Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Делатност

  Етнографски музеј у Београду развија све облике музеолошког и истраживачког рада који обухватају прикупљање предмета и њихово разврставање у музејске збирке, истраживање и документовање података с терена, научно-истраживачки рад и публиковање стручних и научних текстова, конзерваторско-рестаураторску обраду и заштиту предмета, просветно-педагошки рад и припремање изложби и других програма за јавност. Музеј остварује своју делатност у организационим и радним јединицама као основним деловима јединственог процеса рада.

  Организационе јединице су: Одељење за проучавање народне културе, Одељење за просветно-педагошку делатност, дизајн и комуникацију, Одељење за документацију, Одељење за заштиту музејских предмета, Одељење за заједничке послове и Центар за нематеријално културно наслеђе. Радне јединице су: Библиотека и Етнографска спомен-збирка Христифора Црниловића у Манаковој кући.

   

  Одељење за проучавање етнографског културног наслеђа

  У Одељењу се истражују, прикупљају, обрађују и проучавају дела и појаве материјалне, социјалне и духовне културе, обичаји и живот српског народа и других народа, етничких група и националних мањина, и изучавају се културе словенских и суседних народа у осталим европским и ваневропским земљама; приказују се дела и предмети народног стваралаштва, рукотворине, умотворине и друга сведочанства о народном животу и култури; чувају се, излажу и објављују резултати рада у музејским и другим публикацијама, на аудио и видео медијима; припрема се и организује приказивање народне културе у етнопарковима.

  У оквиру Одељења кустоси етнолози и антрополози истражују друштвене појаве на терену и прикупљају предмете као сведочанства прошлих догађаја и начина живота. Стручњаци који раде у овом одељењу задужени су за одабир предмета који ће се чувати у Музеју и који ће на одговарајући начин описивати одређене друштвене појаве и процесе. Кустоси стучно обрађују (инвентаришу) предмете и одређују како ће бити  документовани подаци о њима. Резултате свог рада представљају јавности на студијским и тематским изложбама, али и у научним текстовима који се објављују у стручним часписима и каталозима.

  Запослени:

  Марина Цветковић, виши кустос, начелник одељења, marina.cvetkovic@etnografskimuzej.rs

  др Мирјана Менковић, музејски саветник, mirjana.menkovic@etnografskimuzej.rs

  др Милош Матић, музејски саветник, milos.matic@etnografskimuzej.rs

  др Марко Стојановић, музејски саветник, marko.stojanovic@etnografskimuzej.rs

  Ирена Филеки, МА, музејски саветник, irena.fileki@etnografskimuzej.rs

  Јелена Тешић-Вулетић, музејски саветник, jelena.tesic@etnografskimuzej.rs

  Душица Живковић, музејски саветник, dusica.zivkovic@etnografskimuzej.rs

  Ирена Гвозденовић, виши кустос, irena.gvozdenovic@etnografskimuzej.rs

  Вјера Медић, виши кустос, vjera.medic@etnografskimuzej.rs

  др Татјана Микулић, виши кустос, tatjana.mikulic@etnografskimuzej.rs

  Милан Панић, MA, кустос, milan.panic@etnografskimuzej.rs

  Јосиф Вацић, MA, кустос, josif.vacic@etnografskimuzej.rs

  Иван Максимовић, кустос, ivan.maksimovic@etnografskimuzej.rs

  Милица Обрадовић, кустос, milica.obradovic@etnografskimuzej.rs

  Одељење за документацију

  У Одељењу за документацију чува се, обрађује и уређује документација, архивска грађа, ликовни и филмски материјал о етнографским добрима у Етнографском музеју; попуњава се Централни регистар етнографских музејских предмета и стара се о усавршавању система документације.

  Одељење је настало још 1919. и од тада до данас вођена је документација која је подразумевала Главни инвентар и више приручних картотека. Основе данашње документације постављене су 1961. и рад је усклађен с републичким и међународним прописима и уредбама. У Одељењу се води и електронска документација као део ширег пројекта централног регистра покретних културних добара Србије.

  У оквиру Одељења за документацију формиране су посебне збирке: Фотодокументација предмета и појава на терену с припадајућом колекцијом слајдова, Збирка старих негатива и фотографија с припадајућим легатима, Ликовна збирка, Архив музеја и грађа за Етнолошки атлас.

  Запослени:

  Мирослав Митровић, виши кустос, начелник одељења, miroslav.mitrovic@etnografskimuzej.rs

  Весна Бижић-Омчикус, музејски саветник, vesna.omcikus@etnografskimuzej.rs
  Јелена Савић, виши кустос, jelena.savic@etnografskimuzej.rs

  Маша Перуничић, MA, кустос, masa.perunicic@etnografskimuzej.rs
  Милена Дашић, виши техничар документације, milena.dasic@etnografskimuzej.rs
  мр Ивана Масниковић-Антић, уметнички фотограф, ivana.masnikovic-antic@etnografskimuzej.rs

  Одељење за конзервацију

  У Одељењу се обављају конзерваторски и рестаураторски радови, превентивна заштита и стара се о

  Претражите сајт

  ×