Гласник Етнографског музеја у Београду (ГЕМ) је периодична научна и стручна публикација Етнографског музеја у Београду, која има једно годишње издање, а по потреби и ванредне свеске.

У Гласнику се објављују научни и стручни радови из следећих области: етнологија, културна антропологија, етнографска грађа, музеологија, културно наслеђе, конзервација и заштита културних добара и друге сродне дисциплине.

Уз то, из наведених области и дисциплина Гласник објављује: хронике и саопштења с научних и стручних скупова; коментаре и приказе публикација; приказе изложби и музејских радионица; стручне и научне библиографије; извештаје са пројеката, теренских истраживања, специјализација и стручних путовања; научне новости, извештаје и друге текстове који говоре о раду Музеја; In memoriam за значајне етнологе, антропологе и музеологе.
Сви радови који се објављују у Гласнику морају бити оригинални, односно текстови који нису претходно објављени у другим публикацијама и који се не разматрају у редакцијама других часописа. Гласник по потреби објављује преводе значајних текстова из етнологије, антропологије, музеологије и студија културног наслеђа, који су објављени у иностраним часописима.
Сви радови који се објављују у Гласнику морају бити оригинални, односно текстови који нису претходно објављени у другим публикацијама и који се не разматрају у редакцијама других часописа. Гласник по потреби објављује преводе значајних текстова из етнологије, антропологије, музеологије и студија културног наслеђа, који су објављени у иностраним часописима.
Сваки приложени научни или стручни рад подлеже тајној рецензији, а рецензенте одређује Редакција, која разматра сваки приспели предлог и задржава право да не прихвати за објављивање оне текстове за које сматра да не одговарају издавачкој политици и концепцији Гласника.
Уколико Редакција у својству предрецензента одбије објављивање научног или стручног текста, грађе и осталих прилога, дужна је да одмах о томе обавести аутора и образложи одлуку. Аутор задржава право да прихвати или не прихвати примедбе Редакције и рецензената. Уколико аутор у потпуности не прихвати примедбе, сматра се да је повукао текст.
Одговорност за садржај радова сносе аутор и Редакција.

За приложене и објављене текстове не исплаћује се хонорар нити се даје било каква новчана надокнада. Сваки аутор чији је текст објављен има право на један бесплатан примерак Гласника.

Гласници Етнографског Музеја

УПУТСТВО АУТОРИМА

Општа упутства

 

Прилози за Гласник Етнографског музеја у Београду достављају се Уређивачком одбору до 30. септембра текуће године искључиво у електронској форми, и то на електронску адресу redakcija@etnografskimuzej.rs.

Аутори су обавезни да за сваки прилог наведу своје име и презиме, академско, научно и стручно звање, институцију у којој су запослени, адресу електронске поште и број телефона (пожељно мобилни). Уколико има више аутора текста, потребно је појединачно за сваког од њих навести све тражене податке.

Текст прилога мора бити опремљен према Техничким упутствима. Гласник се штампа ћирилицом и ауторима се препоручује да текстове прилажу писане ћириличним писмом. Уколико аутор приложи текст писан латиничним писмом подразумева се да прихвата издавачку политику Гласника и штампање на ћирилици. Текстови на страним језицима штампају се писмом језика на којем су писани. Сваки приложени текст се лекторише.

 

Техничка упутства

 

Сви текстови треба да буду написани у програму Microsoft Word, на страни А4, писмом Times New Roman, величина 12 pt, проред 1,5 линија,  уз обавезно означавање редног броја свих страница (пагинирање).

Сваки приложени стручни или научни рад мора да садржи следеће целине: име аутора, место запослења (институцију), наслов рада, апстракт, кључне речи, текстуални део рада, списак коришћене литературе и резиме.

Апстракт треба да садржи до 250 речи, а кључних највише до 8. У апстракту би требало представити проблем који се обрађује, метод који се користи и садржај текста у кратким цртама и он не сме да садржи скраћенице и референце.

Текст рада може да има највише 60.000 словних места, а монографске студије и етнографска грађа могу бити обима до 100.000 словних места. Научне критике и полемике могу да имају до 25.000 словних места, прикази, извештаји и саопштења до 10.000 словних места, In memoriam до 20.000 словних места, а остали текстови до 6.000 словних места. Аутор има пуну слободу да унутар рада издваја целине, с тим што је дужан да издвојене целине јасно означи.

Резиме треба да буде дужине до 300 речи.

 

Цитирање у тексту:

Аутори су обавезни да приликом цитирања и навођења референци користе искључиво аутор-датум формат према Chicago manuel of style, а детаљнија обавештењања потражити на електронској страници.

 

У тексту се у заграду ставља презиме аутора и година издања одговарајуће библиографске јединице без зареза између презимена аутора и године, а по потреби се наводи број странице одвојен зарезом, нпр.: (D’Andrade 1995) или (D’Andrade 1995, 37) или (Strauss and Quinn 1977, 121, 136) или (Марјановић 2008, 25–29). Уколико се у истој загради наводи више аутора, они се одвајају тачком и запетом (;), а редослед може бити хронолошки, по значају или азбучни (абецедни), нпр: (Матић 2011; Ćuković 2019). Уколико се наводи неколико референци истог аутора године су међусобно одвојене зарезима, а презиме аутора се не понавља, нпр: (Kovačević 2009, 2011). Када је име аутора наведено у тексту онда се у заграду ставља само година издања, али се ипак ставља име аутора уколико се у оригиналу разликује од транскрипције (превасходно се односи на стране ауторе).

Фусноте (напомене) при дну стране треба да садрже мање важне детаље, допунска објашњења, назнаке о коришћеним изворима (попут научне грађе, wеб страница, приручника и сл.), али нису замена за цитирану литературу. Цитирање неког аутора у фусноти једнако је начину цитирања у тексту. Треба избегавати веома дугачке фусноте.

 

 

Структура листе референци (литература)

 

Листа референци (списак литературе) на крају рада навести по азбучном (или абецедном) реду презимена аутора, а уколико се наводи више библиографских јединица истог аутора које имају исту годину издања, оне се додатно означавају малим почетним словом абецеде, нпр. (Матић 2010а).

Наслови књига, монографија, зборника радова и часописа пишу се у курзиву. У курзив се такође стављају називи дневних новина, филмова, недељника, магазина, слика и сл. Под наводнике се стављају наслови текстова из часописа и зборника, као и поглавља монографија. Називи веб сајтова пишу се нормалним малим словима.

Обавезно је навођење DOI броја (Digital Object Identifier) уколико он постоји. DOI се ставља на крају референце без обзира на то да ли је текст преузет из штампаног или електронског издања.

 

Kњиге (монографије):

Уколико постоје три или више аутора, пише се презиме првог аутора, а онда се додају имена и презимена осталих аутора. У цитирању у тексту наводи се само име првог аутора и додаје се скраћеница и др., односно et al. Након назива књиге прво се наводи место издања па издавач одвојен двотачком. Уколико има више издавача, они се одвајају цртицама. Уколико има више места издања, наводи се име само првог града.

D’Andre, Roy. 1995. The Development of Cognitive Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.

Strauss, Claudia and Naomi Quinn. 1977. A Cognitive Theory of Cultural Meaning. Cambridge: Cambridge University Press.

Ковачевић, Иван, Бојан Жикић и Иван Ђорђевић. 2008. Страх и култура. Београд: Српски генеалошки центар – Одељење ѕа етнологију и антропологију Филозофског факултета.

Уредник монографије или зборника радова:

Bonner, Simon J. (ed.) 2005. Manly Traditions. The Folk Roots of American Masculinities. Bloomington: Indiana University Press.

Gavrilović Ljiljana, Stojanović Marko (ur.) 2008. Muzeji u Srbiji – započeto putovanje. Beograd: Muzejsko društvo Srbije.

 

Поглавље у монографији или зборнику радова:

Fine, Gary Alan. 2005. “In the Company of Men: Female Accommodation and Folk Culture of Male Groups”. In Manly Traditions. The Folk Roots of American Masculinities, ed. Simon J. Bonner, 61–76. Bloomington: Indiana University Press.

Богдановић,  Бојана.  2017.  „Комерцијализација  традиције  и  процес  еманципације сеоске  жене  –  пример  модне  продукције  ʼСирогојно  стилʼ“.  У: Село  Балкана. Континуитети и промене кроз историју, ур. Недељко В. Радосављевић и Снежана Томић,  191–209.  Београд:  Историјски  институт  и  Музеј  на  отвореном  „Старо село“ Сирогојно.

 

Чланак у штампаном часопису:

D’Andre, Roy and Michael J. Egan. 1974. „The Color of Emotion“. American Ethnologist I: 49–63.

Анђелковић, Биљана. 2022. „Одевање верника на литургији: пример Српске православне цркве“. Гласник Етнографског института САНУ 70 (1): 77–100. https://doi.org/10.2298/GEI2201077A

 

Теза или дисертација:

Denby, P. 1981. The Self Discovered: The Car in American Folklore and Literature. PhD diss. Indiana University.

Ковачевић, Иван. 1981. Етнологија у српском просветитељству. Докторска дисертација. Универзитет у Београду – Филозофски факултет.

 

Website:

Website се наводи унутар текућег текста или у фусноти и обично се изоставља из листе референци. Уколико аутор жели да веб-страницу стави у листу референци, то може учинити на следећи начин:

Selenin, Dmitri Konstantinowitsch. 1927. Russische (Ostslavische) Volkskunde. Доступно на:

www.ceeol.com/search/book-detail?id=928420

Закон о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта. Службени лист ФНРЈ бр. 52/58. Доступно на: www.informator.rs/informator/tekstovi/privatizacija_102.htm-23k

 

Аутори треба да обрате пажњу на то где се стављају запета, двотачка и тачка. Такође треба да обрате пажњу на то да се библиографске јединице наводе оним писмом којим су штампане (ћирилицом или латиницом).

 

Сваки аутор уз свој рад може да приложи илустрације, табеле, графиконе, мапе и слично. Прилози морају бити у вези са садржајем текста и шаљу се у дигиталном облику. Аутор може приложени материјал да унесе у сам текст или да га приложи посебно. У другом случају аутор је дужан да у тексту јасно означи који прилог где треба да стоји.

Означавање се врши редним бројевима у облику:

Назив прилога број [број].

Примери: Слика број 1; Табела број 4; Мапа број 2 …

Иста ознака мора да се налази на одговарајућем месту у тексту.

Резиме треба да буде дужине до 300 речи. У резимеу се представља проблем који је разматран у раду, метод који је коришћен и закључци до којих је аутор дошао. У резимеу не смеју да стоје фусноте, напомене или прилози.

Сви остали текстови (прикази, библиографије, хронике и сл.) немају апстракт, списак литературе и резиме. Уз ову врсту текстова аутор може да приложи одговарајуће илустрације, које морају бити означене према истом принципу који важи за прилоге уз научне и стручне радове.

Уколико је аутор  сам унео прилоге у штампану верзију текста, дужан  је да исте прилоге дâ и у дигиталном облику као посебне датотеке. У том случају илустрације морају бити у једном од формата: .jpg, .tiff, .bmp, резолуције најмање 300 dpi. Табеле се прилажу у .xls формату, а графикони у .xlc или .xls формату. Уколико аутор у тексту користи посебне знаке или слова, дужан је да их приложи уз електронску верзију текста. Називи датотека (фајлова) треба да садрже презиме аутора и назив текста, односно прилога. Примери: MaticShvatanjehigijene.doc; StojanovicSlika3.jpg; KovacevicTabela2.xls.

 

Подаци прослеђени Уређивачком одбору путем електронских медија се не враћају. Уређивачки одбор може аутору да врати рад на дораду уколико значајно одступа од наведених правила.

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ, КЊ. 87
Преузми

180, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 2024

Главни и одговорни уредник: др Милош Матић

 

САДРЖАЈ

Реч уредника ( Милош Матић ) (9-10)

 

НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАДОВИ

 

Теодора Де Лука
ПРАКСА САХРАЊИВАЊА ИЗВАН ЗВАНИЧНИХ ГРОБАЉА КАО ДЕО
ЕКОНОМСКОГ МЕХАНИЗМА ОЧУВАЊА ИМАЊА КАО НЕОТУЂИВЕ
И НЕДЕЉИВЕ ПОРОДИЧНЕ СВОЈИНЕ (13-34)

Нина Давидовић
КОЛЕКЦИЈА ПРЕСЛИЦА ИЗ ЗБИРКЕ ДРВЕНИХ ПРЕДМЕТА ЕТНОЛОШКОГ
ОДЈЕЉЕЊА МУЗЕЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  (35-70)
Милош Матић
СТВАРИ ЗА ВАТРУ Колекције прибора за огњиште из збирке Покућство (71-90)

Јелена Туцаковић
АНАЛИЗА СТАЊА ЗБИРКЕ КЕРАМИКЕ ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА И ПРЕПОРУКЕ
ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ЧУВАЊА  (91-120)

Арсеније Тодоровић
КУЛТУРА ИСХРАНЕ ПИРОТСКОГ КРАЈА – ЗАПИСИ ИЗ СВЕСКЕ РЕЦЕПАТА
СВЕТОЗАРА ИВАНКОВИЋА (1882–1960)  (121-128)

 

ПРИКАЗИ

 

Братислава Идвореан-Стефановић
ПРИКАЗ СТУДИЈСКЕ ИЗЛОЖБЕ И КАТАЛОГА ЧИТАЊЕ БОЈА / READING
COLORS, АУТОРА, МУЗЕЈСКОГ САВЕТНИКА МАРИНЕ ЦВЕТКОВИЋ
(20. СЕПТЕМБАР 2023 – МАРТ 2024. ГОДИНЕ), ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ (131-137)

Игор Борозан
ОСВРТ НА ИЗЛОЖБУ „НАСЛЕЂЕ: КОЛЕКЦИЈА ПРЕДМЕТА НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ”  (139-143)

Јелена Секуловић
ПРИКАЗ ИЗЛОЖБЕ „ПОГЛЕД ИЗА ЧИПКАНЕ ЗАВЕСЕ” (145-148)

 

ХРОНИКА

 

Марко Стојановић
ОСВРТ НА 53. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ АМАТЕРСКОГ ФИЛМА „ЖИСЕЛ” (151-154)

Катарина Селенић
ОСВРТ НА МЕЂУНАРОДНУ КОНФЕРЕНЦИЈУ О НЕМАТЕРИЈАЛНОМ
КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ „КАЗАН КУЛТ КЛАДОВО 2023”  (155-158)

Марина Цветковић
ICOM COSTUME’S ANNUAL CONFERENCE (2023)
НА ТЕМУ ALL THE COLORS IS BLACK (СВЕ БОЈЕ ЦРНЕ) (159-164)

Иван Максимовић
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ XXXII МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА ЕТНОЛОШКОГ ФИЛМА  (165-171)

 

IN MEMORIAM

 

ЈАСНА БЈЕЛАДИНОВИЋ ЈЕРГИЋ (18. АВГУСТА 1936 – 10. ЈУНА 2023) (175-180)

 

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ, КЊ. 86
Преузми

103, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 2022.

Главни и одговорни уредник: др Марко Стојановић

 

САДРЖАЈ

Реч уредника (Марко Стојановић) (9-10)

 

МУЗЕОЛОГИЈА И МАТЕРИЈАЛНА КУЛТУРА

Марко Стојановић, Поводом ковидa 19 у музеју, или, још једном о етнографској музеологији  (13-36)

 

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА

Бојана Богдановић, Данијела Ђукановић, „Светиња” – једна етнолошка појава у околини Фоче  (39-52)

 

НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ

Љиљана Гавриловић, Mortal Kombat vs. Street Fighter: непрепознато наслеђе у дигиталним играма  (55-66)

 

КРИТИКЕ И ПОЛЕМИКЕ

Марко Стојановић, Поглед на скуп Савремена српска фолклористика 12  (69-74)

Марко Стојановић, Казан култ 2022. године  (75-80)

 

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

Татјана Микулић, Данијела Велимировић, Кибле, баклаве и фистани, традиционална материјална култура Срба у XIX и почетком XX века, Српски генеалошки центар, 2021.  (83-85)

Катарина Селенић, Марко Стојановић, Осврт на Студио Антика фест у Завичајном музеју Хомоља 2022. године  (87-90)

 

АНАЛИ

Иван Максимовић, Извештај о раду XXXI Међународног фестивала етнолошког филма  (93-98)

 

Упутство сарадницима  (99-103)

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ, КЊ. 85
Преузми

277, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 2021.

Главни и одговорни уредник: др Марко Стојановић

 

 

САДРЖАЈ

Реч уредника (Марко Стојановић)  (9-10)

 

МУЗЕОЛОГИЈА И МАТЕРИЈАЛНА КУЛТУРА

Јелена Вулетић , 120 година збирке накита у етнографском музеју у Београду (13-28)

Весна Недељковић Ангеловска, Старо и ново лице куварице  (29-54)

Вјера Медић, Колекција акварела Николе Арсеновића – из музејске праксе  (55-80)

Ивана Војт, Умeнoст Зaпaднe Африкe – изложба која је променила град  (81-102)

Катарина Селенић, Изложбе аквизиције у Етнографском музеју у Београду, 1981–2020. (103-125)

Маја Марјановић, Манакова кућа под окриљем Етнографског музеја  (127-139)

 

НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ

Данијела Филиповић и Наташа Рибић, Формирање и рад Центра за нематеријално културно наслеђе Србије при Етнографском музеју у Београду: позиционирање у Националном систему очувања живог наслеђа  (143-162)

Софија Пршић, Крсна слава у савременим телевизијским рекламама – нови поглед на нематеријално културно наслеђе  (163-178)

Саша Срећковић, Заштита нематеријалног културног наслеђа – сложеност и изазови  (179-197)

 

КОНЗЕРВАЦИЈА И ЗАШТИТА

Милица Мирковић и Слободан Драгутиновић , Одељење за конзервацију Етнографског музеја у Београду (201-204)

 

КРИТИКЕ И ПОЛЕМИКЕ

Драган Булатовић, Поглед за обрамицом, низ пут  (207-218)

Марко Стојановић, Стрма равница – сто година од колонизације Војводине 1921. године, наративи и поруке изложбеног пројекта  (219-231)

Марко Стојановић, Велика етнографија народа – у сусрет будућем  (233-247)

 

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

Данијела Велимировић, Приказ изложбе „Сељак у карикатури јежа (1935–1990)ˮ Татјане Микулић  (251-253)

Марко Стојановић, Изложбена делатност Етнографског музеја у 2021. години  (255-260)

 

АНАЛИ

Саша Срећковић, Извештај о раду XXX Међународног фестивала етнолошког филма  (263-271)

 

Упутство сарадницима  (273-277)

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 84
Преузми

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 84

209, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 2020

Главни и одговорни уредник: др Марко Стојановић

 

Реч уредника  (9-10)

Музеологија и материјална култура

Милош Матић, Култура становања у Мачви – прелиминарни резултати истраживања  (13-29)

Марко Стојановић, Мушко радно одело у култури привређивања – Питања и одговори –  (31-53)

Тијана Јаковљевић-Шевић, Rapid response collecting: осврт на музејско документовање пандемије ковида 19  (55-71)

 

Етнологија и антропологија

Катарина Селенић, Обредни хлебови у великоплањанском крају  (75-102)

Дуња Њаради, Ритуал, магија и извођење у антрополошкој перспективи  (103-116)

 

Нематеријално културно наслеђе

Марко Стојановић, Пролегомена за аграрно наслеђе у етнографској музејској делатности  (119-140)

 

Грађа

Наташа Младеновић-Рибић, Изложба „Свиралеˮ из збирке музичких инструмената Етнографског музеја у Београду: презентација музејских предмета и спона с нематеријалним културним наслеђем  (143-152)

Марко Стојановић, Поклони и откупи Етнографског музеја у Београду: 2014-2019: личне историје – заједничко наслеђе – музеолошки предложак –  (153-160)

 

Прикази и критике

Милош Матић, Изложба „Орнаментална баштина – двопређне чарапе Србијеˮ Етнографски музеј у Београду, децембар 2020 – децембар 2021.  (163-171)

Марко Стојановић, Поглед на пројекат „Три века пиварства у Београдуˮ из етнографско-музеолошке перспективе  (173-182)

 

Хроника

Маја Марјановић, Година пандемије у Манаковој кући  (185-188)

Марко Стојановић, Савремена српска фолклористика 9 – хроника научног скупа  (189-194)

 

Анали

Саша Срећковић, Извештај о раду XXIX Међународног фестивала етнолошког филма  (197-204)

 

Упутства ауторима  (205-209)

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 83
Преузми

157, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 2019

Главни и одговорни уредник: др Марко Стојановић

 

Музеологија и материјална култура

Јелена Танацковић, Антрополошка музеализација нематеријалног културног наслеђа у Музеју Јадра  (11-30)

 

Етнологија и антропологија

Богдан Вукомановић, „Пољуби меˮ у романтичној утопији: културна конструкција Врњачке Бање као места љубави на примеру локалног фестивала  (33-60)

 

Конзервација и заштита

Бојана Волаш, Вања Јовановић, Локалитет у селу Дићи – континуитет поштовања култа мртвих  (63-88)

 

Осврти и прикази

Никола Крстовић, Кустос – професија будућности херитолошке технологије. Курс: девет живота кустоса  (91-96)

Наташа Младеновић Рибић, Радионица у оквиру пројекта „Истраживање и очување виноградарске славе (Св. Трифун, Св. Тривун)ˮ у Музеју Крајине у Неготину, 5. октобар 2019. године  (97-100)

Марко Стојановић, Приказ публикације Бања Ковиљача: прилози за историју I  (101-108)

Марко Стојановић, Народна култура у музеологији медицине поглед на публикацију Музеализација медицине: музеји и збирке у Србији  (109-115)

 

Хронике

Милица Божић Маројевић, Ко смо ми? О изложби ,,Назрни, па се врниˮ Етнографског музеја у Београду  (119-120)

Наташа Рибић, Нематеријално културно наслеђе Србије у Културном центру Србије у Паризу, октобар-новембар 2019. године  (121-127)

Марко Стојановић, А од родитеља… мираз  (129-137)

 

Анали

Саша Срећковић, Извештај о раду на XXVIII Међународном фестивалу етнолошког филма  (141-151)

 

Упутство сарадницима  (153-157)

 

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 82
Преузми

231, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 2018

Главни и одговорни уредник: др Марко Стојановић

 

Етнологија и антропологија

Милош Матић, Kултура друштвених односа руралног становништва Tаре (9-32)

Богдан Вукомановић, Читајући неолиберализам: терапијски и спиритуални елементи литературе за самопомоћ у постсоцијалистичкој србији (33-52)

Богдан Дражета, Нацрт истраживања јавних градских простора у Мостару и Сарајеву (53-70)

 

Музеологија и материјална култура

Бојана Богдановић, Дигитализација библиотечке грађе и извора у специјалној библиотеци Музеја на отвореном „Старо село” у Сирогојну: предлог пројекта дигитална библиотека (71-83)

Сузана Антић, Луткарско позориште у поставци изложбе о дечјим играчкама – назнаке о етнографској музеологији и културном наслеђу (85-102)

Марко Стојановић, Фестивалски етнографски филм: још неке тезе за разговор (103-118)

 

Конзервација и заштита

Милан Брајовић, Гаљенско или Јовичића гробље (119-147)

 

Осврти и прикази

Марина Цветковић, Осврт на гостовање изложбе „Текстил и украшавање у култури Срба

XIX и прве половине XX века” у Националном музеју Индије (149-153)

Марко Стојановић, Изложба „Лан и конопља у традиционалној култури Шумадије” у Етнографском музеју у Београду – цртице и назнаке (154-161)

Марина Цветковић, Катарина Радисављевић. Настајање народне уметности – случај Покрета за истраживање народних текстилних рукотворина код Јужних Словена (1870–1914), Музеј Војводине и Етнографски музеј у Београду, Нови Сад – Београд, 2017, 215 стр. (162-167)

 

Хронике

Милош Матић, Изложба „Нематеријално културно наслеђе Србије“ (169-173)

 

Анали

Данијела Филиповић, Извештај о раду Етнографског музеја у Београду током 2018. године (175-194)

Саша Срећковић, Извештај о раду на XXVII Међународном фестивалу етнолошког филма (195-201)

 

Библиографија

Јелена Пушица, Избор библиографије Народна занимања у Србији (203-225)

 

Упутство ауторима  (227-231)

 

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 81
Преузми

217, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 2017

Главни и одговорни уредник: др Марко Стојановић

 

Реч уредника (9-10)

Музеологија и материјална култура

Mилoш Зaрић, Културна биографија ствари у музеолошкој перспективи: прича о гуслама од војничког шлема (11-38)

Наташа Николић, Трансформација бојаџијског заната у Крагујевцу (39-58)

 

Етнологија и антропологија

Катарина М. Митровић, Међународна размена студената на релацији Србија – Северна Америка: контекст истраживања (59-79)

Богдан Л. Дражета, Однос националне и организационе културе у канцеларији мултинационалне компаније у Србији (81-110)

Реља Пекић, Антрополошко истраживање политичког активизма навијача ЈСД „Партизан“ (111-140)

 

Нематеријално културно наслеђе

Ивана Тодоровић, Дар на слави у савременој урбаној средини на примеру града Ужица и околине (141-164)

 

Прикази и осврти

Осврт на 46. Ревију филмског стваралаштва деце и омладине Србије (165-169)

Осврт на конференцију Транспорт и превоз робе као културно наслеђе (170-176)

 

Анали

Извештај о реализованим програмима Етнографског музеја у Београду (177-185)

Извештај о раду на XXVI међународном фестивалу етнолошког филма (186-190)

Етнографска истраживања Мачве (191-195)

 

Библиографија

Библиографија издања Етнографског музеја у 2017. години (197-204)

 

In memoriam

Софија Костић – у помен (205-207)

Саша Рељић (1961–2017) (208-209)

In memoriam Сека Мишевић Мијатовић (1923–2017) (210-212)

Упутство ауторима (213-217)

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 79
Преузми

365, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 2015.

