и уверење надлежног органа да против њега није покренута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, с тим да уверења не могу бити старија од шест месеци;
 7. уверење о држављанству Републике Србије, не старије од шест месеци;
 8. извод из матичне књиге рођених;
 9. доказ о општој здравственој способности – оригинално лекарско уверење.
Изборни поступак

Изборни поступак спровешће се увидом у податке из пријаве учесника конкурса, увидом у документа и доказе достављене уз пријаву и усменим разговором са учесницима конкурса који су поднели благовремене и потпуне пријаве и за које је утврђено да испуњавају услове конкурса (у даљем тексту: кандидати) на основу кога ће се процењивати и познавање пословања музејских установа и поседовање организаторских способности кандидата. Датум усменог разговора са кандидатима биће одређен накнадно, о чему ће кандидати  бити благовремено обавештени (е-маилом, телефоном, телеграмом и др.).

Документа за конкурс се достављају у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа.

Директора Музеја именује Влада Републике Србије на период од четири године на предлог Управног одбора.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс Управни одбор неће разматрати.

Потпуна пријава је свака пријава која садржи доказе и податке из конкурсне документације.

Благовремена пријава је свака пријава која је поднета у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Учесници конкурса и сва лица заинтересована за учешће на јавном конкурсу за избор директора Музеја, могу да изврше увид у конкурсну документацију у згради Етнографског  музеја у Београду, Студентски трг 13 Београд, 2  спрат, у времену од 11 до 13 часова, сваког радног дана, почевши од дана објављивања конкурса па до дана истека рока за пријаву на конкурс, уз присуство овлашћеног радника Музеја.

Конкурсну докуметацију, у коју може извршити увид сваки учесник конкурса и заинтересовано лице, чине: Статут, Правилник о организацији и систематизацији послова Музеја, модел уговора о раду директора и податак о висини плате директора Музеја.

 

Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у дневном листу „Политика“, издању за целу територију Србије.

 

Адреса на коју се подносе пријаве

Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се у затвореној коверти Управном одбору Етнографског музеја у Београду, а преко Етнографског музеја у Београду, Студентски трг 13, 11000 Београд или лично на истој адреси у периоду од 9 до 15 часова, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора Етнографског музеја у Београду“.

 

Подаци о лицу за контакт

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Бојана Цвијовић, одељење за заједничке послове, тел: 011/262 99 51, 011/2625-140, е-маил:bojana.cvijovic@etnografskimuzej.rs

 

др Биљана Ђорђевић,

председник управног одбора

 

 

Музејска продавница и књижара др Сима Тројановић

У атријуму музеја налази се продавница сувенира. У њој можете купити копије средњевековног накита израђене од сребра, текстилно покућство, делове народних ношњи

Подржите нас

Подржите Етнографски музеј кроз донације, спонзорство или учлањењем у Клуб сарадника Етнографског музеја. Подршка јавности, појединаца, компанија и организација, помаже нам да изградимо и обновимо музеј, организујемо изложбе, унапредимо конзервацију, и развијамо своје едукативне програме.

Збирке

У музеју се чувају збирке предмета из ХVIII, XIX и XX века, али и старе и ретке књиге, фотографије, три велика албума акварела Николе Арсеновића који је сликао народне ношње од 1840. до 1870, радови Владислава Тителбаха, Карола Поп де Сатмарија (Carol Popp de Szathmáry), Ђоке Миловановића и радови неколицине сликара етнографа (Никола Зега, Драгутин Инкиостри, Олга Бенсон…). У збиркама се чува око 200.000 музеалија међу којима је више од 56.000 етнографских предмета.

Претражите сајт

×