Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 51

  338 странa, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1987.

  Одговорни уредник: Љубомир Рељић

  Гвозден Јованић: У славу Вука

  Миљана Радовановић: Српски рјечник и Вуково схватање о обичајима

   

  СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

  Голyб Добрашиновић: Рукопис Вука Поповића о здравицама

  Ђурђица Петровић: Златовез

  Ранко Финдрик: Запажања о значају и улози огњишта y организацији простора старе градске куће

  Ђорђе Симоновић: Сеоска насеља у Мачви од Раваничке повеље до краја прве владе кнеза Милоша Обреновића 1839. године

  Рaбијa Xасанбеговић: Етнографска обиљежјa y дјелима Алексе Шантића

  Љиљана Гавриловић: Правна и пословна способност y обичајном праву и истраживањима Валтазара Богишића

  ГРАЂА

  Јаков Шареиац: О селу Давидовићи и животу y братству и породици y исхочној Херцеговини

  Мливоје Милосављевић: Традиционални облици и развој сточарства на подручју општине Панчево

  Јован Ф. Трифуноски: Цинцари y Охриду

  Љубиша Р. Ђенић-Рујански: Дрводеље-градитељи брвнара на Златибору

  Јован Ф. Трифуноски: Ваљавице y селу Дурачкој реци

  Вукосав Попадић: Свадбени обичаји Срба на Пештери

  БИБАИОГРАФИЈА

  Љубисав Андрић: Библиографија Љубомира Павловића

  ХРОНИКА

  Андријана Гојковић: IX састанак студијске групе за проучавање народних музичких инструмената при интернацианалном савету за традицианалиу музику (ICTM) y оквиру UNESCO

  Андријана Гојковић: Међународни научни скуп Језик и култура Рома

  IN MEMORIAM

  (Гвозден Јованић : У спомен Браниславу Којићу

  Зоран Б. Петровић: Академик  архитект Бранислав Којић

  Милорад Васовић: Цвијићевим стопама y истраживању здравствених прилика нашег народа

  ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ

  Бранко Ћупурдија: Антрополошко одељење Нове школе за социјална исвраживања и политичке науке y Њујорку

  Бојaнa Стаматовић: Др Бранко Ћупурдија Суботица и околина

  Десанка Николић: Мила Босић Народна ношња Словака y Војвидини

  Ђурђица Петровић: Андријана Гојковић Афрички музички инструменти

  М. Р. Барјактаровић: Јован Ердељановић Срби y Банату

  Мирко Барјактаровић: Миомир Дашић Васојевићи

  Милина Ивановић: Анкица Панџић Старе карте и атласи

  Сенка Ковач: Јелена Аранђеловић-Лазић Симболи на тканинама западне Африке

  Ранко Баришић: Cпacoje Васиљев Словенска митологија

  Милина Ивановић: Јован Јанићијевић У Занаку Молоха Антрополошки оглед о жртвовању

  Илдико Ердеи: Balassa М. Ivan A paraszthaz evszazadai

  Едит Петровић: Zmago ŠmiekKlic daljnih  svetov – Slovenci in neevropske kulture

  Дp Драгослав Aнтoниjeвић: O каталогу „Народни музички инструменши” Загорке Марковић

  ЕТНОГРАФСКИ MУ3EJ У БЕОГРАДУ У 1986. ГОДИНИ

  Извештај о раду

  Позив Вукове задужбине

   

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  https://books.google.rs/books/about?id=ieSmCQAAQBAJ&hl=en

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×