Главни и одговорни уредник: др Мирјана Менковић

 

Научни и стручни радови

МИР! У МУЗЕЈУ СТЕ (9-22)
Nikola Krstović
Српска сремска ношња (23-61)
Katarina Radisavljević
СПЕЦИФИЧНО СТ ПИРОТСКОГ ЋИЛИМАРСТВА У ПЕРИОДУ 1945–2015 (63-95)
Marina Cvetković
Вежена кошуља – женска рубина (97-118)
Vera Šarac-Momčilović
Економија породичне славе (119-140)
Miloš Matić

Рoмскa културa у пoлитичкoм и интeлeктуaлнoм дискурсу (141-163)
Miloš Zarić

Нематеријално културно наслеђе у Србији Праксе, знања и иницијативе (165-278)
Miroslava Lukić-Krstanović, Dragana Radojičić

Породична знања и могући начини њиховог опстајања (179-190)
Irena Fileki

КОНЗЕРВАЦИЈА МУЗЕЈСКИХ ПРЕДМЕТА ЗАРАЖЕНИХ ПЛЕСНИМА – НА ПРИМЕРУ ЗБИРКЕ ЛОВ И РИБОЛОВ У ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ У БЕОГРАДУ (191-201)
Slobodan Dragutinović
Народнa војвођанскa кућa и одржавање њених зидова и подова (203-214)
Danka Višekruna
ЕПИТРАХИЉ ХРИСТИФОРА ЖЕФАРОВИЋА (215-233)
Milica Jovanović Marković

 

Прикази и критике

Мултимедијална презентација феномена културе исхране у Србији – кратак осврт на изложбу Култура исхране у Србији (235-239)
Aleksandar Obradović

Конференција на тему очувања културног наслеђа, Кембриџ, 7–11. 9. 2015. (240-245)
Tatjana Mikulić

Конференција Видљивост културног наслеђа Србије уписаног и номинованог на листама светске баштине УНЕСКО (246-251)
Marko Stojanović

Конференција Подизање свeсти o значају регистрованог нематеријалног културног наслеђа Рeпубликe Србиje кроз унaпрeђeњe Нaциoнaлнoг рeгистрa НКН (252-258)
Marko Stojanović, Danijela Filipović

 

Хроника

Дечји средњовековни дани – извештај о пројекту (259-261)
Dalibor Pešić, Lenka Đukić

Извештај о регионалним камповима конзервације, Рогљево 2015 (262-265)
Milan Panić

Научни скуп „Јован Цвијић и српска етнологија и антропологија “ 10. октобар 2015, Етнографски музеј у Београду (266-272)
Tatjana Mikulić

 

Библиографија

БИБЛИОГРАФИЈА ПРИЛОГА ОБЈАВЉЕНИХ У ГЛАСНИКУ ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ ОД 1982. ДО 1988. ГОДИНЕ (289-315)
Jelena Pušica

БИБЛИОГРАФИЈА ЧАСОПИСА „КАРАЏИЋ“ (2009–2013) (316-340)
Milena Žikić

Библиографија Загорке Марковић (1921–2015) (341-350)
Jelena Pušica

 

In memoriam

Проф. др Оливера Васић (18. август 1946. – 28. октобар 2015) (351-354)
Vesna Marjanović

Загорка Марковић (2. август 1921. – 26. септембар 2015) (355-359)
Jasna Bjeladinović

 

Извештаји

Извештај о раду Етнографског музеја у Београду у 2015. години (273-281)
Miloš Matić

24. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ЕТНОЛОШКОГ ФИЛМА (282-288)
Maša Peruničić

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 78
Преузми

239, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 2013.

Главни и одговорни уредник: др Мирјана Менковић

 

САДРЖАЈ

Музеологија и материјална култура

Љиљана Гавриловић Сан о лепоти и спасавање прошлости : фотографије Петра Аран ђеловића

Борислава Вучковић   ФОТОГРАФСКЕ ПРИЧЕ СВАТОВСКОГ РИТУАЛА

Виолета Цветаноска   Културна биографија мијачке ношње

 

Етнологија и антропологија

Наташа Николић Промене у обичајној пракси на примеру пОБРАТИМСТВа

Милеса Стефановић Бановић, Бранислав Пантовић Домовински клубови и удружења наших исе љеника у Аргентини 

 

Конзервација и заштита

Душко Кузовић Друмска механа тре ће класе у селу Годовик код Пожеге из 1900. године – ИЗМЕЂУ ВЕРНАКУЛАРНЕ И АКАДЕМСКЕ АРХИТЕКТУРЕ

Милица Томић Једноделна брвнара у Великом Крчмару 

 

Грађа

Маша Вукановић Културно насле ђе, стварала штво и културна партиципација –подстицаји за лонгитудинално истраживање 

Гордана Пајић Свадбени обичаји у ва љевском крају 

А. Тодоровић, Ђ. Псодоров, О. Шимурина, Д. Плавшић ТРАДИЦИОНАЛНИ ГАСТРОНОМСКИ ПРОИЗВОДИ ОД ТЕСТА ИЗ ПИРОТСКОГ КРАЈА

Ида Саламон Српски Беч 

 

Прикази и осврти

Данијела Велимировић Мирјана Менковић Мода и дизајн. Мир јана Марић. Етнографски музеј у Београду у сарадњи са Mnemosyne – Центром за очување наслеђа Косова и Метохије . Београд

Татјана Микулић Mузеј иза ре шетака : изложба сукњи у затвору 

 

Хроника

Марко Стојановић Међународни научни скуп „Културно насле ђе и културни туризам : музејске перспективе “ (Международна научна конференци я „Културно наследство и културен туриз ъм: музе йни перспективи “)

Наташа Младеновић Рибић Десета конференција европских музејских саветника „Музејски рад – рад за музеје “ (10th European Museum Advisors Conference „Museum Work – Workin g for Museums “), Минхен , 06–10. јул 2014. године

Невена Милановић Хроника поводом научног скупа „Етнос , религија и идентитет : научни скуп у част Душана Банди ћа“, одржаног 11. и 12. априла 2014. године на Филозофском факултету у Београду 

Даница Јовић, Бојан Марић, Милош Ничић Студије културе : Гласови с маргине 7–8. јун 2014, Факултет политичких наука , Београд

Мирјана Крагуљац Илић Извештај с округлог стола „Уметност као пут социјализације особа с инвалидитетом “, одржан 18. децембра 2014. у Новом Саду , поводом отварања изложбе „Додирни и осети : десет уметничких дела из Колекције Павле Бељански “

 

Анали

Марко Стојановић Изве штај : 23. Међународни фестивал етноло шког филма 

Милош Матић Извештај о раду Етнографског музеја у Београду у 2014. години 

 

УПУТСТВО ауторима

 

Папирно издање можете набавити у нашој књижари др Сима Тројановић. Цена: 200 динара

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 77
Преузми

368, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 2013.

Уредник: др Весна Марјановић

 

САДРЖАЈ

 

РЕЧ УРЕДНИКА

 

Научни и стручни радови

Весна Ђукић Менаџмент сеоске природне и културне ба штине in situ: студија села на територији града панчева

Весна Марјановић ОБИЧАЈИ ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА КОД СРБА У БАЧКОЈ

Драгиша Милосављевић  ТРАДИЦИЈА, СИМБОЛ И ДЕКОРАЦИЈА У НАРОДНОМ ГРАДИТЕЉСТВУ

Душкo Кузовић, Живојин Крсмановић АРХИТЕКТУРА СЕОСКЕ КУЋЕ ВАЉЕВСКЕ КОЛУБАРЕ И ПОДГОРИНЕ ОД ПОЧЕТКА 19. ДО ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА

Душко Кузовић МАГАЗЕ И КАЧАРЕ у селима на јужним падинама планине Повлен

Ирена Филеки  КОСОВСКИ ВЕЗ – ДРУШТВЕНИ ЗНАЧАЈ

Марина Цветковић ТЕКСТИЛНА РАДИНОСТ У ОКОЛИНИ БЕЛЕ ПАЛАНКЕ

Марија Шорак СЕДЕЊКА И СЕДЕЊКАРСКЕ ПЕСМЕ У ДОБРИЧУ

Злата Марјановић TРАГОМ ЈЕДНОГ МЕЛОДИЈСКОГ ОБРАСЦА

 

Етнографска грађа

Данка Вишекруна ДЕЦА У КУЛТУРИ МОСТАРСКИХ МУСЛИМАНА

 

Конзервација

Славица Ристић, Сузана Полић, Данијелка Радовановић, Јоаким Стрибер, Бојана Радојковић Чишћење металних нити на текстилним музејским експонатима Nd-Yag ласером

 

Осврти

Весна Бижић Омчикус Српско етнографско насле ђе у Бечу : Аустријски етнографски музеј (нем . Öste rrei chis ches Museum für Volkskunde )

Марко Стојановић Пројекат „Вашари и сабори у Србији “: имплементација Конвенције о заштити нематеријалног културног наслеђа

Татјана Микулић Едукативни програм „Управљање музејским збиркама “ – утисци прве генерације

Наташа Младеновић Рибић Округли сто „The contribution of audiovisual productions to the safe guarding of intangible cultural heritage“, Београд , 5. октобар

2013. године

 

Критика

Ратко Р. Божовић . Природност се ла. Ник шић : Институт за социологију , Филозофски факултет . 2010

 

Прикази

Мина Дармановић , Мирјана М. Менковић . Етнографско наслеђе Косова и Метохије – Одевање и Текстил из збирки Музеја у Приштини и Етнографског музеја у Београду. Београд: Етнографски музеј у Београду , 2013

Мирјана Менковић . Грађанска ношња Срба у Призрену у XIX и првој половини XX века . Београд : Етнографски музеј у Београду , Центар за

очување насле ђа Косова и Метохије „Mnemosyne “, 2013

Мирјана Менковић , Јордан Ристић (прир .) Народне ношње Србана Косову и Мето хији у XIX и XX веку . Лепосавић : КУД „Копаоник “, Центар за очување насле ђа Косова и Метохије „Mnem osyne “, Музеј у При штини . Београд , 2013

Братислава Идвореан Стефановић , Ткане структуре – преп летаји ткања , Нови Сад : Музеј Војводине , 2013

Изложба „Извор вода извирала “: имплементација Конвенције о за штити нематеријалног културног наслеђа

 

ХРОНИКА

Изве штај о раду 22. Међународног фестивала етнолошког филма

награда „Боривоје Дробњаковић“ за животно дело

награда „Боривоје Дробњаковић“ за дипломски рад

 

Библиографија

Милица Милић БИБЛИОГРАФИЈА ПРИЛОГА ОБЈAВЉЕНИХ У ГЛАСНИКУ ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ ОД 1989. ДО 1999. ГОДИНЕ

 

УПУТСТВО САРАДНИЦИМА

 

Папирно издање можете набавити у нашој књижари др Сима Тројановић. Цена: 200 динара

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 76
Преузми

407 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 2012

Уредник: др Весна Марјановић

 

РЕЧ УРЕДНИКА

 

Научни и стручни радови

 Бојан Јовановић Смисао веровања у судбину

Siri Theres Sollie The exibition of the Ottoman heritage – from collective memory to the museum display

Веснa Марјановић Обредне поворке, игрокази и литургијске драме у зимском циклусу обичаја на простору Србије

Данило Трбојевић Последице нестручног приступа проблему „нових религиозних покрета“ : секте и насиље у Србији

Александар Павловић Бројанице међу младима у Београду

Сања Трифуновић Свадбене песме у Белици

Весна Ђукић  (Де)конструкција идентитета: улога домова културе у периоду 1960-1990.

Бранко Ћупурдија Четири деценије Кракарске вечери : могућности хронике у етнологији и антропологији

Јелена Миљковић Матић  Национални интереси у ситуацији обнове Ташмајданског парка 2010-2011.

Саша Срећковић  Идентитет у контексту разумевања културног наслеђа

Наташа Јовановић, Стефан Симић, Стефан Стефановић  Истраживање публике XX Међународног фестивала етнолошког филма

Душко Кузовић  Конструктивна решења корпуса привредних објеката народног градитељства : на примерима из села савременог дела општине Косјерић

Ранко Баришић Прилог истраживању наоружања Војске Србије у 19. Веку

Весна Станков Наџаци из колекције Етнолошког одељења Градског музеја Вршац

Вера Шарац-Момчиловић  Збирка народних ношњи Републике Словеније у Етнографском музеју у Београду

Данијела Ђукановић Колекција женских кошуља динарског типа од краја 19. до средине 20. вијека: Збирка текстила Етнолошког одељења Музеја Републике Српске

Мирјана Маринковић, Ирена Цвијановић  Оријентално прстење из збирке Етнографског музеја у Београду

Данка Вишекруна Српске песме певане у Новом Саду и околини

 

Осврти

Милена Жикић Животни пут академика Тихомира Р. Ђорђевића

 

Папирно издање можете набавити у нашој књижари др Сима Тројановић. Цена: 200 динара

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 75
Преузми

329 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 2011.

Уредник: Др Весна Марјановић

 

РЕЧ УРЕДНИКА

 

Научни и стручни радови

ЈасминаТрајков Посмртне фотографије из збирке Завичајног музеја у Јагодини

Борислава Вучковић Из колекција фотографија становника села Ђурчића на Папуку

Бојан Јовановић Цркве из снова

Мурадија Кахровић Соба алатурка у Музеју Рас у Новом Пазару

Вјера Медић О белопаланачкој народној ношњи

Гордана Пајић Производња сукна у ваљевском крају на примеру сукнених предмета у музејским збиркама Народног музеја у Ваљеву

Данило Трбојевић Крајпуташи у урбаним срединама : анализа сакралне и профане природе савремених крајпуташа са акцентом на њиховој комуникацији

Слободанка Николић Фестивали фолклора као начин презентације нематеријалног културног насљеђа у функцији развоја културног туризма у БиХ

Вања Балаша Етнолошки филм у Етнографском музеју у Београду: развој и перспективе

Nena Toth Visual anthropology: bridging art and science

Данка Вишекруна Када се певало у сремском селу Буковцу

 

Осврт

Давор Петровић Музејске године Боривоја Дробњаковића

 

Прикази

Весна Марјановић Александар П. Ћурановић : Хришћански празници и народни обичаји Срба у Даљу, Нови Сад, 2011

Милош Матић Turkey‘s intangible cultural heritage (Нематеријално културно наслеђе Турске), Анкара, 2008

 

Хроника

Драгана Стојковић Делатност у Манаковој кући (2010. године)

Саша Срећковић, Александра Левнаић, Јелена Савић Извештај о раду XIX Међународног фестивала етнолошког филма

Мирјана Менковић, Вања Балаша Годишњи састанак ICOM-овог комитета за костим

Мирјана Крагуљац Илић Конференција  „Museums and community/outreach work“, Београд, Културни центар REX, 16-17. септембар 2011.

Мирјана Крагуљац Илић Конференција „Contemporary collecting on hot topics“, Београд, Културни центар Рекс, 8-10. јун 2011.

Јелена Савић Конференција „Contemporary collecting on hot topics – new role of the museums and cultural institutions“, Београд, ,8. јун 2011године

Јелена Савић Извештај са трибине „Стеван Мајсторовић : алтернативни начини финансирања музеја : спонзорство, донаторство, фондови и пројекти“

Мирјана Менковић Зубун 2010 – Српски фолклор у савременом модном дизајну, Културни центар Србије, Париз, Француска, 24.09-05.11.2010.

Мирјана Менковић Биро за образовање и културу Државног секретаријата SAD IV пројект (IV project) за Србију Међународног програма канцеларије за стране посетиоце

 

УПУТСТВО САРАДНИЦИМА

 

Папирно издање можете набавити у нашој књижари др Сима Тројановић. Цена: 200 динара

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ.74 ; СВ.2
Преузми

288 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 2010.

Уредник: Др Весна Марјановић

 

Ирена Филеки  Гостопримство и поздрављање у Пироту и околини

Сашка Велкова Народна ношња у Високу и Горњем Понишављу у збирци Музеја Понишавља у Пироту

Ирена Филеки  Вез и чипка у Пироту и околини

Весна Марјановић Обичаји везани за рођење детета код становништва у насељима општине Пирот

Драгољуб Златковић Традиционална медицина Пирота и околине

Ирена Гвозденовић  О Музеју Понишавља Пирот

Гордана Јовановић Библиографија – Пирот и околина

 

In memoriam

Петар Влаховић, Невенка Недељковић Миодраг-Миле Недељковић (1941-2009)

Петар Влаховић Љубомир Андрејић (1928-2009)

Љубиша Стојановић Библиографије Љубомира Андрејића

 

Папирно издање можете набавити у нашој књижари др Сима Тројановић. Цена: 200 динара

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ.74 ; СВ.1
Преузми

408 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 2010.

Уредник: Др Весна Марјановић

 

РЕЧ УРЕДНИКА

 

Расправе и грађа у савременој етнологији и антропологији

Драгана Стојковић  Насеља и становништво општине Пирот (осврт на поједине историјске, етничке и демографске карактеристике)

Зоран Родић Народно градитељство и становање у Пироту и околини

Велибор Стојаковић Народна (традиционална) земљорадња у пределу Висок (Пиротски крај)

Ранко Баришић  Занати у Пироту и околини

Марина Цветковић Домаћа текстилна радиност у околини Пирота у другој половини XIX и у XX веку

Вјера Медић Саобраћај и пренос добара

Вера Шарац-Момчиловић Традиционална и савремена исхрана становника општине Пирот

 

Папирно издање можете набавити у нашој књижари др Сима Тројановић. Цена: 200 динара

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 73
Преузми

429 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 2009.

Уредник: Др Весна Марјановић

 

РЕЧ УРЕДНИКА

 

Етнологија и антропологија

Милош Матић Социјална организација у селима у околини Пирота
Софија Костић Годишњи обичаји у Пироту и околини

Татјана Микулић Анализа просторног понашања на примеру сахране краља Петра I Карађорђевића
Јелена Савић Коло српских сестара-одговор елите на женско питање

Иван Ковачевић „Амерички идол“, „Јарански принцип“ и вредновање резултата хуманистичких наука у Србији

 

Музеологија

Марко Стојановић Музеји и туризам : нематријално културно наслеђе – концептуализација студије случаја

Вјера Медић Натписи на народној ношњи из фонда Етнографског музеја

Александра Тркља Колекција пртених чаршава у Етнографском музеју у Београду

Гордана Пајић Колекција ћилима у збирци текстилног покућства Народног музеја Ваљево

Сашка Велкова Етнологија у Музеју Понишавља

Велизар Секулић Функција бритве у народној традицији на примеру из збирке Етнографског музеја у Београду

 

Етнографска грађа

Данка Вишекруна Погребни обичаји и веровања мостарских Хрвата

Весна Николов Оброчни крстови у околини Димитровграда

 

Ка новом музеју

Марко Стојановић, Милош Матић Центар за пројекте и развој у Етнографском музеју у Београду

 

Хроника

Миодраг Матицки Вукови сабори

Весна Бижић-Омчикус Етнографски материјал пореклом из Србије Словенском етнографском музеју у Љубљани

Весна Марјановић 5th InASEA Conference “Migrations in, from, and to Southeastern Europe: Social Changes, Intercultural Communication, Transnational Ties”, Ankara, Turkey, 21-24 May 2009 

Татјана Микулић Конференци­ја „Why mu­seums and to whom – Mu­seum as forum and ac­tor – What is the role of mu­seums in contemporary society and what fu­tu­re ro­les can they play?“ 

Марко Стојановић Очување и заштита културног наслеђа Србије у иностранству

Милош Матић Семинар/округли сто о доступности музејских програма и садржаја за особе с инвалидитетом

Татјана Микулић Научни скуп „Но­ве тенденци­је у музео­ло­ги­ји – стал­не по­ставке“

Милош Матић Стручни скуп Савремена ет­но­графска музео­ло­ги­ја и презентантаци­ја (но­вих) иденти­тета
Марко Стојановић Теренска истражи­вања (изазо­ви – резул­тати – при­мена)Међународна научна конференција, Сирогојно
Марина Цветковић Извештај о студијској по­сети Бугарској
Вера Шарац-Момчиловић Теренско истражи­вање и прикупљањe грађе о наро­дој но­шњи Срба у Барањи

 

Прикази и критике

Весна Марјановић Лидија Никочевић : из „Етнолошког мрака“

Илдико Ердеи Museum and Society Vol. 7, No 1, 2, 3 (2009)

 

О раду Етнографског музеја

Саша Срећковић Извештај о раду XVIII Међународног фестивала етнолошког филма

 

In memoriam

Јасна Бјеладиновић Нада Митић (1925-2009)

Сенка Ковач Едит Петровић (1959-2009)

 

УПУТСТВО САРАДНИЦИМА

 

Папирно издање можете набавити у нашој књижари др Сима Тројановић. Цена: 200 динара

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 72
Преузми

226 страна, илустровано,
Етнографски музеј у Београду, 2008.

