Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 26

  309 страна, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1963.

  Одговорни уредник: Владимир Живанчевић

   

  Чланци и расправе

  В л а д и м и р Ж и в а н ч е в и ћ  Пролегомена за материјалистичко проучавање религије

  В л а д и м и р Ж и в а н ч е в и ћ  Волос – Велес, словенско божанство териоморфног порекла

  Пе т а р К о с т и ћ  Разлике у новогодишњим обичајима у областима косовско-ресавског и млађег херцеговачког говора

  М и р о с л а в Д р а ш к и ћ  Прилог проблему типологије народних ношњи у СР Србији

  Ј е л е н а А р а н ђ е л о в и ћ – Л а з и ћ  Ношња Влаха Унгуреана крајем XIX и почетком XX века

  П е т а р Ж. П е т р о в и ћ  Шумадија

  др. В л а д и м и р Ј а к о в љ е в и ћ  Културно-антрополошко проучавање у афричкој Гвинеји

  Мањи прилози

  др С л о б о д а н З е ч е в и ћ  Десна и лева страна у српском народном веровању

  М. Р. Б а р ј а к т а р о в и ћ  Штап и његове улоге у животу наших људи

  С р е б р и ц а К н е ж е в и ћ  Пољске вићинанке

  МУЗЕЈСКЕ ЗБИРКЕ

  Ђ. Т е ш и ћ  Народни накит XIX века према збирци Етнографског музеја у Београду

  Ј. М а д л и ћ  Конзервација старих пушака у Војном музеју ЈНА

  Архивска грађа

  Ма р и ј а Ц р н и ћ  Прћија по документима из херцегновског архива у XVIII веку

  Осврти-прикази

  Д у ш а н Д р љ а ч а  Будући етнопарк на Златибору

  Д у ш а н Д р љ а ч а  Основнгле задачи советскои зтнографии в свете на решении XXII свезда КПСС

  М. Р. Б а р ј а к т а р о в и ћ  Народне ношње у Босни и Херцеговини, Сарајево 1963.

  М. Р. Б а р ј а к т а р о в и ћ  Васил Маринов : Принос към изучаването на произхода, бита и културата на Саракачаните в България, БАН, София 1963.

  Н. П а н т е л и ћ  Heinrih Schiffers : Африка, Загреб 1962

  В о ј и н М. И в а н о в и ћ  Др Марк Краснићи : Савремене друштвено-географске промене на Косову и Метохији

  Извештаји

  Извештај о раду Етнографског музеја СРС  у Београду за 1963. годину

   

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  http://books.google.rs/books?id=uhWzCAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×