Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 52-53

  242 странe, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1989.

  Одговорни уредник: Љубомир Рељић

   

  ИСТРАЖИВАЊА

  Ејуп Мушовић: Становништво

  Љиљана Гавриловић: Обичајноправно регулисање породичних односа

  Петар Костић: Годишњи обичаји

  Љубомир Рељић: Самртни обичаји и култ покојника

  Гордана Љубоја: Здравствена култура

  Оливера Васић: Особености играчког наслеђа

  Петар Д. Вукосављевић: Микроинтервалска сазвучја

  ЕТНОГРАФСКИ MУ3EJ У БEOГPAДУ

  Извештај о раду y 1988. години

  CONTENTS RESEARCH

  Ејuр Mušović: Population

  Ljiljana Gavrilović: Common law regulations of family relations

  Ljubomir Reljić: Funeral customs and the cult of the deceased

  Gordana Ljuboja: The health and healing culture

  Olivera Vasić: Specific traits in the dancing tradition

  Petar D. Vukosavljević: Micro-interval harmony

  ETNOGRAPHICMUSEUM IN BELGRADE

  Report on Work in 1988.

   

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  https://books.google.rs/books/about?id=IPKmCQAAQBAJ&hl=en

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×