 

РЕЧ УРЕДНИКА

 

Расправе и грађа у савременој етнологији и антропологији

Бојан Јовановић, Вожд и његови устаници у светлу и сенци његових карактерних особина
Иван Ковачевић, Српска антропологија у првој деценији двадесетпрвог века
Милош Миленковић, О научном раду и нашем универзитету (стогодинакасније)
Милош Матић, Даривање и размена добара у Белици – Етнографска грађа
Весна Марјановић, Структура игроказа и народно глумовање у обредној пракси у Србији
Анђа Срдић, Тело и телесност у антрополошкој перспективи
Софија Н. Костић, Урбана митска бића
Ирена Филеки, Народна уметност– потреба за стварањем и доживљавањем
Данка Вишекруна, Врачања, гатања и бајања, примери из Војводине
Гордана Пајић, Конђеи у брадачи у етнолошкој збирци Народног музеја Ваљево

 

Конзервација

Зорица Соколовић, Методе превентивне заштите текстилних предмета у музеју

 

Хроника

Л. И. Тегако, О научној делатности Антрополошког друштва Југославије
Вера Шарац Момчиловић, Такмичење културно-уметничких друштава и фолклорних ансамбала Србије на фестивалу „Ђакови дани“
Мирослав Митровић, 22. Светски конгрес игре, Атина
Саша Срећковић, Размишљања о једном ангажованом филмском фестивалу
Саша Срећковић, Извештај о раду XVII Међународног фестивала етнолошког филма

 

Прикази и критике

Петар Влаховић, др ВеснаМарјановић, Маске, маскирање и ритуали у Србији
Петар Влаховић, др Зоран Гудовић, Село и сељаштво

 

УПУТСТВО САРАДНИЦИМА

 

Папирно издање можете набавити у нашој књижари др Сима Тројановић. Цена: 200 динара

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 71
Преузми

271 страна, илустровано,
Етнографски музеј у Београду, 2007.

Реч уредника
Говор академика Мирослава Пантића приликом откривања барељефа Гвоздену Јованићу у Етнографском музеју

 

ЕТНОЛОШКО И АНРОПОЛОШКО ИСТРАЖИВАЊЕ ТРАНЗИЦИЈЕ

Гордана Груновић, Руралне заједнице и идентитети мањина у периоду постсоцијалистичке транзиције: Огњаново у југозападној Бугарској
Бојан Жикић, Антрополошко проучавање маргиналних друштвених група: методологија теренског рада
Соња Ризоска Јовановска, Саша Срећковић, О неким проблемима спонтаног приступа у теренском раду
Весна Марјановић, Комуникација с традицијом на примеру погребног ритуала у
Шајкашкој, Тимочкој крајини и Пиротском региону
Гордана Милетић, Резултати рекогносцирања сеоских насеља Смедеревске општине, обичаји животног циклуса
Софија Н. Костић, Промене у демографској структури Завоја, Велике и Мале Лукање као последица потапања села
Данка Вишекруна, Народна медицина у Подвележју код Мостара
Бранко Ћупурдија, Хроника кракарске вечери 2003-2007. године
Годана Милетић, Смедеревска јесен од изложбе грожђа до привредно-туристичке манифестације

 

МУЗЕОЛОШКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ КУЛТУРЕ

Мирјана Менковић, Женска сукња џублета/џупелета прилог проучавању одевних предмета из Збирке народних ношњи Црне Горе у Етнографском музеју у Београду
Наташа Николић, Абаџијски занат у Крагујевцу и околини у XIX и првој половини XX века

 

ПРИЛОЗИ

Олга Зиројевић, Чинија

 

ХРОНИКА

Марко Стојановић, Награда Михајло Валтровић за 2006. годину
Саша Срећковић, Извештај о раду XVI међународног фестивала етнолошког филма
Мирјана Менковић, Посета г-ђе Огот Нос Етнографском музеју у Београду 19-26.05.2007. године

 

ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ

Петар Влаховић, др Ново Вујошевић, Село у прошлости и садашњости – записи о селу и сељаштву
Љубинко Раденковић, Миливоје Д. Милосављевић, Корићани, село у Шумадији
Весна Марјановић, Матија М. Вуксановић, Владимир А. Лукшић, Свадбени обичаји у Спичу
Марко Стојановић, Љиљана Гавриловић, Култура у излогу: ка новој музеологији
Весна Марјановић, Милош Матић, Врата – капија два света
Весна Бижић-Омчикус, Рајка Боројевић, Из Дупца у свет
Марија Шћекић, Милош Матић, Марко Стојановић, Дрво под прстима, тактилно доступна изложба

 

IN MEMORIAM

Весна Душковић: Зоран Благојевић академски сликар 1947-2007

 

Папирно издање можете набавити у нашој књижари др Сима Тројановић. Цена: 200 динара

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ, КЊ. 70
Преузми

403 стране, илустровано,
Етнографски музеј у Београду, 2006.

Главни и одговорни уредник: Велибор Стојаковић
Уредник: Др Весна Марјановић
Редакција: Академик Петар Влаховић, Др Весна Марјановић, Вилма Мишкановић
Секретар редакције: Милош Матић

 

Реч уредника

 

ЕТНОГРАФСКА МУЗЕОЛОГИЈА У ТРАНЗИЦИЈИ –
ОСВРТ НА ПРОШЛОСТ И ПОГЛЕД У БУДУЋНОСТ

Бојан Жикић, Когнитивна антропологија и нематеријална културна баштина
Марина Симић, „Како ухватити прошлост“: антрополошки приступ модернистичкој пракси производње историје у етнографским музејима
Срђан Радовић, Виртуелни етнографски музеји: предворје музеја и увод у народну културу
Милош Матић, Комуникацијска манипулација етнолошком изложбом
Сашка Велкова, Куварице пиротског краја
Гордана В. Марковић, Етнографска грађа у стручном архиву Народног музеја Ваљево (занати, обичаји, веровања)
Саша Срећковић, О једној могућој музеолошкој транзицији
Живка Ромелић, Етнологија у музејима Србије на почетку трећег миленијума

 

О НАУЧНОМ ДОПРИНОСУ НИКЕ ЖУПАНИЧА

Петар Влаховић, Етногенеза балканских народа у научном делу професора Ника Жупанича
Весна Душковић, „Београдксе године“ Нике Жупанича
Весна Бижић-Омчикус, Нико Жупанич у Етнографском музеју у Београду

 

ЕТНОЛОШКИ И АНТРОПОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ

Владимир Рибић, Значај домородачког знања
Иван Ковачевић, Друштвена својина у Белгији – мали оглед из антропологије медија
Бранко Ћупурдија, Расправа о колонизацији из Горског Котара 1945. године
Гордана Горуновић, Стакевци, планинско село у пограничној зони: социо-културно стање села у процесу транзиције
Данијел Синани, Феномен опседнутости у Источној Србији као основа за продукцију ритуалних функционера
Саша Недељковић, Организовани криминалитет као вишезначна поткултура: хајдучија између грађанске и националне идеологије, и између народне и националне културе
Марина Цветковић, Допринос Савке Суботић проучавању традиционалне текстилне радиности
Весна Недељковић Ангеловска, Салаши као симбол идиличне војвођанске прошлости
Сребрица Кнежевић, Етноантрополошко виђење воде у појмовима народне културе
Данка Вишекруна, Божићни обичаји Срба у Мостару

 

ХРОНИКА

Саша Срећковић, Извештај о раду XIV Међународног фестивала етнолошког филма
Марина Цветковић, Семинар о дигитализацији у функцији заштите и презентације културног и природног, материјалног и нематеријалног наслеђа
Ирена Гвозденивић, Милош Матић, Извештај о студијском боравку у Немачкој 2005. године
Милош Матић, Музеји на отвореном Глентлајтен (Гросвајл, Немачка)

 

ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ

Ранко Баришић, Љиљана Стошић, Српска уметност 1690-1740. године
Петар Влаховић, Војислав-Војкан Т. Бојовић, Пљеваљско занатство
Милош Матић, Светлана Ћалдовић, Сирогојно, постанак и трајање
Софија Н. Костић, Велибор Стојаковић, Имовина жене у систему задружне својине
Софија Н. Костић, Весна Марјановић, Маске и ритуали у Србији

 

IN MEMORIAM

Зоран Родић, Милица Матић (1925-2006)
Милош Матић, Мирко Р. Барјактаровић (1912-2005)

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ, КЊ. 69
Преузми

345 страна, илустровано,
Етнографски музеј у Београду, 2005.

Главни и одговорни уредник: Велибор Стојаковић
Уредник: Мр Весна Марјановић
Редакција:
– Академик Пeтaр Влаховић
– Мр Весна Марјановић
– Вилма Нишкановић

 

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

Реч уредника
Бојан Јовановић, Маска и лице
Софија Н. Костић, Митска бића источне Србије
Софија Н. Костић, Пелен измећу мита и стварности
Ива Трајковић, Божићни обичаји у Нишу и околини
Ирена Гвозденовић, Религијска улога, функција и стање цркава брвнара
у Краљевачкој општини

Милош Матић, Оквир за функционалну класификацију традиционалног руралног покућства
Ирена Филеки, Технике веза најчешће заступљене на предметима из Србије у Збирци вез и чипка
Христифор Црниловић, Фурунџијски занат
Драгана Стојковић, Од фурунџинице до пекаре
Данка Вишекруна, Израда пећи од блата у Бегечу
Весна Бижић-Омчикус, Нематеријална културна баштина и Етнографски музеј у Београду
Весна Бижић-Омчикус, Мирослав Митровић, Зоран Цветковић,
Музејски информациони систем – методологија развоја, примена и перспектива

 

IN MEMORIAM

Милош Кнежевић, Архитекта Ранко Финдрик (1922-2004) живот посвећен
народној архитектури

 

ХРОНИКА

Вера Шарац-Момчиловић, Четврта међународна конференција етнографских музеја Централне и Југоисточне Европе
Весна Бижић-Омчикус, Семинари о музејској документацији
Ранко Баришић, Музеји у свету

 

ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ

Софија Костић, М. Мартинова, Свет традиције и међукултурне сарадње као помоћ
школском учитељу

Милош Матић, Пјер Кластр, Археологија насиља
Милош Матић, Пјер Кластр, Хроника о Гвајаки индијанцима
Петар Влаховић, Јован Р. Ћаласан, Знаменити људи Пиве
Петар Влаховић, Данка Лајић-Мијхајловић, Свадбени обичаји и песме Црногораца у Бачкој
Петар Влаховић, Село у Црној Гори
Петар Влаховић, Сретен Петровић, Српска митологија у веровању, обичајима и ритуалу
Душан Дрљача, Поводом изложбе: Производи старих заната, Музеја у Сирогојну
Марина Цветковић, Виртуелни музеј ткачке уметности Weaving art museum
Вера Шарац-Момчиловић, Астра – музеј Румунске традиционалне народне културе
Ранко Баришић, Православци у Трсту, Грци и Срби у историји једног града

 

ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ

Марко Стојановић, XIII Међународни фестивал етнолошког филма

 

БИБЛИОГРАФИЈА

Љубомир Андрејић, Софија Костић
Прилог библиографији: Камен у животу, обичајима и веровањима нашег народа

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ, КЊ. 67-68
Преузми

472 страна, илустровано,
Етнографски музеј у Београду, 2004

Главни и одговорни уредник: Велибор Стојаковић
Уредник: Мр Весна Марјановић

 

Студије и чланци

Бојан Жикић, Сима Тројановић као претеча етнолошког проучавања људског тела у Србији
Љиљана Гавриловић, Костими из Боке Которске на акварелима Николе Арсеновића
Милош Матић, Схватање хигијене у традиционалној руралној култури
Ирена Гвозденовић, Улога и значај цркве брвнаре у селу Цветке крај Краљева
Јован Трифуноски, Дебарца
Јован Трифуноски, Виноградарство у Тиквешкој котлини
Велибор Стојаковић, Београдске водоноше
Дејан Крстић, Етнокултурне разлике измећу Торлака у Србији и Торлака у Бугарској
Весна Марјановић, Покладне маске и поворке
Мирко Барјактаровић, Обичаји и њехов значај у прошлости Срба
Вера Шарац-Момчиловић, Ношња у селу Голубићу
Марина Цветковић, Савремено ткање у Београду
Вилма Нишкановић, Традицијска култура у туристичкој понуди Србије
Вјера Медић, О рукавицама
Ирена Филеки, Колекција везова Босне и Херцеговине у Етнографском музеју
Ранко Баришић, Фирме из збирки Етнографског музеја у Београду
Љиљана Радуловачки, Заоставштина митровачког воскара и лицидера Панте Репајића дарована музеју Срема
Светлана Митровић, Преглед архивске грађе о др Сими Тројановићу
Ентони Бакли, Религија и конфликт
Ентони Бакли, Музеји на отвореном у Северној Ирској
Наташа Скрњик-Цветковић, Конзервација капе са златовезом

 

IN MEMORIAM

Мирјана Менковић, Професор др Ђурђица Петровић, музеалац на Универзитету

 

Хроника

Уз 75 година живота и рада Петра Влаховића

Бранко Зајек, Активност Петра Влаховића у Завичају
Марко Стојановић, Срби у источној Хрватској
Весна Марјановић, Међународна конференција “Прерушавање: историјска потреба“
Вера Шарац-Момчиловић, Екипа етнолога у бачком селу Стапару
Вера Шарац-Момчиловић, Интернационални музеј ветрењача и воденица у Гифхорн
Ранко Баришић, Музеј цивилизација Европе и Медитерана
Саша Срећковић, Један стратешки приступ за Етнографски музеј

 

Прикази и критике

Ранко Баришић, Путовање “La Korrigane“ јужним морима
Милош Матић, Слободан Ненадовић: Илустровани речник израза у народној архитектури
Милош Матић, Драган Трифуновић: Народни обичаји и игре у Беличком крају
Петар Влаховић, Нови Пазар у вакату и земану Мурадије Кахровић
Петар Влаховић, Стари Влах у времену и простору
Петар Влаховић, Црногорско братство Бјелоплавићи из Братоножића и његови огранци

 

Извештај о раду Етнографског музеја у Београду

Вера Шарац-Момчиловић, Гостовање Етнографског музеја у Београду у Интернационалном музеју млинова у Гифхорну у Ср Немачкој
Једанаести Међународни фестивал етнолошког филма
Дванаести Међународни фестивал етнолошког филма
Извештај о раду Етнографског музеја за 2002. годину
Извештај о раду Етнографског музеја за 2003. годину
Одлука о додели награде “Боривоје Дробњаковић“ за 2002. годину

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 65-66
Преузми

446 страна, илустровано,
Београд, 2002.

Књига 65-66 је тематски конципирана и посвећена је делу проблематике која дотиче методологију музеолошког рада у историјским оквирима, историјату формирања збирки Етнографског музеја у Београду.

Главни и одговорни уредник: Велибор Стојаковић

 

Сто година Етнографског музеја у Београду

М. Михић, Поздравна реч на свечаној академији у САНУ
П. Влаховић, Век Етнографског музеја у Београду у служби народу (1901-2001)
М. Михић, Уводна реч на отварању VIII изложбе Сталне поставке Етнографског музеја у Београду
Ј. Бјеладиновић-Јергић, Промоција зборника Етнографског музеја у Београду
1901-2001. године

М. Пантић, Реч о “Зборнику Етнографског музеја у Београду 1901-2001“

 

Чланци и студије

Р. Баришић, Збирка стакла, мера и рабоша и заната
С. Н. Костић, Збирка саобраћаја и транспорта добара у једновековном трајању Етнографског музеја
С. Н. Костић, Збирка торби
З. Родић, Збирка покућства, посуђа и делова народне архитектуре
М. Матић, Дрвене кључанице
М. Стојановић, Збирка лова и риболова
В. Шарац-Момчиловић, Збирке ношњи
М. Менковић, Један век сакупљања и истраживања традиционалног костима Косова и Метохије у Етнографском музеју у Београду
И. Филеки, Збирка веза и чипке од формирања до данас
Ј. Тешић, Духовна култура, научноистраживачки рад и музејска збирка
Д. Стојковић, Етнографска спомен збирка Христифора Црниловића
В. Бижић-Омчикус, Заштита покретних етнографских добара
М. Митровић, Музејски информациони систем Србије 2000
В. Марјановић, Етнолошки филм у Етнографском музеју у Београду
С. Митровић, Попис изложби Етнографског музеја у Београду од 1901-2001
Т. Зец, Изложбена делатност Етнографског музеја у Београду од 1976-2001. године
М. Стојановић, Етномедицина и етноветерина у Гласницима Етнографског музеја у Београду

 

IN MEMORIAM

П. Влаховић, У спомен академику Драгославу Антонијевићу
П. Влаховић, Осврт на етнолошко и фолклористичко дело академика Драгослава Антонијевића
П. Влаховић, Библиографија радова Драгослава Антонијевића

 

Прикази и критике

Р. Баришић, Изложба “Православци у Трсту“
Р. Баришић, “Александар Фотић: Света Гора и Хиландар у Османском царству“

 

Извештај о раду Етнографског музеја у Београду

Одлука о додели награде “Боривоје Дробњаковић“ за 2000. годину
Одлука о додели награде “Боривоје Дробњаковић“ за 2001. годину
Девети Међународни фестивал етнолошког филма
Десети Међународни фестивал етнолошког филма
Губи ли етнолошки филм свој предмет
Делатност Етнографског музеја у 2000. години
Делатност Етнографског музеја у 2001. години

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 64
Преузми

277 страна, илустровано,
Етнографски музеј у Београду, 2001

Главни и одговорни уредник: Академик Петар Влаховић

 

Чланци и студије:

В. Стојаковић, Основне карактеристике рала у књажевачком крају
З. Родић, Неки од начина осветљавања у Старом влаху
Ј. Бјеладиновић-Јергић, Промене у традиционалном одевању сеоског становништва у ивањичком Старом влаху у другој половини XIX и у XX веку
В. Медић, Српска народна ношња у Биковици у другој половини XIX и у XX веку
Б. Владић-Крстић, О текстилној радиности Драгачева говоре и његови надгробни споменици
Христофор Црниловић
, Увод Драгана Стојковић: Мијачка копаница
Марина Цветковић, Размена добара на традиционалној свадби у Ибарском колашину
Милош Матћ, Позаимање – институција размене добара
Ирена Филеки, Неколико карактеристика традиционалне културе Баска

 

IN MEMORIAM:

Мирко Барјактаревић, Јован Вукмановић (1906-1994)
Наташа Његовановић – Ристић, Јелена Аранђеловић-Лазић (1930-2000)
Мирјана Менковић, Мр Гордана Љубоја (1954-2000)

 

Прикази и критике:

Мила Босић, Петар Влаховић – Србија, земља, народ, живот, обичаји
Петар Влаховић, Осврт на народно неимарство у тротомном научном делу архитекте Ранка Финдрика
Петар Влаховић, Милун М. Штурановић – Озринићи крај Никшића
Петар Влаховић, Уз животно и стручно научно дело Бранка К. Зејака
Софија Костић, Радмило Петровић – Крстови византијског царства
Ранко Баришић, Мирјана Живковић, Миленко Тодоровић – Крађа културног и националног блага Југославије
Миодраг Матицки, Откривалачка антологија
Бојана Радојковић, Реч на отварању изложбе Руско сребро из збирке Етнографског музеја у Београду

 

Извештај о раду Етнографског музеја у Београду:

Одлука о додели награде “Боривоје Дробњаковић“ за 1999. годину
Извештај о раду Осмог међународног фестивала етнолошког филма
Делатност Етнографског музеја у 1999. годину
Концепција осме сталне поставке Етнографског музеја у Београду ,,Народна култура Срба у XIX и XX веку“

НАПОМЕНА:

Erratum

Техничком грешком током припреме 64. броја Гласника Етнографског музеја нанета је болна неправда преминулој колегиници мр Гордани Љубоји када је у првом реду последњег пасуса на 222. страни уместо речи најболнији отштампана реч најбољи. Први ред последњег пасуса треба да гласи:
Прерани одлазак мр Гордане Љубоје на најболнији начин отворио је питање
Етнографски музеј у Београду извињава се овом приликом свој родбини и
пријатељима наше драге колегинице Гордане Љубоје.

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 63

348 страна, илустровано,
Етнографски музеј у Београду, 1999.

Главни и одговорни уредник: Академик Петар Влаховић
Уредник: Јасна Бјеладиновић-Јергић

 

Чланци:

Ранко Баришић, Осам стотина година манастира Хиландара
Велибор Стојаковић, Прва стална поставка етнографске изложбе у манастиру Хиландару
Салих Селимовић, Становништво Кладнице
Петар Рудић, Нешто о презимену Тороман
Изудин Шушевић, Кадилуци Стари Влах и Нова Варош у Сиджилима
Љубица Живковић, Етнографске одлике трстеничког краја
Зоран Родић, Неки облици становања у Старом Влаху
Јасна Бјеладиновић-Јергић, О српској народној ношњи у нововарошком крају
Братислава Владић-Крстић, Текстилни предмети профаног карактера у сакралним објектима Старог Влаха на примеру цркве у Доброселици
Ирена Филеки, Орнаменти коло и колишњак у везу Змијања и Скопске Црне Горе
Марија Црнић-Пејовић, Прилог проучавању народног живота у Боки Которској у XVIII вјеку на основу архивске грађе
Гордана В. Марковић, Рађевски дукат
Марко Стојановић, Једнокраки свећњаци из збирке предмета уз обичаје у Етнографском музеју у Београду
Вјера Медић, Из ликовне збирке Етнографског музеја у Београду
Мирослав Митровић, Збирка негатива поклон Факултета ликовних уметности у Београду
Драгољуб Златковић, Народна схватања о времену у лексици и фразеологији пиротског краја
Софија Костић, Народно лечење у Старом Влаху
Бранко Ћупурдија, Никола Р. Ивошевић и његове скулптуре у дрвету

 

Хроника:

Братислава Владић- Крстић, Изложба Од цурске капе до бошче – традиционална оглавља српкиња у Босни и Херцеговини
Весан Бижић-Омчикус, Трећа генерална коференција етнографских и друштвено-историјских музеја, 10-12. фебруар 1999. године

 

Прикази и критике:

Драгослав Антонијевић, Колективна монографска студија Књажевац и околина
Петар Влаховић, Књажевац и околина
Бреда Влаховић, Ранко Финдрик – Вајати, знамења младости
Петар Влаховић, Живота Марковић – Ужички крај у доба Карађорђа
Бреда Влаховић, Бранко Зејак – Планина и живот на њој
Петар Влаховић, Милинко Фемић – Пријепољски крај у простору и времену
Петар Влаховић, Батрић-Баћо Ракочевић – Старо Бијело Поље – фотографија
Ранко Баришић, Sabatino Moscati – Les Pheniciens

 

Извештај о раду Етнографског музеја у Београду:

Одлука о додели нарграде “Боривоје Дробњаковић“ за 1998. годину
Извештај о раду Седмог међународног фестивала етнолошког филма
Извештај о раду Етнографског музеја у 1998. години

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 62
Преузми

452 стране, илустровано,
Етнографски музеј у Београду, 1998

Главни и одговорни уредник: Академик Петар Влаховић
Уредник: Јасна Бјеладиновић-Јергић

 

УВОД

 

Чланци

Гордана Љубоја, Друштвени живот
Љиљана Гавриловић, Женски сениорат
Љубомир Рељић, Обичаји и веровања везани за животни циклус (рођење, брак и смрт)
Душица Живковић, Годишња обредна традиција у Књажевцу и околини
Софија Костић, Народна знања и веровања у књажевачком крају
Гордана Живковић, Народна медицина у Књажевцу и околини
Оливера Васић, Орско наслеђе у Заглавку и Тимоку
Милица Рајшић, Гордана Рогановић, Музичка и орска традиција у Буџаку
Димирије О. Големовић, Народна музика области Тимок и Заглавак
Душица Живковић, Предања и легенде о настанку Књажевца, називима села и топонима у његовој околини
Гордана Јовановић, Библиографија о Књажевцу и околини

 

Осврти

Гојко Ковач, Осврт на старине у Зовом Долу
Доброслав Ст. Павловић, Етнографски музеј под ведрим небом
Никола Павковић, Визуелна етнологија
Весна Бижић-Омчикус, Међународни дан музеја

 

