Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 50

  333 стране, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1986.

  Одговорни уредник: Никола Пантелић

  Никола Пантелић: Педесети број Гласника

  ИСТРАЖИВАЊА

  Бурђица Петровић: Склавина

  Gorazd Makarovič: Kuhinjska oprema, kuhinje, kuharice in pre­hrana v XVII stoletju na Slovenskem     

  Петар Влаховић: Етнички плурализам балканских народа и етнос y светлу антропологије

  Angelos Baš: Časopisi oblačilne mode na Slovenskem ob koncu fevdalne dobe

  Никола Пантелић: Извори и литература за проучавање народне ликовне уметности y Југосалвији

  Ранко Финдрик: Преносиве грађевине у народној архитектури

  Драган Марковић: Комплекс воденица код Комаричког вира и y Љуберађи

  Бранко Ћупурдија: Мале куће на суботичким салашима и мајурима

  Братислава Владић-Крстић: Сусрети културних утицаја у производњи платна с посебним освртом на оријенталне утицаје у југозападној Србији

  Мирко Бaрјaктaровић: О сродничким називима код нас и њиховом делимичном нестајању

  Леонтије Павловић: Гатање у XVII веку, према два пљеваљска рукописна псалтира

  Петар Костић: Пас полаженик

  Љубинкο Раденковић: Место истеривања нечисте силе у народним бајањима Словенско-балканског ареала

  Оливера Васић: Прилог проучавању игара уз посмртни ритуал

  Иван Ковачевић: Амфора и новчић

  Јаков Шаренац: Грађа о обичајима у источној Херцеговини

  Јован Ф. Трифуноски: Печење хлеба у Βрутоку

  МУЗЕЈИ И ЗАШТИТА СПОМЕНИКА

  Жана Негоица (Jana Negoita): Музеји села и народне уметности

  Радмила Фабијанић: Прилог решавању проблема заштите етнографских предмета

  Љиљана Ћертић: Потреба и могућност савремених информативних система y документацији етнографских предмета у CP Србији

  Надежда Вулетић: Обнова родне куће војводе Живојина Мишића y Струганику

  ИЗЛОЖБЕ ЕТНОГРАФСКОГ MУ3EJA

  Отварање изложбе Традиционално ћилимарство y Србији“ y Галерији Српске академије наука и уметности

  Реч академика Aнтoнија Исаковића

  Реч Гвоздена Јованића, управника Етнографског музеја

  ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ

  Ђурђица Петровић: Две изложбе y Народној библиотеци y Београду

  Петар Костић: Изложба „Посмртни обичаји и обреди“ y Етнографском музеју y Загребу

  Јоана Павковић: Slavoj Szynkiewicz-Rodzina pasterska w Mongolii

  ΕΤΗΟΓΡΑΦСΚИ MУ3EJ У БΕΟΓΡΑДУ У 1985. ГОДИНИ

  Извештај о раду

  Мирослав Тасић: Санација, урећивање и опрема здраде Етнографског музеја

   

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  https://books.google.rs/books/about?id=EeGmCQAAQBAJ&hl=en

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×