Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 73

  429 страна, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 2009.

  Уредник: Др Весна Марјановић

   

  РЕЧ УРЕДНИКА

  Етнологија и антропологија

  Милош Матић Социјална организација у селима у околини Пирота
  Софија Костић Годишњи обичаји у Пироту и околини

  Татјана Микулић Анализа просторног понашања на примеру сахране краља Петра I Карађорђевића
  Јелена Савић Коло српских сестара-одговор елите на женско питање

  Иван Ковачевић „Амерички идол“, „Јарански принцип“ и вредновање резултата хуманистичких наука у Србији

  Музеологија

  Марко Стојановић Музеји и туризам : нематријално културно наслеђе – концептуализација студије случаја

  Вјера Медић Натписи на народној ношњи из фонда Етнографског музеја

  Александра Тркља Колекција пртених чаршава у Етнографском музеју у Београду

  Гордана Пајић Колекција ћилима у збирци текстилног покућства Народног музеја Ваљево

  Сашка Велкова Етнологија у Музеју Понишавља

  Велизар Секулић Функција бритве у народној традицији на примеру из збирке Етнографског музеја у Београду

  Етнографска грађа

  Данка Вишекруна Погребни обичаји и веровања мостарских Хрвата

  Весна Николов Оброчни крстови у околини Димитровграда

  Ка новом музеју

  Марко Стојановић, Милош Матић Центар за пројекте и развој у Етнографском музеју у Београду

  Хроника

  Миодраг Матицки Вукови сабори

  Весна Бижић-Омчикус Етнографски материјал пореклом из Србије Словенском етнографском музеју у Љубљани

  Весна Марјановић 5th InASEA Conference “Migrations in, from, and to Southeastern Europe: Social Changes, Intercultural Communication, Transnational Ties”, Ankara, Turkey, 21-24 May 2009 

  Татјана Микулић Конференци­ја „Why mu­seums and to whom – Mu­seum as forum and ac­tor – What is the role of mu­seums in contemporary society and what fu­tu­re ro­les can they play?“ 

  Марко Стојановић Очување и заштита културног наслеђа Србије у иностранству

  Милош Матић Семинар/округли сто о доступности музејских програма и садржаја за особе с инвалидитетом

  Татјана Микулић Научни скуп „Но­ве тенденци­је у музео­ло­ги­ји – стал­не по­ставке“

  Милош Матић Стручни скуп Савремена ет­но­графска музео­ло­ги­ја и презентантаци­ја (но­вих) иденти­тета
  Марко Стојановић Теренска истражи­вања (изазо­ви – резул­тати – при­мена)Међународна научна конференција, Сирогојно
  Марина Цветковић Извештај о студијској по­сети Бугарској
  Вера Шарац-Момчиловић Теренско истражи­вање и прикупљањe грађе о наро­дој но­шњи Срба у Барањи

  Прикази и критике

  Весна Марјановић Лидија Никочевић : из „Етнолошког мрака“

  Илдико Ердеи Museum and Society Vol. 7, No 1, 2, 3 (2009)

  О раду Етнографског музеја

  Саша Срећковић Извештај о раду XVIII Међународног фестивала етнолошког филма

  In memoriam

  Јасна Бјеладиновић Нада Митић (1925-2009)

  Сенка Ковач Едит Петровић (1959-2009)

  УПУТСТВО САРАДНИЦИМА

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  Гласник Етнографског музеја књ. 73 (2009)

  Папирно издање можете набавити у нашој књижари др Сима Тројановић. Цена: 200 динара

  Претражите сајт

  ×