Прикази и критике

Драгослав Антонијевић, О шездесетом броју Гласника Етнографског музеја у Београду
Драго Ћупић, Ново издање Српског митолошког речника
Милина Ивановић-Баришић, Драгослав Антонијевић: Дромена
Жарко Требјешанин, Љубинко Раденковић: Симболика света у народној магији јужних словена
Љиљана Ћертић, Приказ часопписа Венац Кола српских сестара
Мирко Барјактаревић, Божидар-Милић Криводољанин: Кучи у Црној Гори
Петар Влаховић, Бранко К. Зејак: Страњани и Страњанци на Јадовику
Јасна Бјеладиновић-Јергић, Бранко К. Зејак: Страњани и Страњанци на Јадовику
Софија Костић, Бранко К. Зејак: Страњани и Страњанци на Јадовику

 

IN MEMORIAM

Јасна Бјеладиновић-Јергић, Персида Томић
Љубомир Рељић, Душан Масловарић
Мирко Барјактаровић, Татомир Вукановић
Братислава Владић-Крстић, Зорислава Чулић

Извештај Етнографског музеја у Београду

Одлука о измени и допуни одлуке о установљавању и начину додељивања награде Боривоје Дробњаковић, Одлука о додели награде Боривоје Дробњаковић
Извештај о раду Шестог међународног фестивала етнолошког филма
Извештај о раду Етнографског музеја у 1997. години

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 61
Преузми

520 страна, илустровано,
Етнографски музеј у Београду, 1997

Главни и одговорни уредник: Академик Петар Влаховић
Уредник: Јасна Бјеладиновић-Јергић

 

Увод

 

Чланци

Патар Влаховић, Антропогеографске одлике и етнички процеси у књажевачком крају
Љубомир Рељић, Становништво
Софија Костић, Прилог етно-анрополошким карактеристикама становништва
књажевачког краја

Светозар Јовановић, Насељавање долике Тимока
Петар Милосављевић, Књажевац у прошлости
Велибор Стојаковић, Традиционална привреда кањажевачког краја
Ранко Баричић, Занати у Књажевцу
Зоран Родић, Развој сеоске архитектуре и становање у књажевачком крају
Јелена Тешић, Традиционална исхрана становништва књажевачког краја
Братислава Владић-Крстић, Тестилна радиност у Књажевцу и околини у прошлости и данас
Јасна Бјеладиновић-Јергић, Народна ношња у Тимоку и Заглавку
Јасна Бјеладиновић-Јергић, Народна ношња у Буџаку
Татјана Зец, Грађанска ношња у Књажевцу

Извештај Етнографског музеја у Београду

Извештај о раду Петог међународног фествала етнолошког филма
Извеђтај о раду у 1996. години

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 60
Преузми

262 страна, илустровано,
Етнографски музеј у Београду, 1996

Главни и одговорни уредник: Академик Петар Влаховић

 

Чланци

Петар Влаховић, Етничке групе Црне Горе у светлу основних етнолошких одредница
Петар Костић, Годишњи обичаји у Драгачеву, околини Чачка и Горњег Милановца
Софија Костић, Амајлије у народним веровањима у Источној Србији
Јелена Тешић, Збирка коледарских маски Етнографског музеја у Београду
Љиљана Гавриловић, Визуелни извори у етнолошким истраживањима
Драгослав Антонијевић, Филм и традиционална култура
Русалин Исфанони, Допринос етнолога (стручног консултанта) у продукцији документарних филмова о традиционалној народној култури
Велибор Стојаковић, Примена видеа у етнолошким истаживањима
Доброслав-Бојко Ст. Павловић, Народна архитектура у етнографским музејима

 

Осврт

Стеван Поповић, Карађорђево поријекло

 

Прикази и критике

Бојана Радојковић, Братислава Владић-Крстић – Сеоски накит у Босни и Херцеговини у XIX и првој половини XX века
Милка Јовановић, Реч на отварању изложбе “Преслица у традиционалној култури Србије“
Весна Бижић-Омчикус, Музеј дувана у Бечу
Ида Лабудовић, Етнографски музеја у Пафосу – Ќипар
Петар Влаховић, Уз “Милешевске записе – Годишњак“
Петар Влаховић, Мила Босић – Годишњи обичаји Срба у Војводини
Петар Влаховић, Миљан Милошев Јокановић – Племе Кучи – етничка историја
Радојка Вукчевић, Зорка Милић – Туђа вечера
Милина Ивановић Баришић, Љубинко Раденковић – Народна бајања код Јужних Словена
Љубомир Рељић, Петар Влаховић – Човек у времену и простору – антропологија
Ђурђица Петровић, Изложба Зооморфни мотриви у традиционалној култури крушевачког краја

 

Библиографије

Библиографија радова Мирка Барјактаревића
Библиографија радова Сребрице Кнежевић
Био-библиографија Милана Јевтића

 

IN MEMORIAM

Петар Влаховић, У спомен академику Радовану Сараџићу узвишеном човеку међу људима
Ђурђица Петровић, Влајко Палавестра (1927-1993)

 

Извештај Етнографског музеја у Београду

Мирко Барјактаревић, Пре педесетак година у Етнографском музеју у Београду
Саша Срећковић, Crisis Management: ка маркетиншком плану Етнографског музеја у Београду
Извештај о раду четвртог међународног фестивала етнолошког филма
Извештај о раду у 1995. години

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 58-59
Преузми

242 странe, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1995.

Одговорни уредник: Петар Влаховић

Петар Влаховић: Етничке и етнолошке одлике Српске Крајине

Зоран Родић: Преглед основних типова и начини градње сеоских кућа y Србији током XVIII и XIX века

Вилма Нишкaновиh: Забратка-женска марама југоисточне Србије

Вера Шарац-Момчиловић: Kaпса златовезом Банату

Ђурђица Петровић: Афектне активности y средњовековном погребном ритуалу на централном Балкану

Петар Костић: Крсна слава и заветина y Драгачеву, околини Чачка и Горњег Милановца

Андријана Гојковић: Музичка компонента Дубочких Русаља

Божина Ивановић, Татјана Томазо-Равник: Антрополошке особине историјских личности из династија Црнојевића и Петровића-Његоша

 

ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ

Весна Марјановић: Европска мрежа етнографских и друштвено историјских музеја

Рабија Xaсанбеговић : Изложба и каталог „Реалност магије”

Петар Влаховић: Миле Недељковић Крст и полумесец – најстрашнија српска раздеоба

Петар Влаховић: Павел Аполонович Ровински Црна Гора y прошлости и садашњости

Петар Влаховић: Виала де Сомиер Историјско и политичко путовање y Црну Гору

Софија Костић: Сјенички зборници

Мирко Барјaктаревић: Јован Зечевић Виницка

Мирко Барјaктаревић: Позитивна иницијатива Сврљижана

 

ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ

Саша Срећковић: Могућности анимације неких садржаја y Етнографском музеју y Београду

Драгана Стојковић: Музеј y функцији популарисања етнографског наслеђа

Ирена Филеки : „Школе” y Манаковој кући

Други фестивал етнолошког филма

Трећи фестивал етнолошког филма

Делатност Етнографског музеја y 1994. години

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 57
Преузми

342 странa, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1993.

Одговорни уредник: Љубомир Рељић

Дp Драгослав Антонијевић: Академик Петар Влаховић

Љубомир Андрејић: Библиографија радова академика Петра Влаховића

 

ИСТРАЖИВАЊЕ ЂЕРДАПСКОГ ПОДУНАВЉА

Др Петар Влаховић: Проблеми и резултати етнолошких проучавања Ђердапског подунавља

Др Петар Влаховић: Етнички процеси

Зоран Родић: Сеоска кућа и привредне зграде Ђердапског подунавља

Бреда Влаховић: Култура становања подунавског региона Крајине и Кључа

Др Братислава Владић-Крстић: Промене y текстилној радиности Ђердапског подунавља од последњих деценија XIX века до савременог доба     

Др Милка Јовановић, Јасна Бјеладиновић-Јергић: Основне одлике и промене народне ношње Ђердапском подунављу од последњих деценија XIX века до савременог доба

Оливера Младеновић: Играчко народно стваралаштво Кључа и Брзопаланачког подунавља     

Петар Костић: Годишњи обичаји

Др Слободан Зечевић: Веровања из традиције становништва приобалних насеља Доњег Дунава           

Добрила Братић: Посмртни ритуал

 

НАГРАЂЕНИ РАДОВИ

Илдико Ердеи: Интерна структура града Панчева y XIX веку

Гордана Јовановић: Осврт на етногенезу Етрураца

 

ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ

Љиљана Ћертић: Поводом прве свеске Етнолошког атласа Југославије

Сенка Ковач: Традиционално и савремено одевање на тлу Црне Африке

Љиљана Гавриловић: Миланка Тодић — Историја српске фотографије

 

ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ У 1991. И 1992. ГОДИНИ

Фестивал етнолошког и видео филма

Извештај о раду y 1991. и 1992. години

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 56

428 странa, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1992.

Одговорни уредник: Љубомир Рељић

 

ИСТРАЖИВАЊЕ СЈЕНИЧКО-ПЕШТЕРСКЕ ВИСОРАВНИ

Душан Масловарић: Традиционална пољопривреда

Зоран Родић: Сеоска кућа и економске зграде

Зорана Васић: Исхрана становништва

Др Братислава Владић-Крстић: Текстилна радиност

Јасна Бјеладиновић-Јергић: Компаративно одређење народне ношње српског и муслиманског становништва унутар Сјеничко-пештерске висоравни и y односу на суседне и друге области

Весна Душковић: Свадбени обичаји

 

ХРОНИКА

Др Мирјана Прошић-Дворнић: Изложба Косовска легенда y народном стваралаштву

Др Ђурђица Петровић: Изложба Етнолошки мотиви из српских енклава y Мађарској и Румунији

Александра Вуковић: Изложба Јапанске лутке

Андријана Гојковић: Отварање швајцарског центра за народну музику, музичке инструменте и традицију

 

IN MEMORIAM

Петар Костић: Шпиро Кулишић

Љиљана Кертић и ДрДрагослав Антонијевић: Добрила Милојевић-Радовић

Jacнa Бјеладиновић-Јергић: Нина Сеферовић

Љубомир Рељић: Милан Јевтић

 

ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ

Jacнa Бјеладиновић-Јергић и Др Братислава Владић Крстић: Др Петар Влаховић Kultura ludowa w Serbii

Др Петар Влаховић: Миле Недељковић  Срби Граничари

Цр Мирјана Прошић-Дворнић: Душан Бандић  Народна религија Срба y 100 појмова

Др Драгослав Антонијевић: Др Драгослав Девић  Народна музика Црноречја y светлости етногенетских процеса

Др Ђурђица Петровић: Андријана Гојковић  Народни музички инструменти

Др Мирјана Прошић -Дворнић: Др Никола Пантелић – Наслеђе и савременост

Др Петар Влаховић: Стеван Поповић  Ровца и Ровчани y историји и традицији

Др Мирко Барјактаровић: Инес Прица  Омладинска подкултура y Београду Симболика и пракса

Др Мирко Барјактаровић: Мирјана Павловић  Срби Чикагу

 

ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ

Извештај о раду y 1989. години Извештај о раду y 1990. години

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 54-55
Преузми

323 странa, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1991.

Одговорни уредник: Љубомир Рељић

 

Јасна Бјеладиновић Јергић: Деведесет година Етнографског музеја Београду

др Драгослав Антонијевић: Поводом изложбе „Народна култура на тлу Србије“

др Братислава Влaдић – Крстић: Украсно ткање на нитиће y традиционалној и савременој ткачкој радиности y Србији

др Мирјана Малуцков: О једном типу капа златара са краја XIX века, из средњег Баната

др Ђурђица Петровић: Шкуфија — капица удатих жена на отоку Мљету

др Ангелос Баш: Чистоћа y одевању, козметика и пушење y Словенији tokom XVII и XVIII veka

Астрида Бугарски: Традиционални ноблици старих сеоских стамбених зграда y Босни и Херцеговини

Рабија Хасанбеговић: Особености исламске уметности y архитектури и култури становања y Мостару

Софијa Костић: Врндељ  кола са пуним точком

др Драгослав Антонијевић: Игре под маскама y свету компарације и континуитета

дрДушан Бандић: О појму народна религија Срба

др Мила Босић: Главни елементи свадбених обичаја Срба y Војводини

Бранко Баковић: Предзнаци смрти

др Витомир Белај: Божићно жито (култни вртићи код православног становништва y Југославији)

Љубомир Рељић: Вино y обичајима животног циклуса

др М. С. Кашуба: Традиционални елементи y савременој породици

Бреда Влаховић: Друштвена организација породице и стамбени простор

др Мирко Барјактаровић: Поистовећивање верске и националне припадности

Радмила Филиповић Фабијaнић: Породична задруга y научном делу др Миленка С. Филиповића

др Петар Влаховић: Значај црногорског друштвеног развоја за проучавање етноса y етнологији и антропологији

др Јован Ф. Трифуноски: Роми y Скопљу

др Александра Мурај: Опус Радивоја Симоновића као етнолошки извор

Љиљана Ћертић: Архив Станоја Бојовића Етнографском музеју Београду

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 52-53
Преузми

242 странe, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1989.

Одговорни уредник: Љубомир Рељић

 

ИСТРАЖИВАЊА

Ејуп Мушовић: Становништво

Љиљана Гавриловић: Обичајноправно регулисање породичних односа

Петар Костић: Годишњи обичаји

Љубомир Рељић: Самртни обичаји и култ покојника

Гордана Љубоја: Здравствена култура

Оливера Васић: Особености играчког наслеђа

Петар Д. Вукосављевић: Микроинтервалска сазвучја

 

ЕТНОГРАФСКИ MУ3EJ У БEOГPAДУ

Извештај о раду 1988. години

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 51
Преузми

338 странa, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1987.

Одговорни уредник: Љубомир Рељић

Гвозден Јованић: У славу Вука

Миљана Радовановић: Српски рјечник и Вуково схватање о обичајима

 

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

Голyб Добрашиновић: Рукопис Вука Поповића о здравицама

Ђурђица Петровић: Златовез

Ранко Финдрик: Запажања о значају и улози огњишта y организацији простора старе градске куће

Ђорђе Симоновић: Сеоска насеља у Мачви од Раваничке повеље до краја прве владе кнеза Милоша Обреновића 1839. године

Рaбијa Xасанбеговић: Етнографска обиљежјa y дјелима Алексе Шантића

Љиљана Гавриловић: Правна и пословна способност y обичајном праву и истраживањима Валтазара Богишића

 

ГРАЂА

Јаков Шареиац: О селу Давидовићи и животу y братству и породици y исхочној Херцеговини

Мливоје Милосављевић: Традиционални облици и развој сточарства на подручју општине Панчево

Јован Ф. Трифуноски: Цинцари y Охриду

Љубиша Р. Ђенић-Рујански: Дрводеље-градитељи брвнара на Златибору

Јован Ф. Трифуноски: Ваљавице y селу Дурачкој реци

Вукосав Попадић: Свадбени обичаји Срба на Пештери

 

БИБАИОГРАФИЈА

Љубисав Андрић: Библиографија Љубомира Павловића

 

ХРОНИКА

Андријана Гојковић: IX састанак студијске групе за проучавање народних музичких инструмената при интернацианалном савету за традицианалиу музику (ICTM) y оквиру UNESCO

Андријана Гојковић: Међународни научни скуп Језик и култура Рома

 

IN MEMORIAM

(Гвозден Јованић : У спомен Браниславу Којићу

Зоран Б. Петровић: Академик  архитект Бранислав Којић

Милорад Васовић: Цвијићевим стопама y истраживању здравствених прилика нашег народа

 

ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ

Бранко Ћупурдија: Антрополошко одељење Нове школе за социјална исвраживања и политичке науке y Њујорку

Бојaнa Стаматовић: Др Бранко Ћупурдија  Суботица и околина

Десанка Николић: Мила Босић  Народна ношња Словака y Војвидини

Ђурђица Петровић: Андријана Гојковић – Афрички музички инструменти

М. Р. Барјактаровић: Јован Ердељановић  Срби y Банату

Мирко Барјактаровић: Миомир Дашић  Васојевићи

Милина Ивановић: Анкица Панџић  Старе карте и атласи

Сенка Ковач: Јелена Аранђеловић-Лазић – Симболи на тканинама западне Африке

Ранко Баришић: Cпacoje Васиљев  Словенска митологија

Милина Ивановић: Јован Јанићијевић – У Занаку Молоха – Антрополошки оглед о жртвовању

Илдико Ердеи: Balassa М. Ivan – A paraszthaz evszazadai

Едит Петровић: Zmago Šmiek – Klic daljnih  svetov – Slovenci in neevropske kulture

Дp Драгослав Aнтoниjeвићкаталогу „Народни музички инструменши” Загорке Марковић

 

ЕТНОГРАФСКИ MУ3EJ У БЕОГРАДУ У 1986. ГОДИНИ

Извештај о раду

Позив Вукове задужбине

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 50
Преузми

333 стране, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1986.

Одговорни уредник: Никола Пантелић

Никола Пантелић: Педесети број Гласника

 

ИСТРАЖИВАЊА

Бурђица Петровић: Склавина

Gorazd Makarovič: Kuhinjska oprema, kuhinje, kuharice in pre­hrana v XVII stoletju na Slovenskem     

Петар Влаховић: Етнички плурализам балканских народа и етнос y светлу антропологије

Angelos Baš: Časopisi oblačilne mode na Slovenskem ob koncu fevdalne dobe

Никола Пантелић: Извори и литература за проучавање народне ликовне уметности y Југосалвији

Ранко Финдрик: Преносиве грађевине у народној архитектури

Драган Марковић: Комплекс воденица код Комаричког вира и y Љуберађи

Бранко Ћупурдија: Мале куће на суботичким салашима и мајурима

Братислава Владић-Крстић: Сусрети културних утицаја у производњи платна с посебним освртом на оријенталне утицаје у југозападној Србији

Мирко Бaрјaктaровић: О сродничким називима код нас и њиховом делимичном нестајању

Леонтије Павловић: Гатање у XVII веку, према два пљеваљска рукописна псалтира

Петар Костић: Пас полаженик

Љубинкο Раденковић: Место истеривања нечисте силе у народним бајањима Словенско-балканског ареала

Оливера Васић: Прилог проучавању игара уз посмртни ритуал

Иван Ковачевић: Амфора и новчић

Јаков Шаренац: Грађа о обичајима у источној Херцеговини

Јован Ф. Трифуноски: Печење хлеба у Βрутоку

 

МУЗЕЈИ И ЗАШТИТА СПОМЕНИКА

Жана Негоица (Jana Negoita): Музеји села и народне уметности

Радмила Фабијанић: Прилог решавању проблема заштите етнографских предмета

Љиљана Ћертић: Потреба и могућност савремених информативних система y документацији етнографских предмета у CP Србији

Надежда Вулетић: Обнова родне куће војводе Живојина Мишића Струганику

 

ИЗЛОЖБЕ ЕТНОГРАФСКОГ MУ3EJA

Отварање изложбе Традиционално ћилимарство y Србији“ y Галерији Српске академије наука и уметности

Реч академика Aнтoнија Исаковића

Реч Гвоздена Јованића, управника Етнографског музеја

 

ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ

Ђурђица Петровић: Две изложбе y Народној библиотеци y Београду

Петар Костић: Изложба „Посмртни обичаји и обреди“ y Етнографском музеју Загребу

Јоана Павковић: Slavoj Szynkiewicz-Rodzina pasterska w Mongolii

 

ΕΤΗΟΓΡΑΦСΚИ MУ3EJ У БΕΟΓΡΑДУ У 1985. ГОДИНИ

Извештај о раду

Мирослав Тасић: Санација, урећивање и опрема здраде Етнографског музеја

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 49
Преузми

237 стране, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1985.

Одговорни уредник: Никола Пантелић

 

ИСТРАЖИВАЊА

Никола Ф. Павковић: Становништво насеља Партизани

Борђе Р. Симоновић: О именима неких насеља y Србији

Брaнко Ћyпyрдијa: Порекло и значење речи „мајур“, „мајер“

Милан Јевтић: Риболов Мачви

Ранко Финдрик: Трагови старих словеноких и средњовековних конструкција y нашој народној архитектури

Јован Ф. Трифуноски: Печење креча Скопској Црној Гори

Бојан Јовановић: Одуховљавање природе у веровању Срба

Андријана Гојковић: Историјски пресек друштвене улоге народних музичких инструмената у Срба

Jaков Шареиац: Обичаји о рођењу и жнидби у источној Херцеговини

Мирко Барјактаровић: О смрти и сахрани y горњем Полимљу

Ранко Баришић: Архаичана брава из збирке Етнографског музеја у Београду

Благоје В. Марковић: Израда асуре у Враки

Јеремија Д. Митровић: Називи за степене потомака и предака код Срба

 

МУЗЕЈИ

Јан Кжиштоф Макулски: Сакупљање етнографских музејских збирки из савременог живота

 

ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ

Милутин Гарашанин: Поводом књиге „Narodna umetnost Jugoslavije“

Сребрица Кнежевић: Представљање књиге Петра Влаховића „Народи и етничке заједнице света“

Мирјана Прошић-Дворнић: Among the People, Native Yugo­slav Ethnography

Бранко Ћупурдија: Претпоставка марксистичко-антрополошког утемељења наше етнологије

Ранко Баришић: Jean Chevalier i Alain Ghebrant, Rječnik sim­bola

Никола Пантелић; Градска култура на Балкану (XV—XIX век), зборник радова

Никола Пантелић: Фолклорни театар y балканским и подунавским земљама

Никола Пантелић: Ранко Финдрик, Кућа и стан на селу y Србији у другој половини XVIII века према сведочењима савременика

Јоана Павковић: Изложба „Фотографије пољских сељака“

 

ЕТНОГРАФСКИ MУ3EJ У БЕОГРАДУ У 1984. ГОДИНИ

Откривање спомен плакета yтемељивачима Етнографскаг музеја

Награда „Боривоје Дробњаковић“ за 1984. годину

Поздравна реч председника Извршног већа Скупштине CP Србије Бранислава Иконића на свечаности поводом 80-годишњице прве сталне изложбе и отварања Етнографског музеја у обновљеној згради

Делатност Етнографског музеја y 1984. години

Уroвop о непосредној сарадњи између Државнаг Етнографског музеја народа СССР y Лењинграду и Етнографског музеја у Београду за 1985—1986. годину

Споразум о сарадњи, Словенски народни музеј y Братислави — Етнографски институт у Мартину и Етнографски музеј y Београду

Самоуправни споразум о сарадњи Етнографског музеја y Београду, Етнографског института Српске академије наука и уметности и Републичког завода за заштиту споменика културе 

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 48
Преузми

458 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1984.

Одговорни уредник: Никола Пантелић

 

ЕТНОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА У ТИТОВОУЖИЧКОМ ПОЖЕШКОМ И КОСЈЕРИЋКОМ KPAJУ

Рабија Хасанбеговић: Традиционална архитектура y пожешком крају

Зоран Родић: Сеоска кућа и привредне зграде y косјерићком крају

Братислава Владић-Крстић: Текстилна радиност у титовоужичком, пожешком и косјерићком крају

Јасна Бјеладиновић: Народна ношња y титовоужичком, пожешком, и косјерићком крају

Никола Пантелић: О друштвеном животу и породици у пожешком крају

Наталија Благојевић: Обичаји вези са рођењем, женидбом и смрћу титовоужичком, пожешком и косјерићком крају

Обичаји о рођењу деце

Свадбени обичаји

Погребни обичаји

Петар Костић: Годишњи обичаји y титовоужичком, пожешком и косјерићком крају

Слободан Зечевић: Из народне митологије ужичког краја

Оливера Васић: Народне игре и забаве у Ужичкој Црној гори

Сања Радиновић: Народни свирач Трипко Трипковић

 

IN MEMORIAM

Петар Влаховић: Уз научно дело академика Душана Недељковића

 

ИЗЛОЖБЕ ЕТНОГРАФСКОГ MY3EJA

Уводна реч академика Драгослава Срејовића приликом отварања изложбе „Сеоски надгробни споменици“ y Галерији CAHУ

 

ХРОНИКА

Инес Прица: Саветовање етнолога Србије y Смедереву

 

ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ

Никола Пантелић, Бурђица Петровић: Представљање књиге Персиде Томић „Грнчарсгво y Србији“

Гојко Суботић: Στέλιος Παπαδόπουλος, ‘Η χαλχοτεχμία στόμ έλλημικό χώρο 1900-1975 κατά τΙς προφορικές μαρτυρίες τώμ χαλχουργώμ Συλλογή τύπιυμ καί διαχοσμητικώμ θεμάτιυμ χαλκίμωμ σκευώμ

Весна Душковић: Glasnik Slovenskega etnološkega Društva

Љиљана Гавриловић: Antropologija žene, zbornik

Љиљaнa Гавриловић: Едмунд Лич, Култура и комуникација

 

ЕТНОГРАФСКИ MУ3EJ У БЕОГРАДУ

Етнографски музеј у 1983. години 

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 47
Преузми

282 стране, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1983.

