Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 2

  92 стране, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1927.

  Уредник: Др Боривоје М. Дробњаковић

  Д-р Веселин Чајкановић: Пресипање дукатима (D-r Veselin Čajkanović: Repandre de l’or sur une personne)

  Петар Ж. Петровић: Лила, олалија и сродни обичаји (Petar Ž. Petrović: „Lila“, „olalija“ et autres coutumes similaires)

  Никола Зега: Воловска Богомоља (Nikola Zega: Lustration des boeufs)

  Д-р Едмунд Шневајс: Апотропејски елементи у свадбеним обичајима код Срба и Хрвата (D-r Е. Šnevajs: Elements apotropeiques dans les ceremonies nuptiales chez les Serbes et Croates)

  Миленко C. Филиповић: Породична, лична и еснафска слава у Велесу (М. S. Filipović: Slava de familles, fete personnelle et fete des corps de metiers a Veles)

  Иво Холуб: Нешто o селима, прелима и народним играма у Попову Пољу – Херцеговина (Ivo Holub: Quelques mots au sujet des sela et prela (veillées) et des јеuх nationaux a Popovo Polje – Herzegovine)

  Д-р Сима Tројановић: Неки проблеми o српском народу (D-r Sima Trojanović: Quelques problemes relatifs au peuple serbe)

  Влад. M. Николић: Ћилимарство у Књажевцу (Vlad. М. Nikolić: Industrie de tissage Knjagevatz)

  Д-р Pad. H. Казимировић: O старом народном бојењу (D-r Rad. Kazimirović: Ancien art teinturier populaire)

  Мил. Ж. Павловић: Наша народна обућа (Mil. Ž. Pavlović: Notre chaussure nationale)

  Д -р Илија M. Јелић: Крвна освета и умир код старих културних народа (D-r Ilija М. Jelić: La vengeance de sang et la conciliation chez les anciens peuples civilises)

  Д-р Tиx. P. Ђорђевић: Етнографски Музеј у Гетингену 1819. г. (Dr.Tih. R. Đorđević: Musée Ethnographique de Goettingen en 1819)

  Janko Glaser: Pregled Etnografskih članaka u „Glasilu Zgodovinskega đruštva v Mariboru“ (Janko Glaser: Revue d’articles ethnographiques de „Giasilo Zgodovinskego društva v Mariboru“)

  Д-р Боривоје Дробњаковић: Етнографски Музеј у Београду у 1927. години (Dr. Bor. М. Drobnjaković: Musée Ethnographique de Beograd en 1927.)

  Светозар Раичевић: Студентско етнолошко друштво у школској 1926/27. години (Sv. Raičević: Société ethnologique des etudiantes en 1926/27)

  Errata

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  Гласник Етнографског музеја у Београду, књ. 2 (1927)

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×