Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 78

  239, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 2013.

  Главни и одговорни уредник: др Мирјана Менковић

  САДРЖАЈ

  Музеологија и материјална култура

  Љиљана Гавриловић Сан о лепоти и спасавање прошлости : фотографије Петра Аран ђеловића

  Борислава Вучковић   ФОТОГРАФСКЕ ПРИЧЕ СВАТОВСКОГ РИТУАЛА

  Виолета Цветаноска   Културна биографија мијачке ношње

  Етнологија и антропологија

  Наташа Николић Промене у обичајној пракси на примеру пОБРАТИМСТВа

  Милеса Стефановић Бановић, Бранислав Пантовић Домовински клубови и удружења наших исе љеника у Аргентини 

  Конзервација и заштит а

  Душко Кузовић Друмска механа тре ће класе у селу Годовик код Пожеге из 1900. године – ИЗМЕЂУ ВЕРНАКУЛАРНЕ И АКАДЕМСКЕ АРХИТЕКТУРЕ

  Милица Томић Једноделна брвнара у Великом Крчмару 

  Грађа

  Маша Вукановић Културно насле ђе, стварала штво и културна партиципација –подстицаји за лонгитудинално истраживање 

  Гордана Пајић Свадбени обичаји у ва љевском крају 

  А. Тодоровић, Ђ. Псодоров, О. Шимурина, Д. Плавшић ТРАДИЦИОНАЛНИ ГАСТРОНОМСКИ ПРОИЗВОДИ ОД ТЕСТА ИЗ ПИРОТСКОГ КРАЈА

  Ида Саламон Српски Беч 

  Прикази и осврти

  Данијела Велимировић Мирјана Менковић Мода и дизајн. Мир јана Марић. Етнографски музеј у Београду у сарадњи са Mnemosyne – Центром за очување наслеђа Косова и Метохије . Београд

  Татјана Микулић Mузеј иза ре шетака : изложба сукњи у затвору 

  Хроника

  Марко Стојановић Међународни научни скуп „Културно насле ђе и културни туризам : музејске перспективе “ (Международна научна конференци я „Културно наследство и културен туриз ъм: музе йни перспективи “)

  Наташа Младеновић Рибић Десета конференција европских музејских саветника „Музејски рад – рад за музеје “ (10th European Museum Advisors Conference „Museum Work – Workin g for Museums “), Минхен , 06–10. јул 2014. године

  Невена Милановић Хроника поводом научног скупа „Етнос , религија и идентитет : научни скуп у част Душана Банди ћа“, одржаног 11. и 12. априла 2014. године на Филозофском факултету у Београду 

  Даница Јовић, Бојан Марић, Милош Ничић Студије културе : Гласови с маргине 7–8. јун 2014, Факултет политичких наука , Београд

  Мирјана Крагуљац Илић Извештај с округлог стола „Уметност као пут социјализације особа с инвалидитетом “, одржан 18. децембра 2014. у Новом Саду , поводом отварања изложбе „Додирни и осети : десет уметничких дела из Колекције Павле Бељански “

  Анали

  Марко Стојановић Изве штај : 23. Међународни фестивал етноло шког филма 

  Милош Матић Извештај о раду Етнографског музеја у Београду у 2014. години 

  УПУТСТВО ауторима

   

  Преузмите Гласник Етнографског музеја у Београду

  https://books.google.rs/books?id=rEMsDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  icon_google_preview

  Папирно издање можете набавити у нашој књижари др Сима Тројановић. Цена: 200 динара

  Претражите сајт

  ×