Одговорни уредник: Никола Пантелић

 

ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ

Ранко Финдрик: Архаична сеоска кућа y Шестанима

Гордана Љубоја: Култура становања y Великом Селу код Београда

Мирко Барјактаровић: О Шекулару – најмањем црногорско-брђанском племену

Љиљана Гавриловић: Тобелије

Иван Ковачевић: Воловска богомоља

Андријана Гојковић: Музика и музички инструменти y југословенским земљама према путописцима из XVI и XVII века

Димитрије Големовић: Новије сеоско двогласно певање y Србији

 

ПРИЛОЗИ И ГРАЂА

Јован Трифуноски: Свадба Скопској Црној Гори

Јован Трифуноски: Наводњавање y Пологу

Ранко Баришић: Израда мерица-бучука на Руднику

МУЗЕЈИ

Е. J. Тимофејева: Државни етнографски музеј народа СССР y Лењинграду и његове југословенске колекције

 

ЗАШТИТА МУЗЕЈСКИХ ПРЕДМЕТА

Милун Мијатовић: Конзервација пушке кремењаче и реконструкција дела кундака

 

IN MEMORIAM

Јасна Бјеладиновић: Др Слободан Зечевић

Петар Влаховић: Уз животне стазе и научно дело др Слободана Зечевића

 

ИЗЛОЖБЕ ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА

Уводна реч академика Симе Ћирковића прмликом отварања изложбе „Грнчарство y Србији“

Зоран Петровић: Изложба „Куће архитекте Боже Петровића

 

ХРОНИКА

Љиљана Ћертић: Десети конгрес Савеза друштава музејских радника Југославије

Душан Дрљача: Први конгрес југословенских етнолога и фолклориста

Душан Дрљача: Етнографске теме на XXX фестивалу југословенcicor краткометражног и документарног филма

Андријана Гојковић: Осми међународни састанак стручњака за проучавање народних музичких инструмената

 

ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ

Десанка Николић: Đ. Petrović i М. i Prošić-Dvornić, Narodna umetnost

Петар Костић: Драгослав Антонијевић, Обреди и обичаји балканских сточара Драгослав Антонијевић: Слободан Зечевић, Српске народне игре

Весна Душковић: Franc Boas, Um primitivnog čoveka

Нина Сеферовић: Тридесет година касније, Градина, Ниш, 1983.

Мирко Барјактаровић: ЮВ. Бромлеи  М. С. Кашуба, Брак и семья y народов в Югославии

Љиљана Гавриловић: A. R. Retklif-Braun, Struktura i funkcije u primitivnom društvu

Ранко Баришић: Richard Cavendish i Trevor O. Ling, Mitologija – ilustrirana enciklopedija

 

ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ

Програмски савет Етнографског музеја y Београду

Извештај о раду y 1982. години

Припреме за сталну изложбу Етнографског музеја y Београду

Концепција сталне изложбе Етнографског музеја y Београду 

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 46
Преузми

217 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1982.

Одговорни уредник: Никола Пантелић

 

ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ

Петар Костић: Лазарице y селу Сурлици, прилог разматрању порекла и суштине женских обредних поворки

Др Слободан Зечевић: Народне игре средишне Србије

Др Мирко Барјактаровић: Прилагођавање досељеника y Банатском Новом Селу

Братислава Владић-Крстић: О традиционалном ћилимарству y Ивањици и околини

Др Мирко Барјактаровић: Од куда назив насеља Рваше, Рвати, Рваласи

Милован Антуновнћ Коблишка: О нашем средњовековном рударском алату

 

ПРИЛОЗИ И ГРАЂА

Др Јован Трифуноски: Воденице и ваљавице y Пологу

Aр X. Ивaн 3дрaвковић: Споменици који нестају, старе куће y Лесковцу и околини

Др Јован Трифуноски: Самарџијски занат y Тетову

Петар Рајковић: Женидбени обичаји Срба Сјеничком пољу

Петар Рајковић: Свадбени обичаји у доњој Лепеници

Љубиша Ђенић: Народна лирика са Златибора

 

МУЗЕЈИ

1. Ičiro Ito: Национални музеј Етнологије Осаки

Др Миљана Радовановић и др Бредa Влаховић: Етнографска изложба y словачком националном          музеју y Мартину

 

ЈУБИЛЕЈ

Др Слободан Зечевић: Професор др Мирко Барјактаровић – поводом седамдесетогодишњице живота

 

ХРОНИКА

Љиљaнa Ћертић и Татјана Зец: Саветовање Савеза музејских друштава Југославије „Савременост као музеолошка тема будућности“

Душан Дрљача: XVII Саветовање и XIII редовна скупштина Савеза етнолошких друштава Југославије

Душан Дрљача: Етнографске теме на 29. фестивалу југословенског документарног и краткометражног филма

 

ИЗЛОЖБЕ ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА

Загорка Марковић: Наши људи и крајеви 1912.—1913.

Петар Костић: Шкриње из збирке Етнографског музеја

Љиљaнa  Гaвриловић: Из колекционарског рада Раденика Перића

Радмила Лазаревић: Словенске народне ношње

Гордана Љубоја: Шумадијске чарапе и рукавице

Никола Пантелић: Лазарице y селу Сурлици

 

IN MEMORIAM

Никола Пантелић: Михар С. Влаховић (1897.—1982.)

Др Никола Павковић: Ђорђе Тешић (1931.—1981.)

 

КРИТИКЕ И ПРИКАЗИ

Др Мирко Барјактаровић: Др Момчило Лутовац: Миграције радне снаге из Црне Горе на привремени рад y иностранство

Весна Душковић: Slovensko ljudsko izročilo

Љиљана Гавриловић: Mirča Eliade: Sveto i profano

Др Миљана Радовановић: Слободан Зечевић: Митска бића српских предања

Нина Сеферовић: Jean-Loup Anselle: Le sauvage à la mode

Нина Сеферовић: Merwyn S. Garbarino: Sociocultural The­ory in Anthropology, A Short History

Душан Дрљача: Etnološka istraživanja

Љиљана Гавриловић: Луј-Венсан Тома: Антропологија смрти III

 

ЕТНОГРАФСКИ MУ3EJ У БЕОГРАДУ У 1981.

Самоуправни споразум о сарадњи етнографских и других републичких музеја

Награда „Боривоје Дробњаковић“

Етнографски музеј y Београду у 1981. години

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 45
Преузми

299 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1981.

Одговорни уредник: Слободан Зечевић

 

ОСАМДЕСЕТА ГОДИШЊИЦА ЕТНОГРАФСКОГ MУ3EJA 1901.-1981.

Гвозден Јованић: Осамдесета годишњица Етнографског музеја y Београду

Др Петар Влaховић: Награда „Боривоје Дробњаковић

Љиљaнa Гaвриловић: Прослава осамдесете годишњице Етнографског музеја

Оснивачко писмо Друштва пријатеља и сарадника Етнографског музеја y Београду

Др Слободан Зечевић: Екипна регионална и тематска истраживања стручњака Етнографског музеја y Београду

Љиљана Ћертић: Стручни архив y Етнографском музеју y Београду

Радмила Лазаревић: Изложбе Етнографског музеја 1976.1981.

Милица Бошковић-Матић: Библиографија Гласннка Етнографског музеја y Београду 1977.1981.

 

Студије и чланци

Јасна Бјеладиновић: Српска народна ношња у сјеничко-пештерској висоравни

Др Петар Влаховић: О неким оквирима Етнологије y Југославији

Весна Костић: Археолошки приступ испитивању старобалканских елемената y фолклору

Шефик Бешлагић: Стећци y околини Трогира

Др Мирко Бaрјaктaровић: Уобличавање „џемата“ Ровца у племе

Љубиша Рајковић: Родоскрнављења y народним песмама Тимочке крајине

Др Олгa 3иројевић: Роми на подручју данашње Југославије y време турске владавине

Др Иван Ковачевић: Значење култа медведа

 

Хроника

Никола Пантелић: Изложба „Народна уметност Југославије“ 22. септембар  5. новембар 1980. године

Др Павле Васић: Изложба акварела Карола Поп де Сатмарија Етнографском музеју

Добрила Братић: IV савеговање Етнолошког друштва CP Србије у Бањи Ковиљачи

Јованка Ђорђевић: XXIII конгрес Савеза удружења фолклориста Југославије

Андријана Гојковић: 7. интернационални састанак стручњака за проучавање народних музичких инструмената

 

Прикази

Ар Десанка Николић: Павле Васић: Униформе српске војске 1808./1818.

Мр Бранко Ћупурдија: Душан Бандић: Табу y традиционалној култури Срба

Зорица Дивац: Душан Бандић: Неке новије промене y животу и култури становништва околине Београда

Др Мирко Барјактаровић: Špiro Kulišić: О Etnogenezi Crnogoraca

Љиљана Гавриловић: Ђурица Крстић: Правни обичаји код Куча

Др Мирко Барјактаровић: Раде Ракита: Привреда, ергологија и технологија          y Јању

Др Мирко Барјактаровић: Јован Вукмановић: Конавли – антропо географска и етнолошка испитивања

Емилија Церовић Млађа: Коста Димитријевић:  Наива y Југославији

Никола Пантелић: Etnologia Slavica

Добрила Братић: Религиозни обреди, обичаји и    симболи

Др Никола Павковић: Paul Henri Stahl: Ethnologie de l’Europe du Sud-Est

Нина Сеферовић: L’Antropologie

Нина Сеферовић: Camille Lacoste  Dujardin: Dialogue de fem­mes eu Ethnologie

Нина Сеферовић: Matriarcato e potere delle donne

Јованка Ђорћевић: Angelos N. Deftereos: O artos kata tin genisin ke tin teleftin

Емилија Церовић Млађа: Victoria Ebin: The body decorated

 

In memoriam

Др Мирко Барјактаровић: Милун П. Барјактаровић, музеалац и етнолог

Др Ивaн Ковaчевић: Поводом стогодишњице рођења Сретена Вукосављевића (18811981.)     

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 44
Преузми

183 странe, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1980.

Одговорни уредник: Слободан Зечевић

Др Миљана Радовановић, Ангропогеографске основе CP Србије

Др Петар Влаховић, Етничка структура и миграције становништва

Др Мирко Барјактаровић, Традиционално приврећивање

Арх. Бранислав Којић, Развој куће и културе стлновања

Јасна Бјеладиновић, Сеоске ношње и њихова типолошка класификација

Др Милка Јовановић, Грађанска ношња y XIX веку

Братислава Владић-Крстић, Појава и ширење вертнкалног ћилимарског стана

Бреда Влаховић, Исхрана

Никола Павковић, Друштвена организација

Др Слободан Зечевић, Обичаји и веровања

Др Слободан Зечевић, Народно стваралаштво

 

IN MEMORIAM

Јасна Бјеладиновић, Ратислава Вукотић, (1914—1980)

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 43
Преузми

359 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1979.

Одговорни уредник: Слободан Зечевић

Акције за проучавање и заштиту народног градитељства и других етнографских добара у СР Србији

 

Студије и чланци

Др Павле Васић: Српска ношња у средњем веку

Јасна Бјеладиновић: Српска народна ношња у Ибарском Колашину, Штавици и у околини Новог Пазара

Др Мирко Барјактаровић: Порекло и време настајања „црногорске“ ношње

Др Слободан Зечевић: Вила и окриље

Мр Иван Ковачевић: Владимир Карић и његов утицај на конструисање етнологије у Србији

Др Мирко Барјактаровић: Роми у Призрену

 

Јубилеји музеја

Јасна Бјеладиновић: Десет година Етнографске спомен-збирке Христифора Црниловића

 

Грађа и мањи прилози

Арх. Иван Здравковић: Богатство и лепота употребних елемената народне архитектуре

Љиљана Ћертић: Кућа брвнара у околини Ивањице

Др Јован Трифуноски: Грнчарство у Блацу код Тетова

Оливера Васић: Остаци игара везаних за обреде у околини Бујановца

Ранко Баришић: Лазарице у селу Драјчићи у Средској

Др Ејуп Мушовић: О неким заједничким обичајима муслиманског и православног становништва Пештери и Бихора

Љубиша Р. Ђенић-Рујански: Народне пословице и изреке са Златибора

Ранко Баришић: Етнографски филм, његова примена и значај за проучавање обичаја

 

Хроника

Радмила Лазаревић: Изложба Ћилимарство у Србији

Весна Душковић: Саветовање Етнолошког друштва СР Србије и III  редовна Скупштина

Зорица Дивац: Пленарни састанак Етнолошког друштва СР Србије посвећен теми Трагови шаманизма

Душан Дрљача: Етнографске теме на 25-том јубиларном фестивалу југословенског документарног и краткометражног филма

Др Сребрица Кнежевић: Двестогодишњица погибије великог истраживача Џемса Кука

Др Сребрица Кнежевић: Деведесетогодишњи јубилеј Државног етнографског музеја у Варшави

 

Прикази

Др Никола Ф. Павковић: Др Мирко Барјактаровић: Основи опште етнологије

Мр Бранко Ћупурдија: Др Петар Влаховић: У вртлогу живота

Мр Бранко Ћупурдија: Др Петар Влаховић: Погледи у антропологију

Деагомир Антонић: Ласта Ђаповић: Заклетва на тлу СФР Југославије

Мирослава Малешевић: Бачко Добро Поље – горштаци у равници

Јасна Бјеладиновић: Милка Јовановић: Народна ношња у Србији у XIX веку

Др Атанасије Урошевић: Др Десанка Николић: Одевање граничара Војне крајине у XVIII и XIX веку

Оливера Младеновић: Љубиша Рајковић-Кожељац: Здравац миришљавац, народне песме и бајалице из Тимочке крајине

Др Мирко Барјактаровић: Етнолошка грађа о Ромима-циганима у Војводини

Др Душан Бандић: Мр Иван Ковачевић: Научно дело Сретена Вукосављевића

Др Сребрица Кнежевић: Aleksandra-Sanja Lazarević: Život i djelo braće Seljan

Сенка Томашевић: Јелена Шаулић: Вук и породица

Весна Лакичевић: Историја примењене уметности код Срба

Емилија Церовић Млађа: Небојша Томашевић: Наивни сликари Југославије

Др Мирко Барјактаровић: С. А. Токарев: История этнографической науки

Др Мирко Барјактаровић: С. А. Токарев: История зарубежной етнографии

Емилија Церовић Млађа: Arti popullor ne shqiperi

Анђелка Лазовић: Бајке народа Југославије

Анђелка Лазовић: Бајке народа света

Мр Бранко Ћупурдија: Обычаи и фолъклор Мадагаскара

Љиљана Стојић: Mircаe Eliade : Pattrrns in Comparative Religion

Љиљана Стојић: Thor Heyerdahl: The Ra Expeditions

Ранко Баришић: M. M. Davy: Encyclopedies des Mystiques Orientales

Мр Бранко Ћупурдија: О. Е. Džems: Uporedna religija

Весна Душковић: Karlos Kastaneda: Učenje don Huana

 

In memoriam

Др Сребрица Кнежевић: Академик, професор Др Јован Туцаков (1905-1978)

 

Библиографија:

Добрило Аранитовић: Библиографија радова проф. Др Петра Ш. Влаховића

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 42
Преузми

497 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1978.

Одговорни уредник: Слободан Зечевић

Слободан Зечевић: Увод

 

Прошлост и становништво

Анка Лаловић: Праисторија, антички период и средњи век

Др Душанка Бојанић-Лукач: Зајечар и Црна Река  у време турске владавине (XV – XVIII век)

Др Мирослав Драшкић и Драгомир Антонић: Записи о становништву

 

Привреда

Душан Масловарић: Земљорадња у општини Зајечар

Персида Томић: Сточарство

Персида Томић: Допунско привређивање

Загорка Марковић: Текстилна радиност у селима зајечарске општине

Персида Томић: Путеви и тржишта

 

Становање, одевање и исхрана

Рабија Хасанбеговић: Традиционална архитектура на територији општине Зајечар

Јелена Аранђеловић-Лазић: Народна ношња у околини Зајечара

Братислава Владић-Крстић: Грађанска ношња у Зајечару

Љубомир Рељић: Исхрана

 

Друштвени живот, обичаји, веровања и знања

Никола Пантелић: Друштвени и породични живот на територији Зајечара

Др Слободан Зечевиић: Веровања и обичаји о рођењу

Никола Пантелић: Женидбени обичаји у општини Зајечар

Др Слободан Зечевић: Самртни обичаји у околини Зајечара

Петар Костић: Годишњи обичаји у околини Зајечара

Др Слободан Зечевић, Народна веровања у околини Зајечара

Гордана Живковић: Народна медицина у околини Зајечара у XX веку

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 41
Преузми

319 стране, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1977.

Уредник: Слободан Зечевић

Свечана седница Одбора за прославу 75 година рада Етнографског музеја у Београду и Савета музеја

Др Слободан ЗечевићКултурно просветни и научни рад Етнографског музеја у Београду

О л г a Н и к о л и ћ Предаја одликовања Музеју Одлука о покретању иницијативе за изградњу нове зграде Етнографског музеја у Београду

Поздрави

Др Петар Влаховић Отварање изложбе „Народне ношње Југославије“     

Радмила Лазареви Изложбе Етнографског музеја у 1976. години

Татјана Зец Акције Музеја у току прославе

Љиљана Нертић Музеолошка документација Етнографског музеја у Београду

Директори Етнографског музеја

Др Мирко Барјактаровић Прослава 70 година Катедре за етнологију на Филозофсжом факултету у Београду

Поводом 65 година живота и 40 година стручног и научног рада Мирка Барјактаровића          

 

Студије и чланци

Др Петар Влаховић Миграциони процеси и етничка структура Војводине

Марија Бокић Прилог проучавању становништва у неким златиборским селима

Др Мирко Барјактаровић Je ли код нас било сродства пимену

Др Слободан Зечевић Народне игре источне Србије

 

Грађа

Др Ј о в a н  ТрифуноскиГробља и гробови у Кривопаланачкој области

Душан М.Ћирић Седењћа и седенћарске песме у Лужници

 

Осврти

Др Слободан Зечевић Регионалне монографије Института за народну умјетност у Загребу

Никола Пантелић Женидбени обичаји код Словенских народа (Ján KomorovskýTradičná svadba u Slovanov)

Др Сребрица КнежевићМаргарет Мид, научник и музејски радник

 П е т a р К о с т и ћ Маска у европској традицији

Драгомир Антонић Бангкошки музеји

 

Хроника

Др Ђурћица Петровић Међусобни утицаји града и села у обликовању одевања        

Душан Дрљача Симпозијум о животу и обичајима Рома у нашој земљи

Милорад ВасовићОрганизација младих истраживача Србије

Душан Дрљача Етнографске теме на 24. фестивалу југословенског документарног и краткометражног филма

Др Слободан Зечевић Национална конференција албанских етнолога

 

Прикази

Павле Васић Љубомир Андрејић: Библиографија о народној ношњи југословенских народа

Др С л о б о д a н 3 е ч е в и ћ Зборник радова Народног музеја V

Жељка Шкорић Др Ђурђица Петровић: Ваневропско оружје у Историјском музеју на Цетињу

Никола Пантелић Зорица Рајковић: Традицијски облици невјенчаног брака код Хрвата и Срба у свијетлу појма „покусни брак

Никола Пантелић Ethnologia slavica VI

Анђелка Лазаревић Aphrodisiacs from Legend to prescription by Alan Hull Walton

Мирјана Прошић William G. Lockwood: European moslems

Нина Сеферовић  Michèle Duchet:Anthropologie   au siècle des lumières

Никола ПантелићСергије Калчић: Велики Извор кроз векове I 

 

Библиографија

Љубомир Андрејић Обредни колачи (хлебови)

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 39-40
Преузми

376 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1976.

Одговорни уредник: Слободан Зечевић

 

I

Чланови Одбора за прославу седамдесетпетогодишњице рада Етнографског музеја у Београду

Др Слободан Зечевић Седамдесет пет година постојања и рада Етнографског музеја у Београду

Милица Б о ш к о в и ћ-М a т и ћ Педесет година Гласника Етнографског музеја у Београду

Службеници Етнографског музеја од 1901—1976.

 

II

Персида Томић Типолошкотерминолошка класификација збирке народног грнчарства

МиливојеМилосављевићРазвој грнчарског заната и израда глиненог посуђа на подручју северног Баната                                                               

Др Јован Трифуноски Наводњавање у Скопској Црној Гори

Јасна Бјеладиновић Одлике народних ношњи у Подрињским крајевима Србије и њихово место у односу на народне ношње Динарског и Панонског подручја

Братислава В л a д и ћ-К р с т и ћ  Ткачке дашчице у Југославији – ткању са „Дашчицама“, „Котурићима“, „Кишићима“ (Прилог проучавању старнх ткања у Југославији)

Ангелина Крстева Неколико примера о међусобним утицајима у орнаментици народних везова неких суседних предела у Македонији

Жарко Илнћ Влака или влачуга

Др Мирко Барјактаровић О једној савременој арбанашкој породичној задрузи

Др Марио Петрић O питању поријекла обичаја татауирања код Балканских народа

Шпиро Кулишић Неколики трагови аграрно-матријархалне основе у словенској вјерској традицији

Др Слободан Зечевић Герман

Др Милован Гаваци Балканско-карпатске двојнице и проблеми око њих

Др Јован Вукмановић Свадбени обичаји у Горњем и Доњем Ораховцу

Б о р ђ е Т е ш и ћ Модел и макета као изложбени експонат

 

III

Лоубомир Андрејић Обредне ватре (библиографија) 

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 38
Преузми

233 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1975.

Одговорни уредник: др Слободан Зечевић

 

Др Слободан Зечевић: Увод

Др Мирослав Драшкић: Насеља, порекло становништва и етнички процеси у општини Бор

Персида Томић: Сточарство

Душан Масловарић: Традиционална земљорадња у општини Бор и промене настале развојем рударства

Персида Томић: Допунско привређивање

Рабија Хасанбеговић: Народна архитектура на територији општине Бор

Јелена Аранђеловић-Лазић: Народна ношња у околини Бора

Загорка Марковић: Женска домаћа радиност

Никола Пантелић: Из друштвеног и породичног живота

Никола Пантелић: Женидбени обичаји у околини Бора

Др Слободан Зечевић: Култ мртвих и самртни обичаји у околини Бора

Петар Костић: Годишњи обичаји у околини Бора

 

Осврти

Др  Драгослав Антонијевић: Етнолошка проблематика у „Историји Београда“

 

Хроника

Јасна Бјеладиновић: „Облици народног живота у Европи“ – Белгија 1975. г.

