Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Информатор о раду
  Финансијски план за 2020. годину
  Финансијски план за 2020. годину – дигитализација
  Финансијски план за 2019. годину
  ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 1.1.2018 – 31.12.2018.
  БИЛАНС СТАЊА 1.1.2018 – 31.12.2018

  ПРАВИЛНИЦИ ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ
  На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС”, број 106/13, бр. 83/2015 ) Етнографски музеј у Београду ( у даљем тексту: Музеј), доноси:
  ПРАВИЛНИК о ближем уређивању поступка јавне набавке
  На основу члана 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, бр. 128/2014, даље: Закон), Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених  („Службени гласник РС“, бр. 49/2015, даље: Правилник) и чланoва 45 став 1 тачка 1 и 78 Статута Етнографског музеја у Београду, Управни одбор Етнографског музеја у Београду, доноси:
  Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца Етнографског музеја у Београду

  Претражите сајт

  ×