Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 17

  299 страна, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1954.

  Уредник Митар Влаховић

   

  Д – р В л а д и м и р  Д в о р н и к о в и ћ   Три старинса гробља у студеничком крају

  Б о ж и д а р  М и л и ћ – К р и в о д р љ а д и н  Развитак породичног насеља у селу Јасици

  Д – р М и л е н к о  Ф и л и п о в и ћ   Дикјан у Македонији

  К а д р и   Х а л и м и  Арбанашке речи у нашим тајним језицима

  О л и в е р а  М л а д е н о в и ћ  Народне игре на Беле покладе у Великој Иванчи

  П e т a p   В л а х о в и ћ  Прилог проучавању дрвеног оружја

  A. М и л о ш е в и ћ  и  A. Ц е р м а н о в и ћ  Петао у хтонском култу код античких Грка и у српском народу

  М и т а р  C.  В л а х о в и ћ  Косовац Јован

  Н о в и ц а  Ш а у л и ћ   Кара -Ђоко и Делибашада Мушо

  Д – р Љ у б о м и р  Д у р к о в и ћ – Ј а к ш и ћ  Његошева  лепота

  М и р к о  Б а р ј а к т а р о в и ћ Стеванија Драгаш гуслар

  М и р к о  Б а р ј а к т а р о в и ћ  Два податка о досељеним Братоножићима у Гружи

  Л е о н т и ј е Л. П а в л о в и ћ  Металне иконе у Етнографском музеју у Београду

  Ар х . М и л и ц а  С и м и ћ  Гробља и надгробни споменици у околини Новог Брда

  С в е т о л и к  Ст. Д у ш а н и ћ  Вјеровања и обичаји у вези са убијеним курјаком

  П е р с и д а  Т о м и ћ , Врчве — велики глинени ћупови

  Ђ. Т е ш и ћ   Воденица и ваљавице у Истоку

  Н и к о л а  П а н т е л и ћ  Прилог проучавању берберског заната у Београду

  Ђ. Т е ш и ћ   Прилог проучавању шатровачког говора

  В о ј и н  М . И в а н о в и ћ  Средњовековни надгробни споменици у Подрињу

  З а г о р к а  М а р к о в и ћ  Прилог проучавању израде гумених опанака у ужичкој области

  З а г о р к а  М а р к о в и ћ , М и л и ц а  Б о ш к о в и ћ – М а т и ћ  Самарџиски занат у ужичком крају

  Д – р В л а д и м и р  Д в о р н и к о в и ћ  Етнолошке маргиналије

  Библиографија

   

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  http://books.google.rs/books?id=5guzCAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×