Мирјана Прошић: Стучни састанци етнолога

Андријана Гојковић: Пети интернационални састанак стручњака за проучавање музичких инструмената

 

In Memoriam

Др Петар Влаховић: Стручно научна делатност Др Мирослава Драшкића

 

Прикази

Др Слободан Зечевић: Др Бојана Радојковић: Филактерији, енамлуци, припојаснице

Љубомир Међаши: Руски народни писнï у записах В. М. Гнатюка

Никола Пантелић: Ethnologia Slavica

Никола Пантелић: Ion Vlăduţiu: Etnografia românească

Др Мирко Барјактаровић: Wanda Paprocka: Współczesne przemiany wsi kurpiowskiej

Дарко Танасковић: Michèle Nicolas: Croyances et pratiques populaires turques concernant les naissances

Дарко Танасковић: Michèle Nicolas: Poissons et pêche en Turquie

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 37
Преузми

320 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1974.

Одговорни уредник  др Слободан Зечевић

 

Садржај

 

Студије и чланци

Јасна Бјеладиновић: Народна ношња у ваљевској Подгорини, Колубари и Тамнави

Рајко Мамузић: Насељавање и култура становања у војвођанским насељима 18. и 19. века

Др Петар Влаховић: Етнолошки значај неких новијих миграционих кретања у Југославији

Др Слободан Зечевић: Русалке и тодорци у народном веровању североисточне Србије

Мр Душан Бандић: Крв у религијским представама и магијско-култној пракси нашега народа

Магдалена С. Кабуша: Сеоски привредни обичаји и обреди народа Југославије у пролећном календарском циклусу

 

Грађа

Никола Пантелић: Етнолошка грађа из Буџака

Др Петар Пауновић: Село Злокуће

 

IN MEMORIAM

Др Мирко Барјактаровић: Сто година од рођења и тридесет година од смрти др Јована Ердељановића

Др Слободан Зечевић: Тихомир Ђорђевић – поводом тридесетогодишњице смрти

 

Осврти

Др Слободан Зечевић: Лењинградски етнографски музеји

Петар Костић: Музеји у Боготи

 

Хроника

Петар Костић: Изложба ,,Народна уметност Југославије“ у Боготи

Петар Костић: Изложба ,,Покладне маске“ у Етнографском музеју у Загребу

Вера Станисављевић-Ракић и мр Радомир Ракић: ХIII саветовање Етнолошког друштва Југославије и IХ годишња скупштина  друштва

Мр Радомир Ракић: Симпозијум о етнолошком проучавању савремених промена у народној култури и народном животу

Душан Дрљача: Етнографске теме на 21. Фестивалу југословенског документарног и краткометражног филма

 

Прикази

Никола Пантелић: Никола Павковић: Право прече куповине у обичајном праву Срба и Хрвата

Жељка Шкорић: Миљана Радовановић: Вук Караџић, етнограф и фолклорист

Др Слободан Зечевић: Оливера Младеновић: Коло у Јужних Словена

Др Петар Влаховић: Др Слободан Зечевић: Оливера Младеновић: Коло у Јужних Словена

Др Петар Влаховић: Др Слободан Зечевић: Елементи наше митологије у народним обредима уз игру

Јасна Бјеладиновић: Angelos Baš: Noša na Slovenskem v poznem srednjem veku in 16 stoletju

Бреда Влаховић: Anton Cevc: Velika planina

Mr Dušan Bandić: Veselin Čajkanović: Mit i religija u Srba

Др Миљана Радовановић: IO.B.Бромлеи: Етнос и етнографи

Никола Пантелић: Viera Urbancova: Почеци словачке етнографије

Никола Пантелић: Etnologia slavica 4

 

Библиографија

Мр Радомир Ракић: О проучавању сродства и сродничких назива

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 36
Преузми

292 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1973.

Одговорни уредник  др Слободан Зечевић

 

Садржај

Др Мирко Барјактаровић: Уз седамдесетпетогодишњицу живота Митра Влаховића

 

Студије и чланци

Др Петар Влаховић: Етнички процеси у Македонији

Никола Пантелић: Снахачество у Србији

Др Слободан Зечевић: Заветина у североисточној Србији

Др Мирко Барјактаровић: Питање једноданчића из наших народних веровања

Рабија Хасанбеговић: Мађијски и емпиријски елементи у народним обичајима око рођења

Љубомир Рељић: Култни симболи на дипломи једног баштована из 1802. године

Шефик Бешлагић: Стећци у околини Жабљака

 

Грађа

Др Јован Трифуноски: Надгробни споменици у кумановском крају

Марија Киш: Ускршњи обичаји Срба око Будимпеште

 

Осврти

Др Слободан Зечевић: Етнопарк у Мартину

 

Хроника

Емилија Церовић: Двадесет пет година рада Етнографског института Српске академије наука и уметности

Др Петар Влаховић: Научни скупови наших етнолога у 1972. години

Душан Дрљача: Етнографске теме на деветнаестом фестивалу југословенског документарног и краткометражног филма

Мр Радомир Ракић: Seminarium etnologikum – теренска истраживања словачких студената, пример међународне сарадње

Андријана Гојковић: Четврти интернационални састанак стручњака за проучавање народних музичких инструмената

 

Прикази

Мр Душан Бандић: Бронислав Малиновски: Научна теорија културе

Мр Душан Бандић: Војин Матић: Заборављена божанства

Др Мирко Барјактаровић: Др Јован Трифуноски: Скопска Црна Гора

Др Мирко Барјактаровић: Др Обрен Благојевић: Пива

Др Милка Јовановић: Мирјана Малуцков: Народна ношња Румуна у југословенском Банату

Др Мирко Барјактаровић: Петар Момировић: Риболов на Великој Морави

Др Слободан Зечевић: Etnologia slavica III, Ybornik Filoyofickej fakulty Univerziy Komenskeho v Bratislave, Bratislava 1972.

Др Мирко Барјактаровић: Herman Lansfeld: Habanske pamatky, Straznice, 1970, s. 475

 

Библиографија

Љубомир Андрејић: Библиографија о породичној задрузи код наших народа

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 35
Преузми

152 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1972.

Одговорни уредник  др Слободан Зечевић

 

Садржај

 

Студије и чланци

Јасна Бјеладиновић: Народна ношња у рачанском крају

Др Мирко Барјактаровић: Традиционални облици својине у Југославији

Др Ђурђица Петровић: Прилог проучавању касносредњовековних градских гробаља

Мр Душан Бандић: Неки типови ,,сечног“ оружја у нашим народним веровањима и магији

Андријана Гојковић: Неколико музичких инструмената Далеког Истока

 

Грађа

Аница Шаулић: Понеки траг тотема у народној причи

Др Јован Трифуноски: Етнографска грађа из области Бабуне и Тополке

 

Хроника

Др Петар Влаховић: Рад дванаестог саветовања етнолога Југославије

Др Петар Влаховић: Рад ХVIII конгреса Савеза фолклориста Југославије

Надежда Пешић-Максимовић: Југословенски етнолози на првом међународном конгресу европске етнологије

Надежда Пешић-Максимовић: Заштита народне архитектуре – тема симпозијума ICOMOS-a

 

Прикази

Др Петар Влаховић: Др Дејан Медаковић: Путеви српског барока

Бреда Влаховић: Slavko Kremenšek; Ljubljansko naselje Zelena Jama kot etnološki problem

Др Мирко Барјактаровић: Dr Vanek Siftar: Cigani -minulost v sedajnost

Др Мирко Барјактаровић: Jens Bjere: Kalahari (pračovjek u atomsko doba)

 

In memoriam

Милица Матић-Бошковић: Бранислав Русић (1912-1971)

 

Библиографија

Милица Марић-Бошковић: Библиографија радова проф. Др Бранислава Русића (1934 – 1971)

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 34
Преузми

243 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1971.

Одговорни уредник  др Слободан Зечевић

 

Садржај

Др Слободан Зечевић: Развој и перспективе Етнографског музеја у Београду

Др Сребрица кнежевић: Стогодишњица прве концепције Етнографског музеја

Загорка Марковић: Десет година рада педагошко-пропагандне службе

Др Мирко Барјактаровић: Уз 65-годишњицу оснивања Етнолошке катедре

 

Студије и чланци

Јелена Аранђеловић-Лазић: Женско оглавље у облику рога као одраз примитивне идеје о плодности

 

Осврти

Др Петар Влаховић: Оскар Колберг и његов значај за проучавање етничке структуре неких делова Југославије

 

Грађа

Сунчица Михаиловић: Свадбени обичаји у Нишави

 

Хроника

Љубомир Мадеши: Осврт поводом ,,Ружи червени ружи“ у Руском крстуру

Др Сребрица Кнежевић: Балкански фолклор као привлачна тема научника и истраживача широм света

Др Сребрица Кнежевић: Други бијенални семинар етнографског и фолклорног филма

 

Прикази

Ненад Љубинковић: Драгослав Антонијевић: Алексиначко Поморавље

 

Библиографија

Љубомир Андрејић: Прилог библиографији о самртним, погребним и посмртним обичајима и веровањима

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 33
Преузми

270 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1970.

Главни и одговорни уредник  Слободан Зечевић

 

Студије и чланци

Петар Костић: Обичај постављања застава на гроб

Слободан Зечевић: Мотиви наших народних веровања о летњој солистицији

Персида Томић: Црепуље и вршници у североисточној Србији – са освртом на ове судове и у другим крајевима Југославије

Голуб Добрашиновић: Вуков покушај да изради етнографске карте јужнословенског живља

Мирко Барјактаровић: О етничком опредељењу

Петар Влаховић: Кричи и зачеци њиховог етничког раслојавања

Слободан Зечевић: Срби у насељима око Будимпеште и неки њихови обичаји

 

Прилози и грађа

Никола Пантелић: Свадбени обичаји у Неготинској Крајини

Мирослав Драшкић: Подударност ликовних мотива на надгробним споменицима из западне Србије са споменицима из Марамуреша и западној Румунији

Пантелејмон Дошен: Прилог за монографију Банатске Црне Горе (за штампу припремио Никола Пантелић)

 

Хроника

Персида Томић: Поводом изложбе „Народно ликовно изражавање у Србији“

Радмила Петровић: „Мокрањчеви дани“ у Неготину

Радмила Петровић: Седамнаести конгрес Савеза фолклориста Југославије

Душан Дрљача: Саветовање етнолога словенских земаља јуна 1970. у Словачкој

Сребрица Кнежевић: Проблематика и рад румунског колоквиума о фолклору – Темишвар 1970.

 

Прикази

Мирко Барјактаровић: Др Драгослав Срејовић – Лепенски Вир, нова праисторијска култура у Подунављу – Српска књижевна задруга, Београд, стр. 327

Мирко Барјактаровић: Фанула Папазоглу – Средњобалканска племена у предримско доба – Сарајево, 1969., стр. 11-398, са изводима извора, регистром и картама

Петар Влаховић: Милош Ђ. Слијепчевић – Сомбор, село у горњој Херцеговини – Академија наука и умјетности Босне и Херцеговине, Грађа XV, Одељење друштвених наука, књ. 11, Сарајево 1969., стр. 9-230, и седам табли у прилогу

Петар Влаховић: Миленко С. Филиповић – Прилози етнолошком познавању североисточне Босне – Академија наука и умјетности Босне и Херцеговине, Грађа XVI, Одељење друштвених наука, књ. 12, Сарајево 1969., стр. 3-169

Никола Пантелић: С. А. Токарев – История руской этнографии (дооктябарьский период), Москва, 1966., страна 452

Петар Костић: Joel Halpern – The changing Vilage community – Prentice – Hall Inc. Englewood Cliffs, N. J. 1967.

 

In Memoriam

Никола Пантелић: Петар Ж. Петровић

Бреда и Петар Влаховић: Даринка Зечевић ( Колашин 1911. – Београд 1970.)

 

Библиографија

Љубомир Андрејић: Прилог библиографији о Циганима

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 31-32

515 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1968-69.

Главни и одговорни уредник  Слободан Зечевић

 

Неготинска Крајина

Слободан Зечевић: Увод

Мирослав Драшкић: Порекло становништва и етнички процеси у селима неготинске општине

Душанка Бојанић-Лукач: Неготинска Крајина у време турске владавине – на основу извора из XV и XVI века

Душан Масловарић: Земљорадња у Неготинској Крајини

Персида Томић: Сточарство

Душан Масловарић: Виноградарство у Неготинској Крајини

Слободан Зечевић: Риболов на крајинској деоници Дунава

Персида Томић: Допунско привређивање

Љубомир Рељић: Исхрана сеоског становништва комуне Неготин

Рабија Хасанбеговић: Архитектура сеоске куће и привредних зграда у Неготинској Крајини

Јелена Аранђеловић-Лазић: Народна ношња у Неготинској Крајини

Никола Пантелић: Друштвени живот у Неготинској Крајини

Слободан Зечевић: Митска бића народних веровања североисточне Србије

Петар Костић: Годишњи обичаји у Неготинској Крајини

Слободан Зечевић: „Празник“ (Слава) у североисточној Србији

Драгослав Девић: Музичка традиција Неготинске Крајине (прилог етномузиколошкој пракси)

Миодраг Лекић: Етнографска грађа у архиви неготинске цркве

 

Чланци

Јасна Бјеладиновић: Народна ношња у Азбуковици

 

Хроника

Петар Влаховић: Саветовање Етнолошког друштва Југославије

Радмила Петровић: Конгреси Савеза фолклориста Југославије

Милка Јовановић: „Мокрањчеви дани“ 1968. и 1969. године; III и IV Саветовање музиколога, етнолога и фолклориста

Мирко Барјактаровић: Свечаност поводом седамдесетогодишњице професора С. А. Токарева

Петар Влаховић: Симпозијум о раном средњем веку у Словенији, поводом 1400-те годишњице досељавања

Сребрица Кнежевић: Актуелни проблеми светске фолклористике – „Румунија 69“

Петар Влаховић: Планшарска култура на Горењском (приказ изложбе у Крању)

Верослава Хаџи-Ристић: Опште пољска Конференција музеја на отвореном простору

 

Прикази

Мирко Барјактаровић: Зденка Лехнер – Маријана Гушић – Народни обичај Љеље – Краљице, као хисторијски споменик, Загреб 1967. Стр. 5-41, са осам илустрација

Мирко Барјактаровић: Др Милорад Васовић – Врбас и његова комуна (географска монографија) издање Матице српске, Нови Сад 1968. Стр. 5-189

Мирко Барјактаровић: П. И. Пучков – Население океании, етнографический обзор, Москва 1967. Стр. 3-247

Петар Влаховић: Т. А. Шпажников – Религии стран Африки, А. Н. СССР, издат. „Наука“, Москва 1967, 3-210

Петар Влаховић: Жизнь, ее происхождение и развитие, А. Н. СССР, Инстит. Философии, издат. „Наука“, Москва 1967, 5-440

Петар Влаховић: Проблемы Эволюции человека и его рас, Институт Этнографии А. Н. СССР, издат. „Наука“, Москва 1968, 5-278

Петар Влаховић: История и культура народов севера Дальнего востока, А. Н. СССР, Сибирское отделение, издат. „Наука“, Москва 1967, 3-218

 

In Memoriam

Загорка Марковић: Професор Др МИленко С. Филиповић, Босански Брод, 8.11.1902.-Београд, 22.4.1969.

 

Библиографија

Милица Матић-Бошковић: Етнологија у часопису „Годишњица Николе Чупића“

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 30
Преузми

222 странe, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1967.

Главни и одговорни уредник  Слободан Зечевић 

 

Студије и чланци

Персида Томић: Бачије у Карпатској области Србије, јужно од Дунава, са освртом на бачију уопште

Јелена Аранђеловић-Лазић: Месаљ – капа у облику круне

Слободан Зечевић: Самртни ритуал и неки облици култа мртвих у становништва влашког говорног језика Крајине и Кључа

Петар Ж. Петровић: Народни мотив ускрснућа покојника у Херцеговини, Босни и Србији

Петар Костић: Збирка шаралица за обредне хлебове у етнографском музеју у Београду

 

Прилози и грађа

Никола Пантелић: Свадбени обичаји у Јадру

Љубомир Рељић: Документација у Етнографском музеју у Београду

Никола Пантелић: Начин и организација теренских истраживања Етнографског музеја у Београду

Миодраг Лекић: Етнолошка грађа у поречком деловодном протоколу

 

Осврти

Јована и Никола Павковић: Појмови „архаичан“ и  „примитиван“ у Етнологији

Anna Kisielewska: Музеј под ведрим небом у Саноку

 

Хронике

Слободан Зечевић: Научни скупови наших етнолога

Никола Ф. Павковић: О регионалним саветовањима етнолога

Персида Томић: Лончарство на Словенском

 

Прикази

Шпиро Кулишић: Др Мирослав Драшкић – „Крајпуташи околине Краљева

Мирко Барјактаровић: Милисав Лутовац – Корита – Антропогеографска испитивања, Насеља и порекло становништва

Мирко Барјактаровић: Josef Vařeka – Vetrene mlyny na Morave a ve Slezsku

Мирко Барјактаровић: Љубинка Ћирић-Богетић – Комунице у Црној Гори у XIX и почетком  XX века

Оливера Младеновић: Пет година „ Народног стваралаштва“

Оливера Младеновић: Иван Иванчан – Народни обичаји корчуланских кумпанија

 

Библиографија

Уз седамдесетогодишњицу живота Петра Ж. Петровића, научног сарадника

Љубомир Андрејић: Слава – библиографија

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 28-29
Преузми

315 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1965-66.

Одговорни уредник  Персида Томић

 

Етнолошка истраживања у Ресави

Никола Пантелић: Увод

Др Мирослав Драшкић – Никола Пантелић: Разматрања о становништву Ресаве

Персида Томић: Сточарство

Персида Томић: Лов и пчеларство

Душан Масловарић: Земљорадња у доњој Ресави (Земљорадња, баштованство, воћарство и виноградарство у доњој Ресави)

Ђорђе Тешић: Занатство, саобраћај и трговина, рударство и индустрија

Рабија Хасанбеговић: Архитектура сеоске куће и привредних зграда у Ресави

Јелена Аранђеловић-Лазић: Народна ношња у Ресави

Никола Пантелић: Село, сродство и породица

Милица Бошковић-Матић: Обичаји о рођењу

Петар Костић: Новогодишњи обичаји у Ресави

Петар Костић: Крсно име – слава

 

Чланци и расправе

Владимир Живанчевић: О пореклу имена медвед

 

Прилози и грађа

Јасна Бјеладиновић: Народна ношња у Рађевини

Мирко Барјактаровић: Проблем Тобелија (вирџина) на Балканском полуострву

Слободан Зечевић: Таласони – Митска бића заштитници грађевина и закопаног блага

Персида Томић: Навезени стихови

 

Јубилеј

Бранко Плеше: Уз 70-годишњицу живота проф. Дра Милована Гавазија

 

Библиографија

Јелена Николајевић – П. Ж. Петровић: Додатак библиографији радова етнолога Д-ра Јована Ердељановића

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 27
Преузми

502 стране, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1964.

Уредник: Персида Томић

 

Мирко Р. Барјактаровић  Јадар (уводне напомене)

Др Мирко Барјактаровић, Никола Павковић  Порекло и кретање становништва Јадра

Берислав Николић  Прилог проучавању порекла јадарског говора

Персида Томић  Привреда-сточарство

Душан Масловарић Земљорадња, воћарство са виноградарством  и баштованство

Ђорђе Тешић  Занатство, рударство и индустрија

Никола Павковић, Ђорђе Тешић  Традиционални саобраћај, комуникације у Јадру и трговина

П. Томић , Д. Масловарић, Ђ. Тешић  Допунско привређивање (Сакупљање плодова , Лов, Риболов, Пчеларство, Наполичарство и надничарство, Печење („жежење“) креча, Дрворезбарство и Копање бунара)

П. Томић,  Д. Масловарић, Ђ. Тешић Народни обичаји у вези са привредом

Рабија Хасанбеговић Градска и сеоска кућа

Никола Павковић  Архитектура привредних зграда и њихов функционални развитак

Сребрица Кнежевић Исхрана  

Милка Јовановић,  Јасна Бјеладиновић Народна ношња

Милка Јовановић,  Јасна Бјеладиновић Женска домаћа радиност

Никола Пантелић, Никола Павковић  Село и неки облици друштвеног живота

Никола Пантелић Сродство и задруга

Петар Костић  Новогодишњи обичаји

Милан Јефтић Слава

Милан Јефтић Смрт и сахрана

Милан Јефтић Гробља и надгробна обележја

Радмила Петровић  Народна музика

Сребрица Кнежевић Здравствена култура и проблеми народне медицине

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 26
Преузми

309 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1963.

Одговорни уредник: Владимир Живанчевић

 

Чланци и расправе

В л а д и м и р Ж и в а н ч е в и ћ  Пролегомена за материјалистичко проучавање религије

В л а д и м и р Ж и в а н ч е в и ћ  Волос – Велес, словенско божанство териоморфног порекла

Пе т а р К о с т и ћ  Разлике у новогодишњим обичајима у областима косовско-ресавског и млађег херцеговачког говора

М и р о с л а в Д р а ш к и ћ  Прилог проблему типологије народних ношњи у СР Србији

Ј е л е н а А р а н ђ е л о в и ћ – Л а з и ћ  Ношња Влаха Унгуреана крајем XIX и почетком XX века

П е т а р Ж. П е т р о в и ћ  Шумадија

др. В л а д и м и р Ј а к о в љ е в и ћ  Културно-антрополошко проучавање у афричкој Гвинеји

 

Мањи прилози

др С л о б о д а н З е ч е в и ћ  Десна и лева страна у српском народном веровању

М. Р. Б а р ј а к т а р о в и ћ  Штап и његове улоге у животу наших људи

С р е б р и ц а К н е ж е в и ћ  Пољске вићинанке

 

МУЗЕЈСКЕ ЗБИРКЕ

Ђ. Т е ш и ћ  Народни накит XIX века према збирци Етнографског музеја у Београду

Ј. М а д л и ћ  Конзервација старих пушака у Војном музеју ЈНА

 

Архивска грађа

Ма р и ј а Ц р н и ћ  Прћија по документима из херцегновског архива у XVIII веку

 

Осврти-прикази

Д у ш а н Д р љ а ч а  Будући етнопарк на Златибору

Д у ш а н Д р љ а ч а  Основнгле задачи советскои зтнографии в свете на решении XXII свезда КПСС

М. Р. Б а р ј а к т а р о в и ћ  Народне ношње у Босни и Херцеговини, Сарајево 1963.

М. Р. Б а р ј а к т а р о в и ћ  Васил Маринов : Принос към изучаването на произхода, бита и културата на Саракачаните в България, БАН, София 1963.

Н. П а н т е л и ћ  Heinrih Schiffers : Африка, Загреб 1962

В о ј и н М. И в а н о в и ћ  Др Марк Краснићи : Савремене друштвено-географске промене на Косову и Метохији

 

Извештаји

Извештај о раду Етнографског музеја СРС  у Београду за 1963. годину

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 25
Преузми

220 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1962.

Уредник:  Шпиро Кулишић

 

Етнолошка истраживања у Горњој Ресави

Персида Томић  Увод

Персида Томић  Опште напомене о привреди у горњој Ресави

Персида Томић  Сточарство

Душан Д. Масловарић Земљорадња

Персида Томић  Домаћа радиност и занати

Персида Томић  Допунско привређивање

Никола Пантелић  Село и породица

Милица Бошковић-Матић   Народни обичаји

Свадбени обичаји

Погребни обичаји

Ђурђевдански обичаји

Крсно имеслава

 

In memoriam

Персида Томић  Јерина Шобић (1909— 1962)

 

Извештаји

Никола Пантелић  Летња пракса студената етнологије у Пољској

Извештај о раду Етнографског  музеја  НРС у периоду од 1. октобра 1961. године до 1. октобра 1962. године 

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 24
Преузми

180 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1961.

Уредник:  Шпиро Кулишић

 

Чланци и расправе

Шпиро Кулишић  Главни правци и нека основна теоријска питања у етнологији

Петар Ж. Петровић  Стари Влах

Јерина Шобић  Разматрања о шопској ношњи

Ангелина Крстева  Народни вез у Мариову

 

Мањи прилози

М. Р. Барјактаровић  Један примјер сродства по куму у горњем Полимљу

Ђ. Тешић  Две дијадеме у Етнографском музеју у Београду

 

Архивска грађа

П етар Д. Шеровић  Прилози за проучавање народног живота у Боки Которској у XVIII вијеку

 

Осврти-прикази

Шпиро Кулишић  Једно дјело о Баскима

Мирко Барјактаровић Милан Влајинац: Речник наших старих мера — у току векова -1 св., пос. изд. САНУ, књ. 349, Београд 1962.

М. Р. Барјактаровић Др Милисав Лутовац Рожаје и Штавица, Насеља и порекло становништва, изд. САНУ, књ. 37, Београд 1960.

Петар Костић Cultures and societes of Africa, etidet vith general interduction, commentaries and notes by Simon and Phoebe Ottenberg Random House, New York 1960.

Ђ. Тешић C. Георгиева , Д. Бучински, Старото златарство във Враца, София 1959.

Душан Дрљача  К. Zawistowicz — Adamska, Technika Etnograficznych badan terenowych w šwietle doswiadczen ošrodka Lodzkiego, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Lodzkiego”, Lodž 1956.

 

In memoriam

Петар Влаховић  Живот и рад др Ника Жупанића (1876—1961)

 

Библиографија

Р. Кајмаковић,  П. Костић  Библиографија женидбених обичаја

 

Извештаји

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 22-23.
Преузми

271 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1960.

Уредник: Шпиро Кулишић

 

Чланци и расправе

Персида Томић О типовима грнчарског кола и керамике у Србији

Аница Петрушева Прегаче из Скопске Блатије

Петар Ж. Петровић Мотив људских очију код балканских Словена

Сребрица Кнежевић Лик змије у народној уметности и традицији Југословена

Драгослав Девић Сакупљачи наших народних песама Етнографски прилози

Др . Мирко Барјактаровић Петрово село и живот његових становника

Др . Миленко Филиповић Белешке о сеоској ношњи у Врањском Поморављу

Никола Пантелић Пивнице – Пољане

Ђорђе Тешић Тесак – справа за цеђење воска

Д р . Јован Трифуноски Цигани у Врањском Поморављу

Д р . Јован Вцкмановић Крсно име у Перасту

Д р . Мирко Барјактаровић О гробљима и гробовима у Горњем Полимљу

Петар Ж. Петровић Архивска грађа о народној ношњи

 

Осврти и прикази

Душан Д. Масловарић Утисци из Народног етнографског музеја у Софији

Д р . Мирко Барјактаровић  Д р . Јован Вукмановић : Паштровићи –антропогеографско-етнографска испитивања, Цетиње, 1960.

Д р . Мирко Барјактаровић Херодотова историја, Нови Сад, 1959.

Д р . Петар Влаховић,  Душан Дрљача Др. Вилко Новак : Словенска људска култура, Љубљана, 1960.

Никола Пантелић Мирко Барјактаровић : Ругова и њено становништво – Српски етнографски зборник  LXXIV, Београд, 1960.

Душан Дрљача  Инг. арх. Мирко Миличић : Непозната Далмација, студија о сеоској архитектури, Загреб, 1955.

Д ушан Дрљача Стефана Георгиева-Стойкова : Огнището в Билгарския бит, София, 1956.

 

In memoriam

Драгослав Антонијевић Научно дело др. Боривоја Дробњаковића

Оливера Младеновић Даница С. Јанковић (1898-1960)

Љубица С. Јанковић Библиографија радова Данице С. Јанковић

Персида Томић,  Јерина Шобић Босиљка Радовић (1903-1961)

Петар Костић Библиографија радова Босиљке Радовић

Пресуда Окружног суда Петру Ж. Петровићу 

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 21
Преузми

346 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1958.

Уредник:  Митар С. Влаховић

Јерина Шобић  Пиротско ћилимарство и његове везе са Истоком

Boјин Ивановић  Збирка ковчега Етнографскот музеја  у Београду

Јелена Аранђеловић-Лазић  Народне торбе

Ђ. Тешић  Челенка — „Оковано перје”

Шефик Бешлагић   Стећци на Некуку код Стоца

Божидар Милић-Криводољанин Технички развитак зграда у селу Јаоици, Срез крушевачки

Персида Томић  Црна грнчарија у Ђаковици

Персида Томић  Црепуљарство у селу Врњцима

Загорка Марковић  Печење катрана на Златибору

Бранко Плеше Свадбени обичаји у Хрватском Загорју

Добрила Милојевић – Радовић  Обичаји о рођењу и одгоју деце y Поречу

Јован Туцаков Трава од стра у сугестивној етномедицини

M. P. Барјактаровић  Подјела заједничке земље и кућевне својине

M. P. Барјактаровић Неколико играчака ратничког типа из Горњег Полимља

Милан Јефтић  Одбрана од града у Поцерини

H. Ч. Пантелић  O медицини и берберском занату у Србији у првој половини ХIХ-ог века (Из необјављених успомена Нићифора Нинковића, берберина кнеза Милоша)

Арх. Иван М. Здравковић  Етнолошка грађа из Бијелог Поља и околине

M. C. Филиповић  Један „крстати барјак”

Новица Шаулић  Тужбалице

Стеван Роца Из историјата Етнографског музеја у Сплиту

Ђ. Тешић Један начин украшавања кућа у околини Лозовика

Сребрица Кнежевић  Жене ковачи

Јован Вукмановић  Фашинада

 

Прикази

Загорка Марковић  Изложба „Пече на Словенском” у Етнографском музеју у Љубљани

Оливера Младеновић  М. Suštar : Slovenski Ijudski plesi Primorske  II F. Mardit — M. Suštar : Slovenski ljudski plesi Koroške, Ljubljana, 1959

Оливера Младеновић  Zdenka Jelinkova : Tolčive tance, Gottwaldow 1959 .

М.Р. Барјактаровић   Регсу Harriison Fawcett : Kroz prašume Južne Amerike, Zagreb 1956.

M. P. Барјактаровић  Eva Lips : Knjiga o Indijancima, Zagreb 1959.

M. P. Барјактаровић  Cv. Popović, Z. Marković : Stočari, balije’’ kod Čapljine i Ljubiškog, Sarajevo 1955.

H. Пантелић  Народы АфрикиАкадемии наук СССР, Москва 1954.

Н. Пантелић  Миленко С. Филиповић : Хас под Паштриком, Научно друштво НР

Босне и Херцеговине, Балканолошки институт књ. 2 

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 20
Преузми

272 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1957.

Уредник:  Митар С. Влаховић

 

Персида Томић  Бојење и шарање јаја

Љ. и Д. Ј а н к о в и ћ  Трагом нашег најстаријег орског културног каслеђа

Шпиро Кулишић  Неколико података о обичају мираза у Боки Которској

Јеремија Митровић  Милан Ђ. Станић — „Драгачевски вук”, како издавати народне умотворине

Божидар Милић-Криводољанин  Функционални развитак куће и економских зграда у селу Јасици

Д-р Миленко С. Филиповић Качкаваљ у Македонији и Србији

Стеван Т а н о в и ћ  Стари сеоски занати у околини Ђевђелије

Боривоје Дробњаковић  Белешке из Космајских села

Јован Трифуновски Етнографске белешке из врањске котлине

Cт. M. Мијатовић  Етнографске забелешке из Левча, Темнића и Ресаве

M. Бубало-Кордунаш  Из времена огулинског Кордуна за време граничарске војне управе

M. Бубало-Кордунаш  Из живота слијепца Вилипа Комадине

П. Ацић, C. Милојевић   Риба у предању и симболици

Ђ. Тешић  Преглед стручног и научног рада у Етнографском музеју у

Београду 1936—1940 г. и Регистар XI — XV књ. Гласника Етнографског музеја

Бранислав Крстић Прва упоредна студија о арбанашким и нашим народним песмама Петар С. Влаховић Рад Д-р Војислава С. Радовановића на етнологији

Статут Етнографског музеја HPC у Београду

Милица Бошковић-Матић Библиографија за 1941—1944. годину

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 19
Преузми

319 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1956.

Уредник:  Митар С. Влаховић

Бранислав Русић  Старији обичаји код одређивања земљишних међа и око пољских радова у Кичевији

Босиљка Радовић  Гајење и обрада лана и конопље у нашем народу

Ђорђе Тешић  Ужарство у Србији

Никола Ч. Пантелић O мушком гуњићу — јелеку

И. И. Патјехин Функционална етнолошка школа у служби британског империјализма — Превео П. Ш. Влаховић

Бранислав Крстић   Играње, свирање и певање у народним песмама Јужних Словена

Петар Ш. Влаховић  Трагови авункулата у јужнословенској народној поезији

Новица Шаулић  Јанковић Стојан и травнички везир

Боривоје Маринковић  Гуслар Саво Матов Мартиновић о Вуковој смрти

Шефик Бешлагић  Ријетка врста надгробних споменика у кумановском крају

B. Cимић  Резање мермера у Студеници и Чемерном

Никола Ч. Пантелић   O надгробним споменицима и каменоресцима у Власотинцу и околини

Мирко Барјактаровић   Мишљења o терминима етнологија, етнографија и фолклор

Цв. Ђ. Поповић  Маријана Гушић : Тумач изложене грађе,  Етнографски музеј-Загреб, 1955.

O. Mладеновић Иван Иванчан : Народни плесови Хрватске 1, Загреб, 1956.

Мирко Барјактаровић  Растко Петровић : Африка, Београд, 1955

Сребрица Кнежевић Етнографски музеј у Риму

Бранислав Русић  Рад на оснивању Југословенског одбора за етнолошки филм

Никола Ч. Пантелић  Изложба студената етнологије

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 18
Преузми

279 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1955.

Уредник Митар Влаховић

 

Бранислав Русић  Суваче у Македонији

Јерина Шобић  Опанци и опанчарски занат у Србији с освртом на музејске збирке

Босиљка Радовић  Печење ракије у нашем народу

Радмила Поленаковић  Самарџиски занат у Куманову

Јованка Николић  Мутавџије Ниша и околине

Ратислав Вукотић  Старији начин осветљења у Србији према музејској збирци

Добрила Милојевић-Радовић  Мумџиски занат у Алексинцу и Светозареву

Томаш Катанић  Женидба Поповић Стојана

Миодраг Лалевић О развоју и променама зиачења пословица

Иван Здравковић  Кућа породице Христић у Пироту

Милка Чанак  Радул-бегов конак у Зајечару

Д. Срејовић  Јелен у народним обичајима

Мирко Барјактаровић  Породична задруга Грковића код Призрена

Љубица Јанковић  Владимир P. Ђорћевић и народне игре

Даница Јанковић   Лајонел Баден

Кадри Халими   Етнолошка грађа у часопису „Јета е re“

Бранислав Крстић  Др Алојс Шмаус : Студије о Крајинској епици

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 17
Преузми

299 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1954.

Уредник Митар Влаховић

 

Д – р В л а д и м и р  Д в о р н и к о в и ћ   Три старинса гробља у студеничком крају

Б о ж и д а р  М и л и ћ – К р и в о д р љ а д и н  Развитак породичног насеља у селу Јасици

Д – р М и л е н к о  Ф и л и п о в и ћ   Дикјан у Македонији

К а д р и   Х а л и м и  Арбанашке речи у нашим тајним језицима

О л и в е р а  М л а д е н о в и ћ  Народне игре на Беле покладе у Великој Иванчи

П e т a p   В л а х о в и ћ  Прилог проучавању дрвеног оружја

A. М и л о ш е в и ћ  и  A. Ц е р м а н о в и ћ  Петао у хтонском култу код античких Грка и у српском народу

М и т а р  C.  В л а х о в и ћ  Косовац Јован

Н о в и ц а  Ш а у л и ћ   Кара -Ђоко и Делибашада Мушо

Д – р Љ у б о м и р  Д у р к о в и ћ – Ј а к ш и ћ  Његошева  лепота

М и р к о  Б а р ј а к т а р о в и ћ Стеванија Драгаш гуслар

М и р к о  Б а р ј а к т а р о в и ћ  Два податка о досељеним Братоножићима у Гружи

Л е о н т и ј е Л. П а в л о в и ћ  Металне иконе у Етнографском музеју у Београду

Ар х . М и л и ц а  С и м и ћ  Гробља и надгробни споменици у околини Новог Брда

С в е т о л и к  Ст. Д у ш а н и ћ  Вјеровања и обичаји у вези са убијеним курјаком

П е р с и д а  Т о м и ћ , Врчве — велики глинени ћупови

Ђ. Т е ш и ћ   Воденица и ваљавице у Истоку

Н и к о л а  П а н т е л и ћ  Прилог проучавању берберског заната у Београду

Ђ. Т е ш и ћ   Прилог проучавању шатровачког говора

В о ј и н  М . И в а н о в и ћ  Средњовековни надгробни споменици у Подрињу

З а г о р к а  М а р к о в и ћ  Прилог проучавању израде гумених опанака у ужичкој области

З а г о р к а  М а р к о в и ћ , М и л и ц а  Б о ш к о в и ћ – М а т и ћ  Самарџиски занат у ужичком крају

Д – р В л а д и м и р  Д в о р н и к о в и ћ  Етнолошке маргиналије

Библиографија

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 16
Преузми

266 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1953.

Уредник Митар Влаховић

 

Босиљка Радовић  Женска народна н ош њ а у Мачви и Поцерини

Митар C. Влаховић  Женска ношња у околини Београда од средине 19 века до данас

Персида Томић  Данашња аранђеловачка грнчарија

Јерина Шобић  Кожухарство у Неготинској Крајини, Пожаревцу и околини

Леонтије Павловић  Рукописни молитвеник Етнографског музеја у Београду

Љубица С. Јанковић и Даница С. Јанковић  Три генерације народних игара у Чачку — Преглед чачанских орских игара

Персида Томић  Црепуљарство у селу Котражи у шумадиској Јасеници

Загорка Марковић-Благојевић   O опанцима на Косову и  Метохији

Петар Ж. Петровић  Да ли су Срби имали кревет?

Оливера Поповић   Испирање злата у потоцима и речицама слива Тимока

Војин Ивановић  Наше народно бојење

Петар Влаховић  Предраг Ацић : Паун у народној религији, умотворинама и уметности

Милутин Јовановић и Радуле Кецојевић  Столарскопрепараторска радионица

Милица Бошковић-Матић   Библиографија за 1938. и 1939. годину

Д-р Мирко Барјактаровић   Д-р Тих. Р. Ђорђевић и његов рад

Петар Влаховић  Д-р Јован Ердељановић

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 15
Преузми

191 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1940.

Уредник Боривоје М. Дробњаковић

 

Чланци

Јован Вукмановић Шокачка народна ношња у Бачком Брегу

Шпиро Кулишић Божићна печеница

Миленко Филиповић Доњи Бирач

Владимир Николић Из народне медицине у Нишу за време турске владавине

Манојло Бубало-Кордунаш Из народне медицине са Огулинског Кордуна

Татомир Вукановић Лична имена код Срба

Даница Јанковић  Драмски елементи у нашим народним орским играма и

народна орска игра као драмски елеменат народних обичаја

Љубица Јанковић Народне игре у Кичеву и околини

Бранислав Русић Знаоци немуштога језика

Mupko Барјактаровић Етнолошко у Горском вијенцу

Александар Петровић Чума у нашој народној поезији

Томаш Катанић Песма o Куштриму Васојевићу

 

Мањи прилози

Десанка Шамић-Алберти Записи Луке Шешића, свештеника у Српској Капели

Љубица Јанковић Још нешто о приликама за играње у Скопској Црној Гори

Милорад Малошевић Цинцарско „хорјо“ — село на Копаонику

Милорад Милошевић Сампаси на Бабичкој Гори у Заплању

Милорад Милошевић O ваљалицама на Злотској Реци

Милорад Милошевић Ваљалица на врелима у Маломе Извору

Миливоје Кнежевик Две легенде о проклетој Јерини из Ужичког краја

Милорад Милошевић Легенда o Семетешком Језеру на Копаонику

Милорад Милошевић Стародревни град Козник над Расином

Миливоје Кнежевић Растеривање градобитне у ужичком крају

Mupko Барјактаровић Још o барјаку код Васојевића

Стеван Тановић Причешћивање без свештеника

A. Романо и A. Алкалај Џуха

T.: Додатак Огледу библиографије наших народних пословица

T.: Додатак Огледу библиографије наших народних загонетака

Боривоје Дробњаковић Етнографски музеј у Београду у 1940. години

Боривоје Дробњаковић  Никола Зега

Mupko Барјактаровић  Андрија П. Јовићевић

Tux. P. Ђорђевић  Поменик

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 14
Преузми

121 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1939.

Уредник Боривоје М.  Дробњаковић

 

Чланци

Маринко Станојевић  Баја-Цора у народној, традиционалној књижевности источне Србије

Д-р Тихомир P. Ђорђевић Џуха у предању шпанских Јевреја у Б е о гр а д у

Љубица C. Јанковић  Русалије

Д-р Александар Петровић Грађа за изучавање наше народне религије

Милан Карановић Слава „Цркве Ловнице“ у Бирчу

Јован Вукмановић Маслињаци и прерада маслина у Паштровићима

Новица Шаулић  Браћа Мусићи на Косову

Томаш Катанић Песма o Стеву Васојевићу

Томаш Катанић  Једна тужбалица из Васојевића

D-r Zdenko Vinski značenju etnologije za kulturnu historiju Slavenskog Juga

Митар Влаховић  Неки слични делови женске ношње у западним и источним

крајевима Југославије

 

Мањи прилози

Маринко Станојевић  Из народне књижевности

Шпиро Кулишић  O светковању четвртка

Петар Момировић  Етнолошка грађа из с ел а Слепче у Срезу крушевском

Војин Вуковић  „Сјеничке куће на точковима“

Мирко Барјактаровић  Посуђе у околини Берана

Новица Шаулић Манастир Св. Тројице код Пљеваља

Новица Шаулић Крштеница Радована Мрчаревића

Mирко Барјактаровић Још o барјаку код Васојевића

Милорад Милошевић Неколико података о риболову на средњем Пеку

Милорад Милошевић Бачијање у Звижду

Милорад Милошевић Израда барута у селу Дубокој у Звижду

Милорад Милошевић O изради црепуља у селу Нересници у Звижду

Светозар Раичевић  Библиографија радова наших етнолога — IX Митар С.Влаховић

Д-р Боривоје Дробњаковић Етнографски музеј у Београду у 1939. години 

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 13
Преузми

181 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1938.

Уредник Боривоје М.  Дробњаковић

 

Чланци

Д -р Тихомир Р. Ђорђеваћ Неколико архивских података о нашим народним обичајима

Д -р Јован Ердељановић Етнологија као наука 

Даница Јанковић  Празничне народне игре у Поречу у Јужној Србији

Bepa Димитријевић Папуџије у Скопљу

Mupko Барјактаровић Вјештачко наводњавање у околини Берана

Љубиша Протић Заклетва као доказно средство код Срба и Цигана

Мих. Миладиновић и Вуко Петровић Етнолошка грађа из Радовишког у Јужној Србији

Стеван Тановић Народно лечење из околине Ђевђелије

Петар Момировић Бајање у нашем народу

Влајко В л а х о ви ћ  Неколико запажања о народним песмама у Битољу

Војин Вуковић O народној песми и начину певања на Пељешцу

Митар В лаховић гусларима око Моравице и Скрапежа

Новица Шаулић Вук Лопушина

X. Поленаковић Још један тип приповетке о девојци без руку

Д-р Александар Петровић Црни глог у народном веровању

 

Мањи прилози

Д-р Боривоје Дробњаковић  О гуслама и гусларима у златиборским Рудинама

Љубиша Ђенић Гуслари на Златибору

Д-р Боривоје Дробњаковић  Неколико података о гуслама и гусларима на

Луштици у Боки Которској

Д-р Миленко Филиповић Самарџиски занат у Струмици

Милева Кастратовић Израда црепуља у Бихору код Берана

Љубиша Ђеник Прикојасе

Д -р Боривоје Дробњаковић  Средства против невремена на Златибору

Д-р Боривоје Дробњаковић  Бајање против змијиног уједа на Златибору

П. Ш.  Постанак имена Шобајићи

Богосав Ивановић Оборавање села

Мил . Милошевић Обичаји приликом грађења куће у Горњем Звижду

Мил. Милошевић  Љагани-колевке у Злоту

Томаш Катанић Народно веровање

Томаш Катанић барјаку код Васојевића

Бранко Милаковић Библиографија за 1937. год .

Д-р Боривоје Дробњаковић  Етнографски музеј у 1938. год.

Татомир Вукановић  Владимир P. Ђорђевић

Борис Јованчевић  Сава M. Милосављевић

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 12
Преузми

237 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1937.

Уредник Боривоје М. Дробњаковић

 

Чланци

Д-р Владимир Ћоропик Покушај једне дробњачке с е о б е 1700 године

Даница C. Ј ан к о ви ћ  Жена у нашим народним играма

Д-р Миленко C. Филиповић Говедаров Камен на Овчем Пољу

Ivo Franić Narodni običaji i obredi uz prvo oranje i sijanje u srezu Slavonskopožeškom

Љубиша Протић Неки обичаји око куповине, продаје и трампе

Љубиша Протић Разграничавање имања

Д-р Александар Петровић и Петар Вујић Ракиске задруге у Косовом Лугу

Д-р Боривоје Дробњаковић  Свадбени обичаји к о д православних Срба у околини манастира Тавне у Босни

Петар Ж . Петровић  Скорње

Радмила Ћатић Мушка народна ношња у Мачви

Д-р Александар Петровић  O пореклу неких наших лекова

Јован  Вукмановић  Тигларство у Црмници

Радулка Марковић  Грнчарски занат у селу Драчеву к о д Скопља

Јован J. Вукмановић изради црепуља и печењу хлеба у Црмници

Бранислав Русић  Смоларење у Поречу

Митар C. Влаховић O наводњавању у околини Гусиња и Плава

Tрипko Влаховић  Писмо и писмоноша у нашим народним песмама

Новица Шаулић Смрт Смаилаге Ченгића

 

Мањи прилози

Милорад Јел. Милошевић О ваљалицама на реци Јошаници

Милорад Јел. Милошевић изради црепуља у селу Валакоњу

Милорад Јел. Милошевић Неки обичаји и празноверице у селу Валакоњу

Милорад Ј ел . Милошевић Народне празноверице у копаоничким селима у Ибру

Перса Томић Живот и ра д Милорада Медаковића

Д -р Боривоје Дробњаковић  Библиографија радова наших етнолога — VII Владимир Ткалчић

Татомир Вукановић Библиографија радова наших етнолога — VIII Д-р Миленко С. Филиповић

Бранко Милаковић Библиографија за 1986. год.

Д -р Боривоје Дробњаковић Етнографски музеј у Београду у 1937. години

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 11
Преузми

209 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1936.

Уредник Боривоје М. Дробњаковић

 

Чланци

Љубица С. Јанковић  Народне игре на Косову

Љубшиа Протић Неки обичаји око куповине, продаје и трампе

Ivo T. Franić Narodni običaji i obredi uz prvo oranje i sijanje u srezu Slavonsko požeškom

Десанка Поповић u Tанасије Богић  Свадбени обичаји у Бектешком Градишту

Милорад Јел. Милошевић Народне празноверице у копаоничким селима у Ибру

Илија Радуловић Народна веровања у Зети

Петар Момировић Бајање у Јагодини и околини

Бранислав Русић Хришћанска хамајлија

Томаш Кн. Катанић  Народно лекарство

Д р . Боривоје Дообњаковић Маслињаци и прерада маслина на Луштици у Боки Которској

Јован Јуриишћ Етнографска грађа из Млаве

Д р . Александар Петровић Mopa

Стеван Тановић: Дотеривање лубање и осталих делова тела у околини Ђевђелије

Новица Шаулић Смрт Смаилаге Ченгића

Новица Шаулић Смаилага удара на Грахово

Петар Ж . Петровић Прилози проучавању тужбалица у Северној Србији

Трипко Влаховић Писмо и писмоноша у нашим народним песмама

Митар C. Влаховић гуслама и гусларима у пиротском крају

 

Мањи прилози

Јован Вукмановић  О ђурђевданским обичајима у Батињаиима

Владимир Николић Разне етнолошке белешне из околине Пирота и Ниша

Милинко Брајовић Клетве у селу Јеленку, у срезу Даниловградском

M. C. Лалевић O значењу неких пословица

M. Б. Кордунаш Српске народие приповетке са Огулинског Кордуна

Бранко Милаковић Народно предање о именима неких места у околини Лебана, у срезу Јабланичком

Бранко Милаковић  Народно предање о имену села Заграђа у Качеру

Петар Ж. Петровић O бањи код Новог Пазара

 

Библиографије

Божана Петковић и Bepa Милутиновић Оглед библиографије наших народних загонетки

Божана Петковић u Bepa Милутиновић Додатак Огледу библиографије наших народних нословица

Бојка Николић Лека, часопис за културно-просветна питања и књижевност V,1933 — VII/1935

Бранко Милаковић Библиографија за 1934. и 1935. год.

Пептр Ж . Петровић Библиографија радова наших етнолога. — VI Д-р Боривоје Дробњаковић

Боривоје Дробњаковић Етнографски музеј у 1936 год.

Петар Ж . Петровић  Др. Илија Јелић

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 10
Преузми

166 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1935.

Уредник Др Боривоје М. Дробњаковић

 

Чланци

Д-р Тихомир Р. Ђорђевић  Црна чоха кроја каурскога

Д-р Веселин Чајкановић Босиљак

Д-р Niko Županić  Ka problemu tumačenja imena koruške prestonice Celovca

Д-р Миленко C. Филиповић  Деформисање лубање у Југославији

Ivo T. Franić Narodni običaji i obredi uz prvo oranje i sijanje u srezu Slavonsko-požeškom

Стеван Тановић  Породични односи прирођених чланова породице у околини Ђевђелије

Светозар Раичевић  Обичаји o Мартинцима у Јужној Србији

Коста Манојловић Свадбени обичаји у Дебру и Жупи

Бранислав Русић: Диховске ваљавице

Илија Радуловић  Из народне медицине у околини Крагујевца

Љубиша Протић  Поклисари

Митар C. Влаховић  Гусле и јуначке песме у Источној Србији

Д-р Милисав Лутовац  Србљаци у Горњем Полимљу

 

Мањи прилози

Никола Зега О сувачама у Банату

Влајко Влаховић  Неколико народних обичаја

Јован Вукмановић  божићним обичајима у Батињанима

Татомир Вукановић  Ђаволи у веровању код Црногораца досељених у Косаницу

Татомир Вукановић Средство против рђава сна

Татомир Вукановић  Веровање у други свет код Црногораца досељених уКосаницу

Д-р Боривоје Дробњаковић O научном раду Етнографског музеја у Београду

Петар Ж.  Петровић  Етнографски музеј у Београду и његови посетиоци

Д-р Боривоје Дробњаковић  Етнографски музеј у Београду у 1935. год.

Петар Ж. Петровић  Д-р Сима Тројановић

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 9
Преузми

132 стране, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1934.

Уредник Др Боривоје М. Дробњаковић

 

Краљу Александру  Првом

 

Чланци

Д -р Тихомир Р. Ђорђевић  Зле очи у веровању муслимана у Охриду

Стеван Тановић Урок — уручовајне у околини Ђевђелији

Д-р Миленко C. Филиповић  Стари занати и еснафи у Велесу

Bepa Ђорђевић  сватовској погачи у околини Скопља

Босиљка Радовић „Моравке“,  воденице на Великој Морави

Митар С. Влаховић   Женска ношња у Васојевићима

Даница С. Јанковић  Народне игре нишавских села

 

Мањи прилози

Бранислав Русић  Још нешто о опасивању цркава — манастира и мртваца

Милан Карановић  Молитва св. Сави кад змија „упече“

Луцијан Марчић Украси на прочељу кућа у Равним Котарима и Буковици

Љубо Мићевић  Провлачење испод бадњака

Д -р Александар Петровић  Мерење мужева код наших Цигана

Владимир М. Николић  Прилози и фолклорне белешке

Манојло Б . Кордунаш  Две српске народне побожне приповетке

Марина Недељковић   Братствене и општинске свеће

 

Библиографије

Бранко Милаковић  Библиографија за 1933. годину

Д -р Боривоје M. Дробњаковић  Библиографија радова наших етнолога. — V Д-р Нико Жупанић

Богдан Чиплић  У спомен стогодишњице рођења Валтазара Богишића

Богдан Чиплић  Петар Костић

Д -р Боривоје М. Дробњаковић Етнографски музеј у 1934 год .

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 8
Преузми

134 стране, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1933.

Уредник: Др Боривоје М.  Дробњаковић

 

Чланци

Д -р Боривоје Дробњаковић  Воденице на Дрини и на њеним притокама

Стеван Тановић   Народ не мере из околине Ђевђелије

Петар Шеровић  Из архиве старе топаљске општине код Херцегновог

Илија Радуловић  Из народне медицине у околини Подгорице

Марин ко Станојевић  Из народног живота на Тимоку. — В еровања и празноверице

Митар В л а х о в и ћ  Мушка ношња у Васојевићима

Д -р Александар Петровић: Народно бајање у неким селима у Крагујевачкој Јасеници

 

Мањи прилози

Д -р Тихомир P. Ђорђевић Опасивање цркве

Владимир Николић Опасивање цркава у околини Пирота, Ниша и Прокупља

Иконија Л.  Поповић  Опасивање цркава у Ваљевској Подгорини

Будимир Живанчевић  Опасивање цркава у околини ужичке Пожеге

Митар C. Влаховић   Опасивање цркве

Митар C. Влаховић Опасивање болесника

Д -р Миленко C. Филиповић  Сребрни цар

Д -р Миленко C. Филиповић Тежачке свеће и слични обичаји у неким крајевима

Д -р Миленко С. Филиповић   Славонски вотиви од воска

Д -р Миленко C. Ф и л и п о ви ћ  Цар Давид и св. Илија у циганском предању

Петар Ж. Петровић  Четири циганске народне песме

Петар Ж . Петровић  О бауку

Љубо Мићевић Негдашње лончарство у селу Баљивцу

Рад. Раилић  Човјек танке наваке

Владимир Николић  Поводом једне песме

Манојло Б.  К ордунаш Јованова струга

Влајко  Влаховић   Књига попа Минића

Митар Влаховић  Молитва противу уједа змије

Боривоје  Дробњаковић. „Госпоински“ панађур у крагујевачкој Тополи 1847 г.

 

Библиографије

Петар Ж.  Петровић  Библиографија за 1932. годину

Боривоје Дробњаковић  Библиографија радова наших етнолога . — IV Д-р Милован

Боривоје Дробњаковић  Етнографски музеј у Београду у 1933 год.

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 7
Преузми

152 стране, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1932.

Уредник: Др Боривоје М.  Дробњаковић

 

Чланци

Д -р Јован Ердељановић  Етнолошка проучавања нашег Југа. Његов етнолошки зборник

Д -р Јован Хаџи-Васиљевић Врањска градска ношња ранијих година

Душан J. Марковић  Начин и ред натапања земљишта у Мркојевићима

Стеван Тановић  Српске народне игре из Ђевђелије и околине

Д -р Миленко Филиповић Етнолошке белешке из северних велешких села

Луцијан Марчић  Легенде ca задарских острва

Манојло Б. Кордунаш  Народне празноверице из Дероња у Бачкој

Д -р A. Шмаус, Митар Влаховић  О епској песми у Срему

 

Мањи прилози

Д -р Тихомир P. Ђорђевић Сребрни цар

Алфонзо Чолић  Паљење дрвеног угља у Боровици

Петар Ж . Петровић Опасивање цркава

Петар Ж . Петровић  Зла жена

Душан Бошковић  Тежачка свијећа

Д -р Боривоје Дробњаковић  Неколико података о прилагању свећа црквама на Велики четвртак

Драгољуб Димитријевић Нешто o коси из кабларских села

Владимир Николић  Прилози и фолклорне белешке

 

Библиографије

Д -р Миленко Филиповић  Етнологија у часопису „Јужна Србија“

Рудолф Заплата Прилог биографији и библиографији радова В. Тибелбаха

Антон Качулини  Лека, часопис за културно-просветна питања и књижевност, 1V-1932

Петар Ж . Петровић  Библиографија за 1931. годину

Д -р Боривоје Дробњаковић  Библиографија радова наших етнолога. — III Д-р Сима Тројановић

Д -р Боривоје Дробњаковић  Етнографски Музеј у 1932. години

Луцијан Марчић: Етнографска секција Дубровачког музеја

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 6
Преузми

149 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1931.

Уредник:  Боривоје М.  Дробњаковић

 

Чланци  

Д -р Веселин Чајкановић  Свекрва на тавану 

Д -р Илија Јелић  Правна природа снахачења

Д -р Миленко Филиповић  Породична слава и сличне славе у Тетову

Петар Костић  Светога — крсно име — слава у Призрену 

Јован Јуришић  Неколико народних лекова, бајања и веровања из Баточине

Стеван Тановић Народна ношња у околини Ђевђелије

Светозар Раичевић  O сточарству и сточарском животу у Васојевићима

Владимир Николић  O печалбарима из источне Србије

Манојло Б. Кордунаш  O сахрани мртваца на Огулинском Кордуну

Петар Ж . Петровић  Свадбени обичаји у Галичнику

Muтaр C. Влаховић  O слепим гусларима у Јужној Србији

 

Мањи прилози

Влад. Скарић  Један остатак византиског дворског церемонијала у нашем народу

Влад. Скарић  Тешкоће, што их сватови морају савладати, када дођу по дјевојку

Душан Вуксан  Вјеровање у вампире

Душан Вуксан  „Вађење мазије“ крајем 18. вијека 

Душан Вуксан  Шта je понијела у прћију Стане. Ћеловић

Влад. Николић Прилози и фолклорне белешке

Д-р Јован X . Васиљевић Маџарско гробље” у Ставама

Радоје Ускоковић Израда корита у околини ужичке Пожеге

Радоје Ускоковић Шарање ускршњих јаја у Ужицу

Манојло Б. Кордунаш Божићњак

 

Библиографије

Владимир P . Ђорђевић Оглед библиографије српске народне музике

Петар Ж . Петровић Библиографија радова Влад. Тителбаха

Петар Ж . Петровић Библиографија за 1930 год.

Д -р Боривоје Дробњаковић  Библиографија радова наших етнолога. — II Д-р Јован Ердељановић

Д -р Боривоје Дробњаковић  Етнографски музеј у 1931 години

Errata 

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 5
Преузми

171 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1930.

Уредник Др Боривоје Дробњаковић

 

Чланци

Д-р Јован Ердељановић  Етнологија у нашим средњим школама

Franjo Baš  K vprašanju štajerske preše

Милан Карановић  зубуну у Босни

Луцијан Марчић  O ношњи на задарским и шибенским острвима

Ђорђе Обреновић  O ношњи у околини Билеће

Митар Влаховић  Женска ношња у Београдској Посавини

Вукосава Вујић  O ваљевској народној ношњи

Радоје Ускоковић  Сеоске и црквене славе по селима око Ивањице

Љубо Мићевић  Крсно име или крсна слава у Попову

Павле Поповић  O „служби“ у кривопаланачком срезу

Д -р Милисав Лутовац  Неколико сточарских обичаја у подножју Проклетија

Богдан Чиплић  O женидби и удадби у средњем Потисју

Петар Костић  Пословице загонетке и бројанице у Призрену

 

Мањи прилози

Д-р Миленко Филиповић  Једна напомена о сахрањивању мртваца у средњој Далмацији

Јован Јуришић  Старо благо

Јован Јуришић  Велика вечера

Јован Јуришић Кад коме што нестане

Радоје Ускоковић  He ваља се ноћу окретати

Радоје Ускоковић  Богородица благословила жабу

Шпиро Кулишић  Оглед библиографије наших народних пословица

Петар Ж. Петровић  Библиографија за 1929. годину

Д -р Боривоје Дробњаковић  Библиографија радова наших етнолога. — I Д-р Тихомир Р. Ђорђевић

Д -р Боривоје Дробњаковић  Етнографски музеј у Београду у 1930. години

Errata 

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 4
Преузми

127 страна, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1929.

Уредник: Др Боривоје М. Дробњаковић

 

Чланци

Д-р Тих. Р. Ђорђевић: Из брачних обичаја (D-r Tih. R. Đorđević: Sur les couturaes du mariage)

Станоје Мијатовић: Ношња у Ресави (St. Мiјаtоvić: Costume national dans la region de Resava)

Влад . P. Ђорђевић: Неколико речи o игрању и певању у Херцег Новоме (Vlаd. R. Đоrđеvić: Quelques mots sur les danses et chansons a Herzeg Novi)

Душан Вуксан: Један зборник народних лијекова из Боке (D. Vuksan: Un recueii de médicaments populaires de Boka)

Јован Јуришић: O старинском народном бојењу у Млави (Ј. Jurišić: Ober alte volkstiimliche Farbung in Mlava)

Маринко Станојевић: Обичаји и веровања на Тимоку (М. Stаnојеvić: Coutumes et croyances dans la region de Timok)

Петар Ж. Петровић: Музејска збирка кецеља из Шумадије (Р. Z. Petrović: Die Schiirzensammlung aus Šumadija des Ethnographischen Museums)

D-r Mirko Kus-Nikolajev: Psihološka sadržina seljačke umetnosti (D-r M. Kus-Nikolajev: The psychologic contents of the paesant art)

Марина Недељковић: Неколика разматрања о косовским орнаментима (М. Nedeljković: Einige Betrachtungen tiber die Ornamente von Kosovo)

Д-р Синиша Станковић: Типови рибарских чамаца на јужно-балканским језерима (D-r S. Stanković: Sur les types de bateaux de ресhе des lacs balkaniques du sud)

Д-р Миленко C. Филиповић: Геофагија у нашем народу (D-r М. S. Filipović: Géophagie dans notre peuple)

Душан  Вуксан: Народни суд у Приморју 1848. год. (D. Vuksаn: Das Volksgerichtin Prčanj—Boka Kotorska, im Jahre 1848)

 

Мањи прилози

Д-р Миленко C. Филиповић: Пресипање белим просом (D-r М. S. Filipović: Repandre du millet)

Јован Јуришић: Бељење вуне — нар. приповетка (Ј. Jurišić: Blanchissage de la laine — conie populaire)

Јован  Јуришић: Мешајица од Бога благословена — нар. приповетка (Ј. Јurišić: „Mešajica“ est un don de Dieu — confe populaire)

Миленко Брајевић: Празноверице у Јеленку — срез даниловградски (М. Brajović: Superstitions dans le pays de Jelenak — Danilovgrad)

Петар Ж. Петровић: Прилози за проучавање двобоја у нашем народу (Р. Ž. Petrović: Contribution а la conaissance du duel dans notre peuple)

БИБЛИОГРАФИЈА ЗА 1928. ГОДИНУ (П. Ж. Петровић) — BIBLIOGRAPHIE POUR L’ ANNEE 1928. (Р. Ž. Реtrоvić)

ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈ У 1929. ГОДИНИ (Б. М. Дробњаковић)  MUSEE ETHNOGRAPHIQUE DE BEOGRAD en 1929. (B. M. Drobnjaković)

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ.3
Преузми

122 стране, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1927.

Уредник:  Др Боривоје М. Дробњаковић

 

Чланци

Душан Д. Вуксан: Један зборник народних лијекова из прошлога вијека (Dušan D. Vuksan: Un recueil de médicaments populaires du siècle passe)

Д-р Тих. P. Ђорђевић: Девојачка невиност у нашем народу (D-r Tih. R. Đorđević: Virginité chez les Slaves du Sud)

Милица Миронова:  Народно плетиво (Milica Mironova: Tricotage Populaire)

Станоје Мијатовић: Обичаји у Ресави (Stanoje Mijatović: Coutumes dans Resava)

Стеван Тановић: Нешто o духу и менталитету нашега народа око Ђевђелије (Stevan Tanović: Sur l’esprit et la mentalité du notre peuple de la région de Djevdjelia)

Д-р Бор. M. Дробњаковић: Ношња у Космају (D-r Bor. М. Drobnjaković: Costume national dans la region de Kosmaj)

Д-р Веселин Чајкановић: Три српске пословице (D-r Veselin Čajkanović: Trois proverbes serbes)

Станоје Мијатовић: Нешто o домаћем посуђу (Stanoje Mijatović: Sur la vaisselie populaire)

Фрањо Баш: Ветрењаче у Словенији (Franjo Baš: Moulins à vent dans la Slovenie)

Митар Влаховић: Мушка ношња у Београдској Посавини (Mitar Vlahović: Costume masculin dans la Posavina de Beograd)

Борисав Радовановић: Празноверице и бајање у неколико села југозападног Стига (Borisav Raclovanović: Superstitions et magies dans quelques villages du sud-ouest de Stig)

 

Мањи прилози

Ст. Тановић: Пресипање белим просом (St. Tаnović: Repandre du millet)

Ст.  Тановић: Зашто младожења не скида капу при венчању (St. Tanović: Pourquoi le jeune marie ne quitte pas le chapeau pendant le mariage)

M. Мајсторовић: Краљице (M. Mаjstorović: Reines)

Д . Дамјановић: Стриг (D. Damjanović: Strig)

П. Ж.  Петровић: Прилози за проучавање двобоја у нашем народу (Р. Ž. Petrović: Contribution а la connaissance du duel dans notre peuple)

Влад. М. Николић: Животиње у народним причама (Vlad. М. Nikolić: Les animaux dans les contes populaires)

Д. Милојевић: Једна бајалица за ницине

Библиографиjа за 1927. (П. Ж. Петровић) — Bibliographie pour l’année 1927. (Р. Ž. Petrović)

Етнографски Музеј у Београду у 1928. г. (Б. М. Дробњаковић) – Musée Ethnographique de Beograd en 1928. (B. M. Drobnjaković)

Errata 

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 2
Преузми

92 стране, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1927.

Уредник: Др Боривоје М. Дробњаковић

 

Д-р Веселин Чајкановић: Пресипање дукатима (D-r Veselin Čajkanović: Repandre de l’or sur une personne)

Петар Ж. Петровић: Лила, олалија и сродни обичаји (Petar Ž. Petrović: „Lila“, „olalija“ et autres coutumes similaires)

Никола Зега: Воловска Богомоља (Nikola Zega: Lustration des boeufs)

Д-р Едмунд Шневајс: Апотропејски елементи у свадбеним обичајима код Срба и Хрвата (D-r Е. Šnevajs: Elements apotropeiques dans les ceremonies nuptiales chez les Serbes et Croates)

Миленко C. Филиповић: Породична, лична и еснафска слава у Велесу (М. S. Filipović: Slava de familles, fete personnelle et fete des corps de metiers a Veles)

Иво Холуб: Нешто o селима, прелима и народним играма у Попову Пољу – Херцеговина (Ivo Holub: Quelques mots au sujet des sela et prela (veillées) et des јеuх nationaux a Popovo Polje – Herzegovine)

Д-р Сима Tројановић: Неки проблеми o српском народу (D-r Sima Trojanović: Quelques problemes relatifs au peuple serbe)

Влад. M. Николић: Ћилимарство у Књажевцу (Vlad. М. Nikolić: Industrie de tissage Knjagevatz)

Д-р Pad. H. Казимировић: O старом народном бојењу (D-r Rad. Kazimirović: Ancien art teinturier populaire)

Мил. Ж. Павловић: Наша народна обућа (Mil. Ž. Pavlović: Notre chaussure nationale)

Д -р Илија M. Јелић: Крвна освета и умир код старих културних народа (D-r Ilija М. Jelić: La vengeance de sang et la conciliation chez les anciens peuples civilises)

Д-р Tиx. P. Ђорђевић: Етнографски Музеј у Гетингену 1819. г. (Dr.Tih. R. Đorđević: Musée Ethnographique de Goettingen en 1819)

Janko Glaser: Pregled Etnografskih članaka u „Glasilu Zgodovinskega đruštva v Mariboru“ (Janko Glaser: Revue d’articles ethnographiques de „Giasilo Zgodovinskego društva v Mariboru“)

Д-р Боривоје Дробњаковић: Етнографски Музеј у Београду у 1927. години (Dr. Bor. М. Drobnjaković: Musée Ethnographique de Beograd en 1927.)

Светозар Раичевић: Студентско етнолошко друштво у школској 1926/27. години (Sv. Raičević: Société ethnologique des etudiantes en 1926/27)

Errata

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 1
Преузми

123 стране, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 1926.

Уредник:  Боривоје Дробњаковић

 

Емило Цветић: Стеван-Стевча Михаиловић (Emilo Cvetić: Stevan- Stevča-Mihailović)

Д-р Боривоје М. Дробњаковић: Етнографски Музеј у Београду (D-r Borivoje М. Drobnjaković: Musée Ethnographique de Belgrade)

Милан Карановић: Сарајевски Етнографски Музеј (Milan Karanović: Musée  Ethnographique de Sarayevo)

Владимир Ткалчић: Етнографски Музеј у Загребу  (Vladimir Tkalčić: Musée Ethnographique de Zagreb)

Д-р Нико Жупанић: Краљевски Етнографски Музеј у Љубљани (D-r Niko Županić: Musée Ethnographique royal de Ljubljana)

Д-р Тих. P. Ђорђевић: Кратки преглед колективнога рада на етнографском проучавању нашега народа (D-r Tih. R. Đorđević: Precis de travail collectif a l’etude etnographique de notre peuple)

Д-р Јован Ердељеновић: Музеј и Университет (D-r Jovan Erdeljanović: Musee et Université)

Д-р Сима Тројановић: Главна обележја српског народа (D-r Sima Trojanović: Principales caracteristiques du peuple serbe)

Никола Зега: Изобичајене младине капе у Србији (Nikola Zega: Coiffures de mariee hors d’usage en Serbie)

Д-р Веселин Чајкановић: Два старинска случаја асилије (D-r Veselin Ćajkanović: Deux cas d’ancien droit d’asile)

Д-р Едмунд Шневајс: Ново објашњење једне српске коледске песме (D-r Edmund Šnevajs: Nouvelle explication d’une chanson serbe du Noël)

Коста П. Манојловић: Свадбени обичаји у Галичнику (Kosta Р. Manojlović: Coutumes nuptiales а Galičnik)

Радоје Ускоковић: Народна ношња по старовлашким селима око Ивањице (Radoje Uskoković: Costumes nationaux dans les villages de Stari Vlah près d’Ivanjica)

Д-р Tих. P. Ђорђевић: O народном певању у Гацком и Јајцу (D-r Tih. R. Đorđević: Chants populaires a Gacko et a Jajce)

Петар Ж. Петровић: Библиографија за 1925. и 1926. годину (Pеtar Ž. Petrović: Bibliographie pour les années 1925. et 1926.)

Светозар Рајичевић: Студентско етнолошко друштво на Университету у Београду (Svetozar Rajičević: Société ethnologique d’etudiants de l’Universite de Belgrade)

Иди на врх